Otvoreno pismo Nenada Vukasa

GRAĐANIMA GRADA KORČULE
GRADSKOM VIJEĆU GRADA KORČULE
UPRAVNOM VIJEĆU USTANOVE ŠPORTSKI OBJEKTI KORČULA

Povodom raspisivanja javnog natječaja za radno mjesto ravnatelja Ustanove „ Športski objekti Korčula“, objavljenog u „Slobodnoj Dalmaciji“ dana 1.2.2012.g., izjavljujem i tvrdim slijedeće:

 1. Upravno vijeće Ustanove „Športski objekti Korčula“, u sastavu:  predsjednik g. Marko Skokandić, zamjenik predsjednika g. Mario Sardelić, i član g. Nikola Laus, nezakonito je kadrovski sastavljeno odlukom Gradskog vijeća grada Korčule od dana 17.12.2008. Naime, prilikom formiranja Upravnog vijeća, Gradsko vijeće Grada Korčule nije uvažilo čl.70. Zakona o športu, u kojem je navedeno: „U upravnom vijeću ustanove za upravljanje javnom športskom građevinom najmanje jednu trećinu članova čine predstavnici športskih zajednica, odnosno športskih udruga koje su korisnici javnih športskih građevina“. Na ovu činjenicu Gradsko je vijeće više puta upozoreno, od strane Zajednice športskih udruga Grada Korčule, kao i gradskog vijećnika, g. Tina Andrijića. Svjedoci smo tome da  već 37 mjeseci Upravno vijeće Ustanove „Športski objekti Korčula“ djeluje u nepromjenjenom sastavu.

 2. Nezakonito  kadrovski sastavljeno Upravno vijeće Ustanove „ Športski objekti Korčula“ dana 13.5.2009.g.  imenovalo je g. Dalibora Antunovićaza ravnatelja spomenute Ustanove. Nezakonitost tog imenovanja, utvrdio je Općinski sud u Korčuli, Presudom br.P-292/09 od 6.11.2009. g., u kojoj je navedeno: „poništava se kao nezakonita Odluka Ustanove „Športski objekti Korčula, Upravno vijeće, broj: UV-2-05/2009 od 13.5.2009. god. kojom je Dalibor Antunović izabran za ravnatelja tuženika Ustanove „Športski objekti Korčula“. U nastavku sudskog procesa, presudu  Općinskog suda u Korčuli svojom je presudom i rješenjem od 8.3.2011.g., Gž-530/11-2, potvrdio Županijski sud u Varaždinu: „žalba tuženika odbija se kao neosnovana te se potvrđuje presuda općinskog suda u Korčuli broj P-292/09 od 6.11.2009“.

 3. Temeljem navedenih sudskih presuda i rješenja, nezakonito kadrovski sastavljeno Upravno vijeće Ustanove „Športski objekti Korčula“ razrješuje ravnatelja. Isto Upravno vijeće predlaže (unatoč sudskim presudama i rješenjima, tj neispunjavanju uvjeta iz natječaja) upravo razriješenog ravnatelja za v.d.ravnatelja, a Povjerenik Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Korčule, g. Abel Brčić, rješenjem od 14.4.2011. g., razrješenog ravnatelja imenuje za vršitelja dužnosti ravnatelja Ustanove „Športski objekti Korčula“. Interesantno je primjetiti da se sve to događa dok je Gradsko vijeće raspušteno. Zakon o ustanovama, čl.44. navodi: „u slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a ustanova je dužna raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od imenovanja vršitelja dužnosti“. Lako je izračunati da je od imenovanja v.d.-a pa do raspisivanja natječaja proteklo više od 280 dana, što premašuje zakonski rok malo više od devet puta. Odredbu o raspisivanju natječaja u roku od 30 dana od imenovanja v.d.-a Upravno vijeće je uvrstilo, a Gradsko vijeće Grada Korčule prihvatilo i potvrdilo (28..12.2010.) i u Statut Ustanove, što, očito, nije bilo dovoljno da se natječaj i raspiše u Zakonom o ustanovama i Statutom Ustanove predviđenom roku.

 4. Nezakonito kadrovski sastavljeno  Upravno vijeće Ustanove „Športski objekti Korčula“  je predložilo Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, a isti prijedlog je Gradsko vijeće Grada Korčule prihvatilo dana 28.12.2010.g.

Usvojenim izmjenama snižava se jedan od kriterija za imenovanje ravnatelja, odnosno više nije potrebno trogodišnje iskustvo u struci, dovoljno je bilo kakvo trogodišnje radno iskustvo. Ovdje je interesantno primjetiti da upravo uvjet trogodišnjeg radnog iskustva u struci prvi imenovani ravnatelj nije ispunjavao i da je upravo zbog tog uvjeta njegovo imenovanje proglašeno nezakonitim.

Isto tako,navedenom je Odlukom (čl.1.), prihvaćenom od Gradskog vijeća  28.12.2010., dakle 24 mjeseca nakon formiranja Upravnog vijeća, u Statut  uvrštena odredba koja glasi: „Članak 19. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“ mijenja se i glasi: Ustanovom upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima tri člana (predsjednik, zamjenik predsjednika i član), od kojih je jedan član predstavnik športskih zajednica, odnosno športskih udruga koje su korisnici javnih športskih građevina ukoliko nema ni jedne športske zajednice“. Istom je odlukom definiran i način imenovanja člana Upravnog vijeća koji je predstavnike športskih zajednica ili udruga: “Osnivač će pozvati sve športske zajednice  na području Grada Korčule, odnosno športske udruge koje su korisnici javnih športskih građevina da u određenom roku,koji ne može biti kraći od 15 dana, dostave prijedloge kandidata“. Bilo bi interesantno vidjeti koliko je poziva za imenovanje kandidata Osnivač, odnosno Gradsko vijeće Grada Korčule, doista uputio, kao i datume tih poziva.

Svakako,  Upravno vijeće je do datuma raspisivanja natječaja za ravnatelja 1.2.2012.g.  još uvijek nezakonito kadrovski sastavljeno, i ne samo da je u koliziji sa Zakonom o športu, već i sa Statutom koji je samo donijelo a Gradsko vijeće Grada Korčule prihvatilo (bez obzira na vrlo nedavne bezuspješne pokušaje da se takvo stanje promijeni). Ipak, dužan sam navesti, istom odlukom o izmjenama uvode se i dodatni kriteriji za izbor ravnatelja, kao što su poznavanje rada na PC-u, športsko iskustvo ili iskustvo športskog djelatnika i aktivno znanje engleskog jezika.

5. Natječajem od 1.2.2012. propisano je testiranje iz poznavanja rada na PC-u i aktivnog znanja engleskog jezika. Biti će interesantno vidjeti hoće li testiranje svih kandidata, pa tako i v.d.-a ravnatelja, obaviti ista agencija koja je obavila i testiranja svih kandidata za sva radna mjesta oglašena natječajem od 15.11.2011.g., dakle,ona  agencija koju je angažirao v.d. ravnatelja  i za čije usluge je Ustanova „Športski objekti Korčula već isplatila meni nepoznatu svotu novca.

6. Natječajem za radno mjesto ravnatelja Ustanove „Športski objekti Korčula“ nije predviđen nikakav probni rok za izabranog kandidata. Ova je činjenica interesantna jer za sva radna mjesta u Ustanovi „Športski objekti Korčula“ oglašena 15.11.2011. (primjerice „čistač-garderobijer“) predviđen je probni rok od šest mjeseci.

Ovdje se nameću neka pitanja:

– je li radno mjesto ravnatelja beznačajnije od ostalih radnih mjesta?

– zna li Upravno vijeće, na čiji prijedlog Gradsko vijeće Grada Korčule imenuje ravnatelja, koji će kandidat biti izabran već i prije provedbe natječaja, pa samim tim vjeruje da probni rok nije potreban ?

U svjetlu gore navedenih činjenica, jasno se vidi :

– Da je Upravno vijeće Ustanove „Športski objekti korčula“ nezakonito kadrovski sastavljeno  (Zakon o športu,čl.70) i tako djeluje već 37 mjeseci,

–  Da je isto Upravno vijeće prekršilo Zakon o ustanovama, čl.44., kao i Statut Ustanove „Športski objekti Korčula“, čl.32., jer nije raspisalo natječaj za ravnatelja u zakonskom roku od 30 dana,nego nakon više od 280 dana,

–  Da je isto Upravno vijeće već jednom nezakonito imenovalo ravnatelja Ustanove „Športski objekti korčula (Presuda Općinskog suda u korčuli br.-P292/09 od 13.5.2009. kao i presuda i rješenje Županijskog suda u Varaždinu Gž-530/11-2 od 8.3.2011.g.)

–  Da je isto Upravno vijeće  izmjenom Statuta Ustanove snizilo jedan od kriterija za imenovanje ravnatelja, i to upravo onaj koji nezakonito imenovani ravnatelj nije ispunjavao,

–  Da je Upravno vijeće Izmjenom Statuta (čl.19) uvrstilo odredbu po kojoj je obavezan član Upravnog vijeća predstavnik športske zajednice i da taj članak Statuta koji je samo predložilo, a Gradsko vijeće Grada Korčule kao Osnivač  prihvatilo,još uvijek nije ispoštovan,

– Da nezakonito  kadrovski sastavljeno  Upravno vijeće i dalje egzistira i poduzima radnje sa pravnim posljedicama.

Sve ovo iznosim kao građanin grada Korčule, i kao građanin Republike Hrvatske, i kao direktno zainteresirana stranka, jer sam  kandidat za radno mjesto ravnatelja Ustanove „Športski objekti Korčula“, i stoga očekujem da:

–          Upravno vijeće Ustanove „Športski objekti Korčula“  objasni:

 1. Zašto je prekršilo čl.44. Zakona o ustanovama i Statut Ustanove „Športski objekti Korčula“, čl.32.,
 2. Zašto je snizilo kriterij za zapošljavanje (trogodišnje radno iskustvo u struci za kandidata sa VSS) na radno mjesto ravnatelja,
 3. Zašto nema natječajem propisanog  probnog roka za radno mjesto ravnatelja,
 4. Koliki su bili ukupni troškovi sudskog procesa vođenog zbog nezakonite „ Odluke Ustanove „Športski objekti Korčula“, Upravno vijeće, broj UV-2-05/2009. kojom je Dalibor Antunović iz Korčule izabran za ravnatelja tuženika  Ustanove „Športski objekti Korčula“ , i tko je spomenute troškove, i od čijih sredstava, podmirio,

–          Gradsko vijeće Grada Korčule objasni:

 1. Zašto  je kadrovski sastav Upravnog vijeća Ustanove „Športski objekti Korčula“, 37 mjeseci nakon ustanovljavanja,i 14  mjeseci nakon usvajanja izmjena i dopuna Statuta, čl.19, još uvijek neusklađen sa  Zakonom  o športu čl.70. i Statutom  Ustanove „Športski objekti Korčula“, i kada se ,u skladu sa čl.19. Statuta ustanove, počelo sa usklađivanjem,
 2. Zašto , kao Osnivač Ustanove „Športski objekti Korčula“, nije poduzelo potrebne mjere da se natječaj za ravnatelja Ustanove raspiše u Zakonom o ustanovama  i Statutom Ustanove „Športski objekti Korčula“  određenom roku od trideset dana nakon imenovanja v.d.-a ravnatelja,
 3. Zašto je prihvatilo prijedlog Upravnog vijeća Ustanove „Športski objekti Korčula“ o snižavanju jednog od kriterija za zaposlenje na radno mjesto ravnatelja  Ustanove (trogodišnje radno iskustvo u struci za kandidata sa VSS)?
 4. Koliki su bili troškovi sudskih procesa  (sudski troškovi  isplaćeni tužiteljima, sudske takse, troškovi odvjetnika g.Ivana Surjana koji je zastupao  Ustanovu „Športski objekti Korčula) koji su vođeni i izgubljeni radi sudske tužbe na   Odluku  Ustanove „Športski objekti Korčula“, Upravno vijeće, broj: UV-2-05/2009 od 13.5.2009.g. kojom je Dalibor Antunović iz Korčule izabran za ravnatelja tuženika Ustanove „Športski objekti Korčula“, i tko je iste troškove, i od čijih sredstava, podmirio?

Unaprijed hvala.

Sa poštovanjem,
Nenad Vukas, dipl.oec.

U Korčuli, 7.2.2012.

Pošalji dalje:

18 komentara “Otvoreno pismo Nenada Vukasa

 1. Carmina Burana (Uredi)

  Ma kukuviza, kad procitate ovo sto je Neno napisa zar ne osjecate barem malo tuge (da ne recem koju tezu rijec) u svemu tome? Radi cega toliko nepravilnosti? Eto, pise sve potkrepljeno sudskim odlukama, citatima clanaka zakona, sve lipo obrazlozeno i sto je najcrnije – sve istina. Jer zalostan smo mi grad kad do ovakvih situacija dolazi.I sve dok bude bitno na bilo kojem natjecaju ko ti je otac, dida, mater, brat, prijatelj, stranka, jesi fetivi ili nisi dogadjat ce se ovakve stvari. Nigdje vise nepotizma nego u malim mistima.Daleko je ovo od fair-playa…

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 2. Psi laju karavane prolaze (Uredi)

  Ma ne laje ni selo radi kučka!A trebalo bi!!!!!
  I ko je tu sad “kučak”? Vuk(as) sigurno nije!!!
  Sramite se!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 3. wwwwww (Uredi)

  sve je namisteno i sve se znalo prije samog natjecaja a svi ovi beskicmenjaci,ljigavci,glavonje, koji donose odluke, i koji misle da su lokalni serifi neka se srame, ocito nismo svi jednaki….

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 4. Hoberista (Uredi)

  A judi moji sta se cudite, ali za izbor direktora u Hoberu nije bio uvjet 3 godine radnog staza u komunalnoj firmi , i vidi vraga upravo ***** ima bas toliko
  staza, zal mi je postenih i casnih ljudi koje ovo boli i dira ,ali judi moji za ovo ste glasovali…

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 5. samopitam (Uredi)

  Zašto niste ovako glasni za druga radna mjesta u gradu?Toliko je novih ljudi dobilo posao,a nije bilo natječaja,čak su se neka radna mjesta izmišljala za podobne.Na svako ODGOVORNO radno mjesto trebaju doći ljudi koji su uspješni u svome poslu,ne obrnuto.

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 6. Dinko Morales (Uredi)

  Legendarni citat glasi:”činjenica da živimo u malom mjestu gdje svak svakoga pozna, pa su određene karakteristike kandidata svima poznate”.
  I to je moj v.d. ravnatelja potpuno točno.Sve se zna.Možda i previše.Puno više nego što bi cijela svita i elita(dogradonačelnika,gradonačelnika,likova za životna nedjela,šefova kotara,ravnatelja itd)željela da se zna!
  I zato se v.d. ravnatelja nemoj čudit ako i tebe jedan dan zaobiđe nagrada za životno djelo…Ništa zato,knjige uvik možeš pisat.O trošku “neelite”…

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 7. nitkomenevoli (Uredi)

  Kandidat za ovu poziciju mara biti prvenstveno moralan obiteljski čovjek,nadalje sposoban(škola i nije toliko bitna,nije garancija pameti),te da ima iskustva u radu sa sportašima,jer takav će znati najbolje kako stvari funkcioniraju i koje su akcije potrebne. U zdravom tijelu, zdrav duh.

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 8. PrigradskaBarkaZagrebi (Uredi)

  Sad bi se moga prozvani i javit te javno bzanin svoj mail i broj telefona.
  Kako i prošli put.A možda i neće,jer se opeka. ************************** obrisano ********************
  Valjda ni on a ni ona nevide ništa sporno u tome.Sukob interesa?Ma ni govora!Tu je samo interes!ŠOK!

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 9. Padobranac (Uredi)

  Ista skula isti bori. Ništa se ni prominilo i teško će se prominit. Jedino što nas sve skupa otvoreno sve više čine “Guskama u magli”. Neka oni sebi svojima namištaju radna mista, toga je bilo i bit će. ALI… nemojte govorit da je sve transparentno i da radite testiranje kandidata s neovisnom agencijom koja je i te kako ovisna o vašem izboru i našem novcu kojeg vi tako lako bacate (i na sudske troškove i na agencije) a rezultati su sve samo ne točni već namišteni da je to za izrigat. Sramot a da se baca novac (Boje ga je bilo dat nekoj udruzi za djecu) a rezultati se unaprid znaju. Sad će naravno i VD imat riješenja testiranja i sve ostale stavit u neravnopravan položaj i opet s našim novcem. SRAMOTA !!! Naravno VD bira agenciju jer on ima to “exclusivno” pravo i on će vjerojatno imat prvi rezultate. Di je tu pravda i pravo ??? Ali neka nas tješi jedna stvar a to je , IMA BOGA !!!

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 10. miki maus (Uredi)

  pa narode moj dok se ****** u gradskoj vlasti ne promine ništa od toga svima naqma su poznati ******* koji svaki dan šetaju po gradu i svaka čast vukasu što je ovo objavi ****************** obrisano ******************* a što se tiće hobera to je čudo od direktora pogledajte grad u kojen je stanju i pogledajte njihove plate koje dobiju u upravi hobera eto toliko

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 11. Derek Edward Trotter (Uredi)

  Čudite se svi ka da je ova praksa od jučer. SDP je samo preuze nepisana pravila od HDZ-a. Dakle ako sutra doje HDZ na vlast isto će nam bit. Ove današnje podobne netjake zaminit će neki drugi rođoti.

  Fotelje se dile/kupuju pri izbora i tako nastaju naše koalicije. Lipo je reka oni redikul od Keruma, da svaki naš političar ima cijenu i to vam je tako.

  Dogodine neću ni izać na izbore, jerbo mi se svi gade. Svi su isti i više nema povjerenja ni u koga.

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 12. Draženko (Uredi)

  Što fali ljudima koji su angažirani u ovim projektima, rezultati se itekako vide samo pogledajte velebno zdanje bazena, sa njihovom zaslugom ćemo svi mi uživati u njemu.

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 13. deja vu (Uredi)

  Ma svi me nervirate!Vrlo kratko i jasno : novi natječaj je NEZAKONITO raspisan.Raspisalo ga je NEZAKONITO sastavljeno vijeće!Uvjeti natječaja NEZAKONITO su promijenjeni!Branitelji i njihova integracija u natječaj je NEZAKONITO izostavljena!NEZAKONITI sukob interesa naručitelja i provedbe testiranja uza sve ovo nabrojeno,dovest će stvar opet na sud!!!
  Što van je svima MOBITEL ozrači mozak?!!
  Nemojte još jedan put reć da Vas nisan upozori!!!Živi bili pa vidili!!!

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 14. gojko (Uredi)

  Ne želim da me se proziva po gradu,ali to se radi meni iza leđa.Piso,ne psao,Žalio se ne žalio,isto ti se se piše.Molim Vas da mi netko odgovori,Gdje u našem gradu može se netko od mladih i visoko obrazovanih zaposliti.Mi jednostavno propadamo.Ugledajte se na Blato,kako oni zapošljavaju svoj Visoko obrazovan kadar,koliko su u tome ispred nas itd.

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0

Komentari su zatvoreni.