Otvoreno pismo Nenada Vukasa (2)

GRAĐANIMA GRADA KORČULE
UPRAVNOM VIJEĆU USTANOVE „ŠPORTSKI OBJEKTI KORČULA“

Zahvaljujem na pisanom odgovoru Upravnog vijeća Ustanove „Športski objekti Korčula“ koji sam dobio 27.2.2012.g.

Zbog informiranja javnosti, smatram se obaveznim navedeni odgovor prokomentirati.

1.Kao što kažete,Upravno Vijeće je osnovano 17.12.2008. godine i donijelo je Statut Ustanove 25.3.2009. godine uz  jednoglasno dobivenu suglasnost Gradskog vijeća i isti je prihvaćen od Trgovačkog suda u Dubrovniku “bez ikakvih ograničenja“.

Isto tako, navodite da se prilikom imenovanja Upravnog vijeća kao i donošenja  Statuta nije uzeo u obzir čl.70. Zakona o športu.

Drugim riječima, sastav Upravnog vijeća Ustanove kao i Statut Ustanove nisu bili u skladu sa Zakonom o športu, čl.70.

Mišljenja sam da gore navedeno sasvim jasno govori o kompetentnosti, zainteresiranosti i kvaliteti rada  Gradskog Vijeća  i svih uključenih u proces imenovanja Upravnog vijeća i donošenja Statuta.

Od svih uključenih u proces, na „manjkavost“, odnosno neusklađenost sa Zakonom o športu, ukazala je Zajednica športskih udruga, koja se u proces uključila sama i svojim uključivanjem pokušala ispraviti  „previd“ i to tako da je sa  postojećim  predsjednikom  Upravnog vijeća, koji tu dužnost obavlja tri godine i dva mjeseca, kako kažete, postigla dogovor kojim  navedenog člana Upravnog vijeća imenuje  svojim predstavnikom.

Sastav Upravnog vijeća, tvrdite, uskladio se  sa Zakonom o športu, dana 19.1.2012. odnosno tri godine i dva mjeseca nakon imenovanja istog, skoro trinaest mjeseci nako donošenja izmjena i dopuna  Statuta i jedanaest dana prije raspisivanja natječaja za ravnatelja, i to na način da se niti jedan član Upravnog vijeća nije promjenio.

Sve je, dakle, moguće, pa i to da se ono što je trideset osam mjeseci bilo nezakonito jednim dogovorom ozakoni.Uz jednoglasnu podršku svih uključenih.

Ipak, u Vašem obrazloženju potkrala su Vam se čak dva „previda“.

Prvi je „previd“ da takav dogovor sa Zajednicom športskih udruga Korčule u pisanom obliku  NIJE postignut, ni 19.1.2012. g. ni bilo kada, a što je vidljivo iz zapisnika sa tog istog sastanka.

Dapače.

Unatoč mišljenju  g. Dušana Kalogjere „ da bi  g. Marko Skokandić  ispred Zajednice trebao biti član UV ŠOK-a“, jedan od dva zaključka sastanka održanog 19.1.2012.jest slijedeći:

„1.Zajednica športskih udruga dužna je dati pismeni prijedlog člana za UV ŠOK-a u skladu sa dopisom Grada.“

Iz zaključka je sasvim vidljivo i jasno da je procedura imenovanja člana UV ŠOK-a koji će biti predstavnik Zajednice športskih udruga, još uvijek u tijeku, te da vaša izjava o usklađenosti sa Zakonom o športu nije istinita.

Isto tako,u dopisu gradonačelnika Grada Korčule od 10.2.2012.g, upućenog Zajednici športskih udruga, dakle dvadeset dana nakon održanog sastanka ( i deset dana nakon objavljivanja natječaja i tri dana nakon upućivanja Otvorenog pisma),na kojem je, kako kažete, sastav Upravnog vijeća usklađen sa Zakonom o športu, stoji:

„Dana 12. Siječnja 2012. Godine uputili smo Vam dopis u kojem sam iskazao nespremnost predložiti gosp. Nikšu Fabrisa kao kandidata ispred ZŠU, za člana Upravnog vijeća ispred ZŠU iz razloga navedenim u tom dopisu.

Istim dopisom tražen je drugi prijedlog, tj. drugi kandidat.

Za napomenuti je da prema Statutu Grada Korčule kandidate za članove upravnog vijeća ustanova kojima je osnivač grad, gradskom vijeću predlaže gradonačelnik.

Kako je na moje traženje stigao Vaš odgovor (od 16.siječnja 2012.) koji ne sadrži drugi prijedlog kandidata, tražim da u što kraćem roku, ne dužem od osam dana, dostavite prijedlog kandidata za člana Upravnog vijeća Ustanove ispred ZŠU“.

I iz ovog dopisa vidljivo je i jasno da procedura imenovanja člana UV „ ŠOK“-a i dalje traje te da vaša izjava o usklađenosti sa Zakonom o športu  nije istinita.

Napominjem da je ovaj dopis datiran 10.2.2012.g., dvadeset dana nakon sastanka na kojemu je, navodite, sastav Upravnog vijeća „ŠOK“-a usklađen sa Zakonom o športu.

Drugi „previd“ je taj da prema Statutu Ustanove, čl.19.“Člana Upravnog vijeća koji je predstavnik športskih zajednica, odnosno športskih udruga koje su korisnici javnih športskih građevina imenuje Osnivač na prijedlog istih“.

Kao što znate, Osnivač još uvijek nije imenovao takvog člana.To znači da je sastav  Upravnog vijeća još uvijek neusklađen sa Zakonom o športu kao i sa samim Statutom Ustanove, i tako će i biti  sve dok Osnivač ne ispoštuje proceduru, odnosno ne imenuje člana Upravnog vijeća koji je predstavnik Zajednice športskih udruga, ma tko on bio.

Iz  navedenog  je sasvim vidljivo i jasno da je procedura imenovanja člana UV ŠOK-a još uvijek u tijeku, te da Vaša izjava o usklađenosti sa zakonom nije istinita.

Nema žurbe, proteklo je tek trideset i osam mjeseci od ustanovljavanja Upravnog vijeća Ustanove.

2. Zakon o ustanovama:

Članak 43.
„Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Do imenovanja ravnatelja ustanove na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja ustanove ali najduže do godinu dana“.

Kao što navodite,sudskom presudom poništena je Odluka o imenovanju, a ne natječaj.

Članak 43. Zakona o ustanovama odnosi se na ponavljanje natječaja i  primjenjiv je „ako  se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran“ i tada će se natječaj ponoviti.

Isti članak, na koji se Vi pozivate, nema nikakve veze sa razrješenjem ravnatelja, niti sudskim pobijanjem Odluke o imenovanju, nego sa poništavanjem natječaja pod navedenim uvjetima.

Jasno je da nije bilo nikakve zakonske  potrebe za ponavljanjem natječaja, jer, kao što znate, na raspisani natječaj se jest prijavilo 9  kandidata, 6  kandidata zadovoljavalo je uvjete natječaja, a jedan od prijavljenih jest izabran(onaj koji nije ispunjavao uvjete natječaja).Nakon pobijanja Odluke o imenovanju, bilo je potrebno izabrati jednog od šest kandidata koji jesu ispunjavali uvjete natječaja i sa njim zasnovati radni odnos.

Sudska odluka, kao što ste rekli, nije razriješila ravnatelja,niti je poništila natječaj, nego je nezakonitom proglasila  Odluku o imenovanju ravnatelja.

Ravnatelja, očito, nije razriješio nitko.

Članak 44.
„Ravnatelj ustanove može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan.

Upravno vijeće odnosno tijelo iz članka 38. stavka 2. ovoga zakona dužno je razriješiti ravnatelja:

1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radnom odnosu,

2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,

3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima ustanove, ili neosnovano ne izvršava odluke organa ustanove ili postupa protivno njima,

4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči ustanovi veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti ustanove.

Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a ustanova je dužna raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti“.

Članak 44. Zakona o ustanovama odnosi se na temu o kojoj raspravljamo, odnosno na razrješenje ravnatelja, i  navodi da se ravnatelj razrješuje „ ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu“.

Mišljenja sam da je sudska  presuda  upravo takav  razlog  koji dovodi do prestanka ugovora o radu i koji iziskuju službeno razrješenje dužnosti ravnatelja kao i prekid radnog odnosa.

Dakle, izabranog kandidata niste razriješili,a upravo ste to, mišljenja sam, bili dužni učiniti, a u skladu sa čl.44. Zakona o ustanovama.

To saznanje otvara niz novih pitanja, kao npr:

-ako ravnatelj , kao što kažete, nije razriješen, da li je sa njim raskinut radni odnos ?

-ako radni odnos nije raskinut, koji je učinak  sudske presude  koja je poništila Odluku o izboru ravnatelja izuzev preimenovanja ravnatelja u v.d.ravnatelja? Znači li to da je ravnatelj ostao zaposlenik Ustanove ŠOK, sa neprekinutim ugovorom o radu, unatoč sudskoj presudi koja njegov izbor proglašava nezakonitim?Ako je, kao što navodite,sudska presuda poništila Odluku o imenovanju, kako je moguće da nije poništila i radni odnos sa  izabranim  kandidatom temeljen na toj istoj Odluci?

-ako radni odnos jest raskinut, pa iznova zasnovan sa v.d. ravnatelja,mora postojati pisani trag o raskidu u kojem je naveden razlog prekida ugovora o radu, a to može biti samo sudska presuda i razrješenje ravnatelja po čl.44. Zakona o ustanovama.

Mišljenja sam da ste izabranog kandidata sasvim svjesno propustili razriješiti dužnosti kako bi izbjegli raspisivanje natječaja u roku od 30 dana i imenovanje nekog drugog kandidata, i to neadekvatnom primjenom čl.43. Zakona o ustanovama, kojim su definirani uvjeti ponavljanja natječaja, a ne razrješenja dužnosti ravnatelja.

Isto tako, navodite  da su nakon poništenja Odluke o imenovanju ravnatelja, nezakonito imenovanom kandidatu ostale sudskom odlukom  neponištene „ kompetencija i upućenost“ stečene za vrijeme trajanja sudskog procesa.Vjerovatno su mu ostale neponištene  i 23 plaće koje je primio za svoj rad za vrijeme trajanja sudskog procesa kojim je njegovo imenovanje proglašeno nezakonitim.

Dakle, imenovanje je bilo nezakonito, a „kompetencija i stručnost“, kao i plaće,  jesu zakonite.Sve je moguće.Pa i to da za troškove, bivše i vjerujem buduće, uzrokovane nezakonitom Odlukom o imenovanju, ne odgovara nitko iz vlastitih sredstava.Uz jednoglasnu suglasnost Upravnog vijeća.I ostalih.

Svakako, koji članak Zakona o ustanovama je u konkretnom slučaju bilo potrebno primjeniti i da li je nezakonito imenovanog ravnatelja trebalo razriješiti, sa njim prekinuti radni odnos,imenovati vd-a ravnatelja i sa njim zasnovati novi radni odnos,  i raspisati novi natječaj u roku od 30 dana, da li je natječaj uopće trebalo ponavljati, kao i eventualne pravne posljedice,nedvojbeno će  ustanoviti  za to ovlaštena institucija u nadam se što kraćem roku.

3.Uvjeti za izbor ravnatelja : navodite da su uvjeti za izbor ravnatelja propisani Statutom iz 2009. sasvim zakoniti i da ste za njih dobili jednoglasnu suglasnost Gradskog vijeća,  te da su prihvaćeni od Trgovačkog suda u Dubrovniku.Nakon toga objašnjavate kako je rad u struci bez navedene struke koji je bio jedan od uvjeta natječaja  rezultat još jednog „ previda“ svih uključenih u proces donošenja Statuta.

O kompetenciji i kvaliteti rada  svih uključenih u proces donošenja Statuta vidi pod 1.

Uvjet o trogodišnjem radnom iskustvu u struci , koji proglašavate besmislenim, propisalo  je uz jednoglasnu suglasnost Gradskog vijeća  i Trgovačkog suda u Dubrovniku, upravo  isto Upravno vijeće „ŠOK“-a ,a ne npr. Nenad Vukas ili bilo tko drugi.

Isto tijelo koje je uvjet propisalo, sada ga naziva besmislenim.Uz jednoglasnu suglasnost.Da nije tragično, bilo bi smiješno.

Da li je i činjenica da natječajem ni Statutom  nije definirana struka također previd? Ili je i to „uobičajena praksa“, kako u Korčuli, tako i šire, da se za radno mjesto ravnatelja ne definira struka? Upravo je Upravno vijeće Ustanove propustilo definirati struku za radno mjesto ravnatelja. Naravno, uz jednoglasnu suglasnost.

I za eliminiranje uvjeta o  VŠS i pet godina radnog iskustva u struci, uvjeta  koji je po prvom Statutu bio propisan od strane Upravnog vijeća i prihvaćen jednoglasno od svih uključenih u proces donošenja Statuta, kažete da je „ praksa koja se primjenjuje u svim ustanovama Grada Korčule“.

Interesantno je da ste upravo Vi taj uvjet uvrstili u prvi natječaj (vjerovatno je praksa u svim ustanovama Grada Korčule 2009.g. bila drugačija, ili je uvrštavanje uvjeta o VŠS također  bio

„ previd“?), i  da je uvjet bio u skladu sa Statutom koji je usprkos previdima i ustaljenim praksama dobio jednoglasnu podršku svih institucija.

O „ ustaljenoj praksi“ u svim institucijama Grada Korčule može se ponešto saznati i iz upravo objavljenog natječaja za direktora Turističke zajednice:

J A V N I   N A T J E Č A J za imenovanje direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Korčule

Za direktora Turističkog ureda može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće uvjete:

•           da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije…

Dakle, iz citiranog natječaja vidljivo je da je VŠS sasvim valjan kriterij u instituciji Grada Korčule.

Mišljenja sam kako je izostavljanje uvjeta o VŠS  iz aktualnog natječaja i Statuta Ustanove  bilo isključivo potrebno za to  da se bar jednog od kandidata koji se prijavio u prvom natječaju i koji je imao VŠS i ispunjavao uvjete natječaja, i koji je također pokrenuo i dobio sudski spor protiv Upravnog vijeća Ustanove, eliminira iz novog natječaja.

Sve po Statutu, jednoglasno prihvaćenom.

Ukratko:

1.Kadrovski sastav Upravnog  Vijeća  Ustanove „Športski objekti Korčula“ nije usklađen sa Zakonom o športu, čl.70., odnosno, nije zakonit.

2.Ravnatelj nije razriješen dužnosti unatoč sudskoj presudi,i to zbog, mišljenja sam, pogrešnog i tendencioznog  tumačenja Zakona o ustanovama,  a trebao je biti.

3.Zbog gore navedenog  tumačenja Zakona o ustanovama, nije raspisan natječaj u propisanom roku od 30 dana, niti je ijedan kandidat od šestorice koji su zadovoljavali uvjete izabran na mjesto ravnatelja.

4.Uvjet o trogodišnjem radnom iskustvu u struci koji je propisalo Upravno vijeće Ustanove to isto Upravno vijeće, koje nije propisalo struku, nakon izgubljenog sudskog procesa naziva besmislenim.

5.Uvjet o VŠS sasvim je valjan uvjet za npr. Turističku zajednicu, ali više nije valjan za Ustanovu „ŠOK“ (2009.g. bio je dobar i za „ŠOK“).

Ovaj bih komentar priveo kraju sa nekoliko rečenica o „ustaljenoj praksi“ , „previdima“ i „jednoglasnim suglasnostima“.

Jedna od najočitijih ustaljenih praksi u gradu Korčuli jest ta da su političke stranke, kao i istaknuti pojedinci nevezano uz stranačku pripadnost, preuzeli ulogu Zavoda za zapošljavanje.

Pažljivijom analizom najodgovornijih radnih mjesta , kao sve češće i onih niže rangiranih, onih na koje se kandidati imenuju, kao i ostalih,  ustanovit će se da su popunjena primjenom „stranačkih kvota“ ili „političkog ključa“ ( kategorija koje je nemoguće pronaći u bilo kojem zakonu), a prema kriteriju trenutnih političkih, osobnih  i inih interesa .

U cijeloj ovoj situaciji jedini previd koji se potkrao kreatorima gradske politike zapošljavanja je taj da se na natječaj javilo nekoliko politički neovisnih kandidata koji zadovoljavaju zakonom propisane  uvjete.

U otklanjanju tog previda, s ciljem održavanja ustaljene prakse kadroviranja u NAŠEM Gradu, sad se ne biraju sredstva,ne preže se od izigravanja i kršenja  zakona i svakovrsnih manipulacija.

Uz „ jednoglasnu suglasnost“.

Sve te „previde“ neposredno plaćaju porezni obveznici, a posredno i puno skuplje  generacije koje dolaze.

Uz „ jednoglasnu suglasnost“.

Koliko se u takvu „ustaljenu praksu“ uklapa mišljenje  Gradonačelnika iznešeno na  sastanku održanog 19.1.2012. a koje prema zapisniku sa tog sastanka glasi:

“Gradonačelnik je ponovio da je tek nedavno doznao za problem i da on smatra da onaj tko je napravio štetu Gradu ne može biti predložen za UV bilo koje ustanove u vlasništvu Grada“, i da li se to mišljenje odnosi i na štetu  nastalu  dosadašnjim izgubljenim sudskim procesima  UV ŠOK-a (34.249 kuna,koje je „ Ustanova podmirila iz vlastitih sredstava, uz suglasnost Gradonačelnika u ime Osnivača“) ostavljam čitaocima da sami prosude.

Mišljenja sam da su navedeni troškovi  ipak  beznačajni u odnosu na  SVE  ŠTETE  KADROVIRANJA STRANAČKIM  KVOTAMA.

Možda  takva „ustaljena praksa“ funkcionira uz „jednoglasnu suglasnost“. Možda je takva „ustaljena praksa“ dobra. Možda je ona na korist ovoga Grada.

Mišljenja sam da nije.

Ipak, u Ustavu Republike Hrvatske stoji:
Članak 44.
Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe.

Članak 54.
Svatko ima pravo na rad i slobodu rada.

Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost.

Sa poštovanjem,
Nenad Vukas, dipl.oec.

U Korčuli, 9.3.2012.

P.S. Uvjeren sam da će na predstojećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Korčule zakazanoj za 14.3.2012. biti prihvaćen izvještaj o radu „ŠOK“-a kao i plan rada iste ustanove, i to bez otvaranja pitanja o sastavu Upravnog vijeća i kao i svemu vezanom uz izbor ravnatelja.

Jednoglasno.

CC: GRADSKOM VIJEĆU GRADA KORČULE

Pošalji dalje:

4 komentara “Otvoreno pismo Nenada Vukasa (2)

 1. bastingaja (Uredi)

  Da nije tragično, bilo bi komično.Ha ha ha ha.Upravno vijeće bi malo ******,malo ******…Šalu na stranu,tko je upravnom vijeću dao za pravo komentirati i određivati stavove grada?Pogotvo one stavove koji se ne diraju šok-a?

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 2. Stavovi gada Korčule (Uredi)

  Moj bastingaja ti ne razumis nista.Nekim članovima upravnog vijeća ŠOKa je posal određivat stavove grada.Jer jesu GRAD.Već duži niz godina.Što misliš ko će određivat stavove grada sad u novome natječaju za TZ?Ko će uopće išta određivat?Ista garnitura.a možda i sud.Kojega što god da presudi neće poslušat…Oni su gradski oci,a ja im poručujem:Mislite malo i na gradsku dicu.I njihov je grad.Korčula.

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
 3. svecuvastuzit (Uredi)

  A kojom se to fizičkom aktivnosti(osim one o kojoj se priča po kafićima) bavi pretedent i kako bi on to unaprijedio sport u našem gradu kad sa time ima veze kao krava sa baletom.Stavovi građana Korčule su totalno drugačiji od ovih ovdje,pretpostavljam da ih piše jedna osoba,a ostale je strah da ih dotični ne tuži pošto živi od tužbi i za tužbe.Treba uzeti motiku i nešto konkretno raditi.

  Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0
  1. Pjerino (Uredi)

   Znači, ako nam se osoba ne sviđa možemo prekršit zakon!?!?? Di mi to živimo?

   Nažalost, ovako u našem malom gradu misli većina. Mene ta tema borbe malih i velikih koja je tako bezvremenska propjo inspirira za napravit scenarij i snimit kaubojac u Korčuli.
   Ukratko za one kojima se nije dalo pročitat…
   Ekipa ljudi (čiji je legalitet upitan) na natječaju izabire ravnatelja koji nema ni jednoga, jedincatoga dana iskustva na poslovima sa visokom stručnom spremom!
   Ipak, iz niza komentara se dadu isčitati svakakve pričice, neizbježan začin projektima oko kojih se vrte milijuni kuna. Nikad nećemo saznati ima li istine u naklapanjima da je mjesto obećano i prije samog natječaja ili je li sve dogovoreno u Zg ili su možda presudili rodbinski odnosi. Jer, prava poslastica je bila kako je izabrani povrh svega još i javno vrijeđao ostale kandidate…
   Natječaj je, naravno, proglašen nezakonitim. Ne jednom, nego dvaput!!
   Ekipa s početka priče ne razrješava ravnatelja dužnosti (ovo je najzabavniji dio, zar ne? čemu služe sudske presude u Hrvatskoj?). Preimenovan je u v.d. jer je to u interesu građana Korčule (usred investicije je bio teško zamjenjiv)…
   P.S.
   Zakon kršimo kad je to dobro za naše građane. Ili samo onda kad nam se neko ne sviđa? Ili?

   Sviđa mi se / ne sviđa: Thumb up 0 Thumb down 0

Komentari su zatvoreni.