Javni natječaj za radno mjesto u gradskoj službi

stolicaU Narodnim novinama br. 46 od 17.4.2013. objavljen je Javni natječaj za radno mjesto “viši stručni suradnik za gradske poreze i naplatu komunalnih prihoda u Gradu Korčuli”. S obzirom da oglas još nije objavljen na službenim stranicama Grada (vjerojatno je u pripremi) prenosimo ga u cijelosti.

(DODATAK 19.4. – obaviješteni smo da je oglas bio postavljen na službenoj stranici Grada Korčule – JAVNI NATJEČAJ)

Klasa: 112-02/13-01/01

Urbroj: 2138/01-04/1-13-1 od 10. IV. 2013. (1203)

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11 – u nastavku teksta: ZNS), v. d. pročelnice Upravnog odjela za proračun i financije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za proračun i financije Grada Korčule, na radno mjesto:

viši stručni suradnik za Gradske poreze i naplatu komunalnih prihoda – jedan izvršitelj (m/ž), na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

1. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZNS-a.

2. Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit,

– poznavanje osnovnih programa i rada na PC-u.

3. Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju i kandidati koji su po ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu pravne struke.

4. Što se razumijeva pod radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima utvrđeno je člankom 13. ZNS-a.

5. Na javni natječaj mogu se javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga, ako zadovolje na probnom radu, polože u roku godine dana od dana prijma u službu.

6. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZNS-a.

7. Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem, praktičnom provjerom i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

8. Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web-stranici Grada Korčule, www.korcula.hr.

9. Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti bit će objavljeno na web-stranici Grada Korčule, www.korcula.hr. i na oglasnoj ploči Grada Korčule (Gradska vijećnica), najmanje pet dana prije održavanja provjere.

10. Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti:

– životopis,

– preslik domovnice ili važeće osobe iskaznice ili putovnice,

– preslik diplome ili uvjerenja/potvrde visokog učilišta o stečenoj stručnoj spremi,

– preslik stranica radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu,

– preslik potvrde/uvjerenja o položen državnom stručnom ispitu,

– potvrde poslodavca ili preslike ugovora o radu ili preslike rješenja o rasporedu ili drugog akta poslodavca iz kojeg će biti razvidan naziv radnog mjesta, odnosno poslovi koje je kandidat obavljao kod poslodavca, kao i vrijeme obavljanja tih poslova,

– pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Prijava na javni natječaj sadrži najmanje ime i prezime i adresu kandidata, broj telefona, mobilnog telefona i e-adrese ako je primjenjivo, naznaku da se radi o prijavi na predmetni javni natječaj te vlastoručni potpis, uz koju se prilažu prilozi.

11. Uvjerenje (medicine rada) o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

12. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz (preslik rješenja, odnosno potvrde/uvjerenja) o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz (potvrda/uvjerenje HZZ) da je nezaposlena.

13. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

14. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenje pravnog lijeka protiv te obavijesti.

15. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Korčula, Upravni odjel za proračun i financije, 20260 Korčula, Trg A. i S. Radića 1, s naznakom: »Natječaj za višega stručnog suradnika za Gradske poreze i naplatu komunalnih prihoda«, neposrednom predajom u pisarnicu Grada Korčule ili preporučenom pošiljkom.

16. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Grad Korčula

Pošalji dalje:

2 komentara “Javni natječaj za radno mjesto u gradskoj službi

Komentari su zatvoreni.