Vela Luka: “Ležeći policajci” – na rivi na Badu

imagesOpćina Vela Luka je zaprimila zahtjev grupe građana da se, zbog sigurnosti pješaka, na rivi na Badu postavi oprema za smirivanje prometa – “ležeći policajci”.

Temeljem članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« 67/08, 48/10, 74/11 i 80/13) Općinskom vijeću je dana ovlast da uređuje promet na svom području, donošenjem Odluke o uređenju prometa.

Namjerava se napraviti izmjene u regulaciji prometa u Veloj Luci, na rivi na Badu, na način da se postavi oprema za smirivanje prometa. Oprema se mora postaviti temeljem projektne dokumentacije, suglasnosti MUP-a i akta kojim se dozvoljava gradnja, te ista mora biti izrađena i postavljena u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (»Narodne novine« 33/2005, 64/2005, 155/2005, 14/2011, dalje u tekstu: Pravilnik).

Predlažu se rješenja smirivanja prometa na rivi na Badu pomoću 3 kompleta opreme, i to po jedan komplet na krajevima predmetne dionice (od crkve Gospe od zdravlja do Inglezovog mosta) i jedan komplet u sredini. Oprema može biti u obliku:
• umjetnih izbočina, oznake H63 prema Pravilniku, (“ležeći policajci”)
ili
• uzdignutih ploha, oznake H64 prema Pravilniku, (npr. kompletan pješački prijelaz uzdignut 7-12 cm, sa bočnim prilaznim rampama nagiba od 1:10 do 1:20)

Prije naručivanja izrade projektne dokumentacije, smatramo da je primjereno zatražiti mišljenje građana, jer izrada projektne dokumentacije i postavljanje opreme će koštati preko 50.000,00 kuna (ovisno o odabranom rješenju). Ako većina građana nije suglasna sa predloženim rješenjima, Općina neće ni započeti izradu projektne dokumentacije za postavljanje predmetne opreme.

Mole se građani da do 13.09.2013.g. daju svoje primjedbe, a posebno nove prijedloge na adresu:
Općina Vela Luka
Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka

tel. 020/295-900 centrala
fax. 020/813-033
e-mail: darko.franulovic@velaluka.hr

Pošalji dalje: