Javna rasprava o Prostornom planu uređenja Grada Korčule

Javna rasprava provest će se u trajanju od 15 dana, od 28. lipnja do 12. srpnja 2010. godine.

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine», br. 76/07 i 38/09), Odluke Gradonačelnika, KLASA: 350-01/10-01/16, URBROJ: 2139/01-02-10-13, od 8. lipnja 2010., i Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPU Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 06/08.), Gradonačelnik Grada Korčule objavljuje

JAVNU RASPRAVU U POSTUPKU IZRADE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA KORČULE

Pošalji dalje: