Mijenja se ploènik ispred crkve sv. Roka u Lumbardi

Active Imagesvi mještani Lumbarde odzvali su se i svojim dobrovoljnim radom uèinili veliki posao ureðenju okoliša župne crkve sv. Roka. Prema rijeèima dekana i župnika don Pera Butigana

Gotovo svi mještani Lumbarde odzvali su se i svojim dobrovoljnim radom uèinili veliki posao ureðenju okoliša župne crkve sv. Roka. Prema rijeèima dekana i župnika don Pera Butigana, velika kamena pijaca ispred crkve stara nekoliko stoljeæa doživjela je istrošenost i puknuæa ploènika.

 

I mještani su svakodnevno ovisno o struci i zanimanju skidali ploènik i zemlju da bi zatim betonirali prostor površine oko 450 m2 na koji æe se  postaviti nove kamene ploèe.

 

Skinuti vrijedni kamenarski ulošci sa starog "saliža" æe se saèuvati, a veæi dio prodati za naknadne troškove nabavke novih ploèa.

Zanimljivo je spomenuti da je Lumbarda poznata po vrsnim kamenarima, klesarima i zidarima, a kamena nema, jer se je djelatnost vaðenja kamena ugasila.

Kako se planira posao bi se završio do ovogodišnjeg blagdana sv. Roka zaštitnika Lumbarde, kada æe se namjenski riješiti prostor i cjeloviti oblik zgrade crkve koja je posveæena 1774. godine i proširena i obnovljena 1886, da bi 1996 godine bio izgraðen novi velièanstveni zvonik.

Active Image

Active Image

Pošalji dalje: