Porinuta novogradnja Lede

Active ImageU brodogradilištu "Leda" u Korèuli koje radi na navozima brodogradilišta "Inkobrod" u steèaju danas je  6. studenoga 2008. godine je s navoza porinut u more novoizgraðeni brod radnog …

U brodogradilištu "Leda" u Korèuli koje radi na navozima brodogradilišta "Inkobrod" u steèaju danas je  6. studenoga 2008. godine je s navoza porinut u more novoizgraðeni brod radnog naziva 1015 za nizozemskog naruèioca brodogradilište "Petersa" iz Kempena u Nizozemskoj.

To je prvi od ukupno èetiri jednakih brodova iz nove serije  Maxime E za Nizozemskog naruèitelja brodogradilište PETERS s kojim LEDA veæ sedam godina ima poslovnu suradnju  iz koje je veæ izgraðeno 16 brodova. Ovaj tip Maxime E bit æe zakljuèena pred kraj slijedeæe godine, kada æe se poèeti graditi za istog naruèitelja veæi brodovi, èulo se je na sveèanosti u Korèuli.Ovaj upravo porinuti nameæe upravi LEDE veæi broj proizvodnih radnika i tehnologije, zato se LEDA nada da bi se završetkom steèajnog postupka INKOBRODA omoguæilo stalno korištenje svih proizvodnih pogona, kazao je na sveèanosti porinuæa direktor LEDE – Sreæko Marini.

U svjetskim je omjerima ova nova serija prihvaæena sa visokom ocjenom Europskih struènjaka, jer manji brodovi lakše pronalaze posao i kvalitetnije ga obavljaju, èulo se od tehnièkog direktora LEDE – Vicka Ivanèeviæa.

Na sveèanosti porinuæa su bili nazoèni: Angela But kuma broda koja mu je i dala ime PANTA RHEI koji æe pripadati luci Vlissingen, i njezin suprug  Lars But brodovlasnik, te Pier Menderts – tehnièki direktor Petersa i njihov generalni direktor Geert van Voorn, koji je rekao a se uspješna suradnja izmeðu ova dva brodogradilišta i dalje nastavlja pripremom novih ugovora o gradnji brodova, èime æe LEDA biti maksimalno zaposlena do kraja 2012. godine.

Nakon pozdravnih rijeèi gradonaèelnika Korèule Mirka Duhoviæa, pozdrav je uputio zamjenik županice Dubrovaèko- neretvanske Ivo Karamatiæ koji je izrazio zadovoljstvo radom LEDE uz poruku da je vrijeme da æe se u županiji i RH stvoriti uvjete da brodogradnja kao tradicijska djelatnost korèulana ima perspektivu i da mogu od svoga rada živjeti.

Tonæi Bezmalinoviæ Petersov partner je potvrdio zadovoljstvo Nizozemskog poslovnog partnera s kojim LEDA suraðuje veæ punih 7 godina i njihovi zajednièki proizvodi traže se od svih svjetskih brodovlasnika. Inaèe, prema rijeèima direktora LEDE u èijim je pogonima stalno zaposleno 85 radnika i blizu stotinu kooperanata, njema od ukupne vrijednosti isporuèenog broda ostaje tri milijuna kuna. Karakteristike novogradnje pokazuju dužinu od 82,5 metara, širine 12,5 m,  uz nosivost od 3700 dwt. namijenjen za prijevoz kontejnera i rasutog tereta .

Active Image

Active Image

Active Image

Pošalji dalje: