Zapoèela izborna kampanja

Active ImageNa jutrošnjoj sjednici stožera Uduge graðana „Èempres“, odluèeno je da se krene u kampanju za predstojeæe lokalne izbore koji æe se održati u svibnju 2009. Odluka o isticanju kandidata za Gradonaèelnika bit æe prezentirana javnosti putem medija. Dodatno, prihvaæena je…

Active ImageNa jutrošnjoj sjednici stožera Uduge graðana „Èempres“, odluèeno je da se krene u kampanju za predstojeæe lokalne izbore koji æe se održati u svibnju 2009.

Odluka o isticanju kandidata za Gradonaèelnika bit æe prezentirana javnosti putem medija. Dodatno, prihvaæena je i inicijativa èlanova o promjeni naziva liste u „Èisti èempres“.

Udruga poziva sve èlanove i simpatizere da se aktivno ukljuèe u predizbornu kampanju pod motom: „Ovako se više ne može.“

Pošalji dalje: