U Zagrebu preminuo Vinko Fabris

Active ImageU Zagrebu je u utorak preminuo akademski kipar, naš korèulanin Vinko Fabris. Vinko Fabris se rodio 1933. godine u kamenoklesarskoj obitelji u Korèuli. Nakon osnovne i srednje…

Active ImageU Zagrebu je u utorak preminuo akademski kipar, naš korèulanin Vinko Fabris.

Vinko Fabris se rodio 1933. godine u kamenoklesarskoj obitelji u Korèuli. Nakon osnovne i srednje škole 1948. godine pohaðao je Školu uèenika u privredi kamenoklesarske struke do veljaèe 1951. godine. Kiparski odjel u Školi primjenjene umjetnosti u Zagrebu završio je 1956. godine.

1961. godine diplomirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u klasi prof. F. Kršiniæa. Bio je njegov suradnik u majstorskoj radionici od 1963. – 1967. godine.


Vinko Fabris bio je vrhunski majstor u obradi
kamena, a tematski vezan za ženski akt i lik majke s djetetom. Da bi istaknuo grubi oblik kamena, na svojim je skulpturama ostavljao veæe ili manje neobraðene površine. Tako postiže vlastiti izrièaj, prepoznatljiv po "izranjanju" mekih oblika i likova iz kamenih gromada. Temu "sanjalice", kojom se nadahnuo u zavièaju, zamislio je u crtežu još za rada u Kršiniæevoj radionici, a prvu skulpturu toga naziva isklesao je 1978. Brojne skulpture „sanjalice“ nalaze se po gradovima diljem Europe i u Kanadi.

Sudjelovao je na mnogim skupnim i samostalnim izložbama. Radio je na restauriranju kamene plastike u ðakovaèkoj i osjeèkoj katedrali, u samostanu Male braæe u Dubrovniku, crkvi Gospe Sinjske, palaèi Cipiko u Trogiru itd. Rekonstruirao je na zagrebaèkoj katedrali ošteæene rigalice i izradio dvije nove po vlastitoj zamisli.

„Tu sam napravio prve korake
Tu sam poèeo slobodno disati,
Tu sam poèeo školovanje,
Na Vrniku sam prvi put udario dlijetom
Tu sam završio zanat i krenuo u svijet.
Vraæam se na Vrnik i uvijek æu se vraæati,
Jer tu je zapoèeto ovo što je stvoreno,
Ono o èemu razmišljam,
Tu je moje nadahnuæe – kamen“

Vinko Fabris, Vrnik, 10 kolovoza 1977. godine

 Autor: Centar za kulturu Korèula

Pošalji dalje: