U utorak 6. sjednica Gradskog vijeæa

Active ImageZa 1. rujna (utorak) u 18.00 sati, sazvana je 6. sjednica Gradskog vijeæa Grada Korèule. Kao važnija toèka istièe se usvajanje novog Statuta Grada Korèule koji je drugi put na dnevnom redu u samo mjesec dana. Naime, na 4. sjednici održanoj 22. srpnja…

Active ImageZa 1. rujna (utorak) u 18.00 sati, sazvana je 6. sjednica Gradskog vijeæa Grada Korèule. Kao važnija toèka istièe se usvajanje novog Statuta Grada Korèule koji je drugi put na dnevnom redu u samo mjesec dana. Naime, na 4. sjednici održanoj 22. srpnja vijeænici su podnijeli veliki broj amandmana i prijedloga te se pokazala potreba za „drugim èitanjem“. Kao kljuèan problem pokazala se razlika u „stavovima“ meðu vijeænicima izmeðu odredbi Statuta koje odreðuju tko bi trebao potvrðivati ravnatelje gradskih ustanova i upravnih vijeæa tih ustanova (npr. Centra za kulturu)  – Gradonaèelnik ili Gradsko vijeæe. U dosadašnjoj praksi, takve je ovlasti imalo Gradsko vijeæe.

Novi Statut preciznije od starog regulira i pitanja oko raspisivanja referenduma, sazivanja „zborova graðana“, dodjele javnih priznanja, graðanskih inicijativa, predstavki i pritužbi graðana i mjesne samouprave. Takoðer omoguæava Gradonaèelniku osnivanje posebnih radnih tijela (tzv. savjetnici).

Naravno, nakon što su prema novom Zakonu o lokalnoj i podruènoj samoupravi Gradska poglavarstva prestala postojati a sve ovlasti preuzeli Gradonaèelnici, novi Statut Grada Korèule usklaðen je i sa tim odredbama Zakona.

Na dnevnom redu nalaze se i prijedlozi o osnivanju tri Odbora Gradskog vijeæa (Odbor za gospodarstvo i turizam, Odbor za prostorno ureðenje i promet i Odbor za materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu). Èlan odbora može biti svaki graðanin i Gradsko bi vijeæe osnivanjem ovih odbora, èiji bi èlanovi bili birani po struènom kriteriju, pojedina pitanja i probleme moglo bolje sagledavati i usvajati kvalitetnije odluke. Nije ne važno spomenuti da je èlanstvo u ovakvim odborima volontersko i bez ikakve naknade.

Ali ono što nije bez naknade a što æe zasigurno pokrenuti polemike na sjednici i u javnosti je Gradonaèelnikov prijedlog „Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Korèule“.

Radi se Gradonaèelnikovom prijedlogu novog ustrojstva Gradske uprave kojim je predviðeno osnivanje pet Upravnih odjela u Gradskoj upravi (Upravni odjel za opæe poslove, Upravni odjel za proraèun i financije, Upravni odjel za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, Upravni odjel za prostorno ureðenje… i Upravni odjel za društvene djelatnosti).

Svaki od Upravnih odjela vodio bi Proèelnik izabran na javnom natjeèaju. Dakle, otvorilo bi se pet novih radnih mjesta u Gradskoj upravi.

Naravno, prije toga Gradonaèelnikov prijedlog treba dobiti veæinsku potporu u Gradskom vijeæu.

 

Tino Andrijiæ

Pošalji dalje: