Osnovana Udruga “Korèulansko-pelješko srce”

Active ImageJuèer je u Korèuli osnovana nova Udruga „Korèulansko – pelješko srce“ – dobrotvorna, neprofitna i nepolitièka graðanska organizacija nastala sa  namjerom ukljuèivanja u borbu protiv bolesti srca – bolesti koje predstavljaju najèešæi uzrok smrti u svijetu…

Active ImageDOBROTOM SRCA ZA ZDRAVO SRCE

Juèer je u Korèuli osnovana nova Udruga „Korèulansko – pelješko srce“ – dobrotvorna, neprofitna i nepolitièka graðanska organizacija nastala sa  namjerom ukljuèivanja u borbu protiv bolesti srca – bolesti koje predstavljaju najèešæi uzrok smrti u svijetu i u Hrvatskoj pa tako i na podruèju otoka Korèule i poluotoka Pelješca.

Udruga namjerava najuže suraðivati i pomagati Internistièkoj službi Doma zdravlja Korèula koja je na našem terenu nositelj borbe protiv ovih teških i smrtonosnih bolesti. Za predsjednika Udruge izabran je prim.dr. Davor Podbevšek – specijalist internist, za potpredsjednika dipl. ecc. Boris Mareliæ, za tajnicu dipl. iur. Mirjana Burica Žuvela, blagajnik je dipl. ecc. Mato Diviæ, dok je za povjerenika  Udruge u inozemstvu izabran dipl. ing. Ivo Didoviæ.

Skupština Udruge takoðer je odluèila da poèasnim èlanovima imenuje dvojicu umirovljenih lijeènika – dr. Renca Steccu i dr. Zlatana Podbevšeka koji su cijeli radni vijek nesebièno posvetili žiteljima našeg kraja.

Na osnivaèkoj skupštini govorio je prim. dr. Davor Podbevšek koji je naveo podatak da u Hrvatskoj od bolesti srca i krvnih žila umire godišnje od 25-30 tisuæa ljudi od èega oko 4 tisuæe od infarkta srca.

Osnivanjem Udruge „Korèulansko-pelješko srce“ i mi se na našem podruèju pridružujemo veæ uhodanoj praksi razvijenih zemalja koje putem ovakvih Udruga u borbu protiv bolesti srca ukljuèuju veliki broj ljudi. Ohrabrujuæe je znati da se od ovih smrtonosnih bolesti ipak možemo zaštititi i na vrijeme ih sprijeèiti  usvajanjem zdravog naèina života, konkretno – zdravom  prehranom, prestankom pušenja, smanjenjem tjelesne težine, odgovarajuæom tjelesnom aktivnosti i preventivnim lijeènièkim pregledima – rekao je prim.dr.Podbvešek.

Udruga„ Korèulansko- pelješko srce“ odmah zapoèinje svoje djelovanje putem dviju akcija. Prva je nabavka najsuvremenijeg ultrazvuka za pregled srca koji æe se dati na korištenje Internistièkoj službi Doma zdravlja Korèula i bit æe dostupan pregledu svakom pacijentu preko lijeènièke uputnice. Ovim ureðajem Dom zdravlja Korèula æe se u ultrazvuènoj dijagnostici srca staviti uz bok nekoliko  najveæih kardioloških centara u Hrvatskoj.

Unatoè tome što je ureðaj skup i premda vremena nisu laka, uvjeren sam – istaknuo je  prim. dr. Davor Podbevšek, – da se zajednièkom i dobro organiziranom  donacijskom akcijom mogu prikupiti novèana sredstva za planiranu namjenu – i pritom dodao :

„Sjetimo se Ratne bolnice u Korèuli 1991-1993 god. koja je u Domovinskom ratu spasila brojne živote, a koju smo osnovali uz pomoæ naših iseljenika i naših  prijatelja u Hrvatskoj i u svijetu, ljudi koji itekako vole ovaj kraj i èesto cijene vrednote Korèule i Pelješca više od nas samih. Drugi cilj Udruge bit æe ostvarivanje programa spreèavanja nastanka bolesti srca, a provodit æe se javnim manifestacijama i akcijama, putem radio emisija, internetom i drugim naèinima. Udruga „Korèulansko-pelješko srce“ Vas poziva na zajednièko sudjelovanje u našim akcijama –  Uèinimo to udruženi zajedno –  DOBROTOM SRCA ZA ZDRAVO SRCE.“

Nenad Kosoviæ 

 

Active Image

 

Active Image

 

Pošalji dalje: