I Korèulani se nadaju ulasku na UNESCO-ov popis

Nakon što je u ponedjeljak UNESCO u svoj registar svjetske prirodne i kulturne baštine uvrstio Starogradsko polje, kao sedmi hrvatski lokalitet pod zaštitu ugledne organizacije UN-a, Korèulani se sa pravom pitaju – jesu li sada oni na redu?

Nakon što je u ponedjeljak UNESCO u svoj registar svjetske prirodne i kulturne baštine uvrstio Starogradsko polje, kao sedmi hrvatski lokalitet pod zaštitu ugledne organizacije UN-a, Korèulani se sa pravom pitaju – jesu li sada oni na redu?

Naime, Grad je prije godinu dana saèinio «Prijedlog ukljuèenja urbane jezgre za upis na tentativnu listu upisa na listu svjetske baštine». Rijeè je o propisanome elaboratu  kojeg je saèinila grupa autora na èelu s akademikom dr. Cvitom Fiskoviæem, u kojemu se precizno definiraju sve važne karakteristike grada: od geografske dužine, širine, njegova položaja, zaštiæenog podruèja sa oznaèenim spomenièkim lokalitetima, stare jezgre itd.

Elaborat je  predat Ministarstvu kulture na suglasnost i proslijeðen na adresu UNESCO-a u Parizu. Prema rijeèima dr. Fiskoviæa, ulazak Starogradskog polja pod zaštitu UNESCO-a može i ne mora ništa znaèiti za Korèulu. – Stari Grad je u mnogo èemu bio ispred Korèule. Polje je kandidirano  na tentativnoj listi prije sedam godina, dakle šest godina prije Korèule.Prema rijeèima dr. Fiskoviæa, tentativna lista nije presudna.

To je tek poèetak mukotrpnog puta koji ide preko obimnog interdisciplinarnog elaborata kojeg Korèulani tek moraju napraviti. Tek nakon studioznog razmatraju birokrata UNESCO-a, potpomognutog snažnim lobiranjem – pada odluka.Autor prvog korèulanskog elaborata mišljenja je da se ulazak Starog grada pod kišobran UNESCO-a, može, ali ne mora shvatiti kao potpora Korèuli i njeno brže približavanje Parizu.

– To može biti i svojevrsni loš znak, obzirom da UNESCO-vi kulturnjaci vode raèuna da spomenièki vrijedna baština razmjerno sa svih strana svijeta bude ukljuèena pod njihovu zaštitu – kaže na kraju dr. Fiskoviæ.

(LINK NA ÈLANAK – SLOBODNA DALMACIJA)

Pošalji dalje: