Demant

U zajednièkom priopæenju stranaka opozicije u Gradu Korèuli (HDZ, HSLS, HSP) objavljenom na stranicama ikorcula-net dana 04.07.t.g., a ponovljenom istog dana na stranicama korcula.net u nešto izmjenjenoj verziji u kontekstu argumentiranja krize vlasti u Gradu Korèuli spominje se da je ostavku nedavno podnio…

U zajednièkom priopæenju stranaka opozicije u Gradu Korèuli (HDZ, HSLS, HSP) objavljenom na stranicama ikorcula-net dana 04.07.t.g., a ponovljenom istog dana na stranicama korcula.net u nešto izmjenjenoj verziji u kontekstu argumentiranja krize vlasti u Gradu Korèuli spominje se da je ostavku nedavno podnio i predsjednik nadzornog odbora komunalnog poduzeæa HOBER koji je takoðer bio èlan SDP-a. 

Radi istinite informiranosti korèulanske javnosti molim da se objavi ovaj ispravak krivog navoda. 

Ja, Žarko Lozica, bio sam u prethodnom sazivu predsjednik NO Hobera, te jedan od 5 èlanova, a ne predsjednik novog saziva NO i ostavku sam podnio na èlanstvo u NO, a ne na mjesto predsjednika. U NO HOBERA predložila me kao nestranaèku osobu stranka SDP u okviru „svoje kvote“ uz prethodno prihvaæanje mog uvjeta da æu poslove u tom tijelu obavljati primarno po kriterijima struke i u interesu poduzeæa i svih graðana Korèule koji su glavni korisnici usluga poduzeæa HOBER, a ne interesu stranke koja me predložila u NO. Naglašavam da sam èlan SKJ bio od 1968. do 1989.g. kada sam dobrovoljno na svoj pismeni zahtjev stranku napustio zbog neslaganja s politikom tadašnjeg vodstva SKJ. Od tada na ovamo nisam više bio èlan nijedne stranke pa tako ni SDP-a. 

Ostavku na èlanstvo u NO HOBERA dao sam upravo iz razloga što nisam želio prihvatiti prioritet interesa stranke nad interesom poduzeæa i interesom Grada u kojem poduzeæe djeluje, a osjetio sam da se takve tendencije, kojih je bilo u tolerantnom obimu i za cijelog trajanja mog prvog mandata, pojaèavaju. To sam ocjenio neprihvatljivim i neprimjerenim suvremenom demokratskom društvu te štetnim za poduzeæe i sve stanovnike Grada, korisnike njegovih usluga, pa sam se povukao. 

Nažalost, priopæenje stranaka opozicije samo potvrðuje moje strahove da ni sadašnja opozicija kao ni sadašnja pozicija ne razmišljaju bitno drugaèije o naèinu voðenja Grada te da je i jednima i drugima zadovoljavanje interesa stranke i pojedinaènih, vrlo èesto materijalnih interesa „zaslužnih èlanova“ prioritet u odnosu na interes graðana kojeg javno svi zdušno brane. Dok stranke na vlasti, pa ma koje one bile, na takav naèin budu vodile naš Grad nisam siguran da æemo ostvariti bitne pomake u kvaliteti življenja njegovih graðana. Tek kada se u voðenje grada ukljuèe ljudi s altruistièkim pobudama te dokazanim struènim sposobnostima, bez obzira na njihovo politièko opredjeljenje, možemo se nadati napretku sliènom nekim drugim nama vrlo bliskim sredinama. 

S poštovanjem, 
Žarko Lozica, Korèula, 05.08.2007.g.
 

Pošalji dalje: