Èestitka Lige protiv raka Korèula – Pelješac

Èlanovi Lige, dragi prijatelji i dobroèinitelji! U šestoj godini postojanja Liga protiv raka Korèula-Pelješac, Vašim radom i podrškom izrasla je u snažnu udrugu. Nadahnuti ciljem da tu  meðu nama smanjimo pobol i smrtnost od malignih bolesti, od poèetka osmišljavamo programe koji bi nas doveli na civilizacijsku…

Èlanovi Lige, dragi prijatelji i dobroèinitelji !
 
U šestoj godini postojanja Liga protiv raka Korèula-Pelješac, Vašim radom i podrškom izrasla je u snažnu udrugu. Nadahnuti ciljem da tu  meðu nama smanjimo pobol i smrtnost od malignih bolesti, od poèetka osmišljavamo programe koji bi nas doveli na civilizacijsku razinu koja borbu protiv raka èini uspješnom, ako u njoj sudjeluju ne samo zdravstvene ustanove, veæ prije svega svaki pojedinac i svaka lokalna zajednica.

Odlukom Skupštine i Predsjedništva u tijeku je nabava prenosnog ultrazvuènog aparata /370.000 kn/ kojim planiramo u svakom mjestu Pelješca i naših otoka vršiti besplatne preventivne preglede sa željom, da ranu dijagnostiku raka približimo našim ljudima. Sretni smo obavijestiti Vas, da je naš dosadašnji rad bio poticaj i drugima, pa smo pozvani oko sebe okupiti i otoke Lastovo i Mljet, šireæi ljudskost i dobrotu u zavièaju, koji nije samo ljepota krajolika i kuæni prag, veæ iznad svega ljudi u njemu sa svim svojim postignuæima i nevoljama.

Zato Vas molimo, svjesni da naši uspjesi rastu na Vašoj podršci, a naša djela dokazuju toplinu Vašeg srca- po držite i ovu akciju, koja æe pomoæi mnogima. U ove predblagdanske dane pozdravljamo Vas sa pozdravom – „ Zdravi i veseli bili !“ želeæi Vam svako dobro, èestit Božiæ i uspješnu Novu godinu!

Pošalji dalje: