Vaši èlanci: Profesorovo obraæenje – poziv na pobunu – u Korèuli?

10.01.2009. Dr.  Zdravko Tomac održao je u pred punom dvoranom Centra za kulturu u Korèuli predavanje “Od ateiste do vjernika“ sa prodajom svojih knjiga. Objašnjenje njegovog preobraæenja od komuniste do katolika moglo bi se više shvatiti kao politièko predavanje-politiziranje, iznošenje njegovih…

10.01.2009. Dr.  Zdravko Tomac održao je u pred punom dvoranom Centra za kulturu u Korèuli predavanje “Od ateiste do vjernika“ sa prodajom svojih knjiga. Objašnjenje njegovog preobraæenja od komuniste do katolika moglo bi se više shvatiti kao politièko predavanje-politiziranje, iznošenje njegovih sadašnjih politièkih stavova, nego, obašnjenje, kako je rekao nadahnuæem „svjetosti duha svetoga“, kao razloga za njegovog preobraæenje.

Profesor politièkih znanosti, filozof, publicista pisac, nosilac masne saborske mirovine, kao bivši saborski zastupnik SDP-a, pozvao je na pobunu protiv postojeæeg stanja u R. Hrvatskoj, suradnje sa Meðunarodnim sudom Hagu (ICTY), globalizma.

Neargumentirano oklevatao Predsjednika R. Hrvatske, dr Vesnu Pusiæ, SDP, podcijenivao ateiste i komuniste „kojih ima i u Korèuli„ kako je rekao, te navodio razloge za promjenu imena Trga Maršala Tita u Zagrebu, te naricao nad sudbinom zelene poljane u Zagrebu, koja nosi ime još jednog hrvatskog obraèenika, dr Franje Tuðmana.

Sve je to naravno njegovo demokratsko pravo u korištenju javne tribine Centra za kulturu  grada Korcule. Znakovito je, kako legalist, profesor politièkih znanosti, demokrata, borac iznutra SKH-za demokatske promjene, kako je sam rekao, sadašnji rimokaltolik, pun milosrða i ljubavi i mira, poziva otvoreno na pobunu i time ignorira Ustavni zakon, donesen u vrijeme Predsjednika Tuðmana o punoj suradnji R. Hrvatske sa Haškim sudom, demokratsku odluku Sabora R. Hrvatske uz koncenzus svih saborskih strnaka o izboru dr. Vesne Pusiæ za Predsjednicu nacionalnog odbora za praæenje pregovora sa Europskom zajednicom, demokratske odluke više saziva Zagrebaèke gradske skupštine o imenima ulica i trgova grada Zagreba.

Na pitanje iz publike: Kako je mogao odbaciti ruku sveæenika koji ga je, kako je sam rekao uzdigao, te prihvatito krvavu ruku komunista??? dr.prof. se nevješto izvlaèio. Želio je samo mijenjati stvari iznutra (otrcano opravdanje mnogih bivških èlanova SK)

SKH i SDP nakon pozitvnih promjena 1948 i pada Rankoviæa i raspisivanjem privih višestranackih izbora od strane pok. Ivice Raèana, a sve prije objave „svjetla duha svetoga“, na ostanak u SDP, nagovarali su ga èak i biskupi (nije rekao koje konfesije), prije nego je konaèno 2003 istupio iz SDP-a, stranke koju je nakon toga žestoko napao.

Izrekom od doktorove oštre kritike, pošteðena je jedino sadašnja stranka na vlasti u R.Hrvatske, koja eto na žalost Doktora, revno provodi Ustavni zakon o suradnji sa Haškim sudom te temeljito provodi globalizaciju, daljnom rasprodajom hrvatske imovine vlasnicima van Hrvatske, te ulaskom u NATO.

Doktor je opovrgnuo tvrdnje da se namjerava kandidirati za Predsjednika Republike, te da radi  politièki marketing, ali je zato revno potpisivao svoje knjige, koje  su se prodavale (100,00 Kn po komadu) Prodano je više njegovih knjiga, nego knjiga pok. prof. Mire Svobode ovoga ljeta ,,Korèulanski govor,, govor nas svagdašnji .na promociji ovoga ljeta.

Profesor nam doduše nije poruèio kome, kada, gdje se treba javiti za pobunu, ali onome tko je želio, dobro je mogao shvatiti politikansku doktorovu poruku.

Nije nam takoðer niti rekao da li æe pobuna imati obilježja „proleterske revolucije“ o kojoj je nekad gorljivo predavao studentima u Lopasiæevoj  ulici na Fakultetu politièkih nauka u Zagrebu.

Profesor je inaèe prije 17 god. u Korèuli, zajedno sa pok. Ivicom Raèanom, svojim tadašnjim predsjednikom, takoðer držao predavanje, ali tada nije niti prodavao niti potpisivao svoje knjige. Bio je valjda nadahnut nekim drugim duhom.

Ipak je R. Hrvatska veæ 18 god.u tržišnom kapitalizmu, gdje 95% banaka u globalistièkom-stranom, profesoru mrskom, nehrvatskom vlasništvu.

Na kraju poznataje je èinjenica da su konveriti gorljiviji vjernici od izvornih, na putu ka raju,ali iz doktorovog izlaganja nije jasno kako æe njegovo nadahnuæe u obliku pobune dovesti njega samog do tog cilja.

A sa nama ostalima kako bude …..

Boris Mareliæ, 10.01.2009.

Pošalji dalje: