Priopæenje Ivana Andrijiæa

Active ImageNa internetskoj stranici www.korcula.net vlasnika Ivana Grbina, dana 10.06.2009 u 9.49 sati na „Message boardu“ anonimna osoba koja koristi ime “Kokot“, napisala je niz uvreda i laži u svezi mog rada i aktiviranja…

Active ImagePoštovani sugraðani,

Na internetskoj stranici www.korcula.net  vlasnika Ivana Grbina, dana 10.06.2009 u 9.49 sati na „Message boardu“ anonimna osoba koja koristi ime “Kokot“, napisala je niz uvreda i laži u svezi mog rada i aktiviranja u politièki život Grada Korèule.

Osoba me povezala sa „Prijedlogom Korèulanske lige za donošenje brzih mjera u cilju poboljšanja turistièke sezone“ a koji nisam napisao ja, niti sam se složio sa svim njegovim dijelovima, a posebno se nisam složio sa objavljivanjem! Ali, glavna karakteristika demokracije jest omoguæavanje izražavanja  ideja i stavova pa makar se svi ne slagali sa njima. U Korèulanskoj ligi poštujemo sva demokratska naèela.

Žao mi je što gospodin „Kokot“ ne koristi svoje pravo ime i prezime, a otvoreno iznosi svoj stav na stranici punoj uvreda i nemoralnih komentara osoba koje takoðer skrivaju svoj pravi indentitet i koje se isto tako usuðuju pisati laži i uvrede veæ duži niz godina bez ikakvih posljedica. Da ironija bude veæa Grad Korèula je dosad odobravao i èak posredno pomagao održavanje ove stranice.

Vlasniku navedene web stranice, gosp. Ivanu Grbinu koji omoguæava svima da na isti naèin pišu uvrede i laži, 10. lipnja poslan je dopis u kojem je izmeðu ostalog navedeno sljedeæe:

Ne namjeravajuæi ulaziti u evidentno patološke ispade autora teksta i korisnika Vaših internetskih stranica, temeljem èl. 40., a u svezi èl. 22. Zakona o medijima, zahtijevam da u roku od 24 sata od primitka ovog dopisa kao urednik portala i svih pripadajuæih servisa/usluga uklonite navedeni èlanak te objavite ispriku na naslovnici portala www.korcula.net a zbog niza najgrubljih uvreda izreèenih na moj raèun.

 Takoðer Vas obavještavam da æu, ukoliko u roku od 3 dana ne dostavite ime „anonimne“ osobe potpisane kao „Kokot“ koja je napisala navedeni èlanak, uz sve tehnièke podatke (poglavito IP adresu) koje imate o tom korisniku, protiv Vas pokrenuti odgovarajuæe postupke pred nadležnim sudom.

Ušao sam u politiku jedino iz razloga da svojim znanjem, energijom i voljom pridonesem boljitku grada i otoka kojeg veoma volim. Dovoljno sam emotivno i ekonomski neovisan da mogu društveni interes staviti ispred osobnog, te vršiti pritisak na ostale vijeænike u svezi istog.

Koristim priliku reæi da nisam završio “politièku višu trgovaèku“ i da trenutno imam ogromne moguænosti unovèiti vijeænièko mjesto. Moji životni principi su rad i poštenje i poštivanje svih onih koji se drže tih naèela bez obzira slagali se na politièkom polju. Zbog toga sam i reagirao na ovakav naèin, i nadam se da æe pravda biti zadovoljena. Na žalost  gosp. Grbin se „oglušio“ na moj dopis, te sam primoran pokrenuti odgovarajuæe postupke pred nadležnim sudom. Svu eventualnu novèanu odštetu uplatiti æu u humanitarne svrhe.

Takoðer sam spreman povuæi sve pokrenute pravne akcije ako se gospodin „Kokot“, imenom i prezimenom javno isprièa. Vrijeme je da se stvori jedna nova politièka atmosfera u našem gradu, novi naèin komuniciranja, te novi naèin poštivanja osoba sa razlièitim stavovima. Nadam se da æe se stvoriti temelji da zajednièkim politièkim snagama stvorimo bolje uvjete života na našem otoku.

S poštovanjem,
Ivan Andrijiæ

Pošalji dalje: