Mirotvorac u Bolonji

Mirotvorac u BolonjiUnatoè lošem vremenu korèulani su brojnijim prisustvom u katedrali sv. Marka popratili predstavljanje knjige pod nazivom „Mirotvorac u Bolonji“ fra Bernardina Škunce

Korèula – Unatoè lošem vremenu korèulani su brojnijim prisustvom u katedrali sv. Marka popratili predstavljanje knjige pod nazivom „Mirotvorac u Bolonji“ fra Bernardina Škunce iz Zadarske franjevaèke provincije.  

Ovu je knjigu nakon Splita, Zagreba i Hvara,Korèuli omoguæio ogranak MH u èije je ime nazoène i pozdravio predsjednik dr. Lovro Šteka.

O autoru je uvodno govorila Marija Hajdiæ ravnateljica Gradskog muzeja, dok je ulomke iz ovog romana èitao Tonæi Gatti. O samoj knjizi je govorila èasna sestra dominikanka iz Korèule Katarina Maglica koja je posjetiteljima približila ulogu junaka romana kronièara fra Augustina suvremenika svetog Franje, koji je uspio u Bolonji predstaviti želju da se Mir i Dobro proširi cijelim svijetom. 

Taj junak predstavljenog romana Augustin prièa dogaðaje i duh 13. stoljeæa, prilike i život Bolonje i Europe toga doba,i lako je iz njegove uloge prepoznati osnivaèa reda franjevaca svetoga Franje iz Asiza u Italiji, koji je prema rijeèima autora knjige uspio osim evangelizacijskog i karitativnog rada pridonijeti i na prosvjetnom podruèju. 

Brojna naša uèilišta od Dubrovnika do Kopra imala su zapaženu prosvjetnu ulogu, rekao je fra Škunca. Neka od njih bila su generalna uèilišta prvoga reda,koja su pripremala meðunarodno priznate lektore (na njima se postizala jubilacija, akademski stupanj s pravnim uèinkom jednakim doktoratu )gdje su franjevci bili sastavljaèi brojnih školskih priruènika, katekizama, rjeènika, filozofskih i teoloških udžbenika kao i djela za obrazovanje obiènoga puka, èulo se od doktora teologije fra Bernardina Škunce. 

Spomenuo je i Badiju gdje su se školovali brojni crkveni i društveni ljudi, a Badija je bila i žarište duhovnosti. Spomen Badije stvorio je kod posjetitelja znatiželju o daljnjoj sudbini, jer je poznato da je Badiju nakon vraæanja franjevcima baš fra Bernardin Škunca kao tadašnji provincijal u Zadru prije dvije godine dao na upravljanje braæi franjevcima u BiH, odnosno provinciji u Mostaru na korištenje slijedeæih 99 godina. 

Po njegovim rijeèima Badija èeka ureðenje i crkve, klaustra i samostana (krov). Oni iz Zadra prate napore braæe iz Mostara i zajedno se dogovaraju što i kako dalje. Fra Bernardin Škunca je spomenuo da su za otkup ili dobijanje koncesijske uprave nad Badijom stizali veliki financijeri, no franjevci su ostali pri svome da æe Badija i u buduæe biti okupljalište èija æe vrata biti otvorena braæi i ljudima željnima mira, držeæi se poznatih rijeèi svoga osnivaèa Sv. Franje koji je rekao: "Ne samo sebi živjeti, veæ i drugima koristiti".  

Svoju je misao zakljuèio željom da æe franjevaèka tradicionalna gostoljubivost biti ponovo na ispitu kroz plodove kršæanskog i redovnièkog života uz simpatije braæe i naroda.    

 

 

 

Pošalji dalje: