19

No?enja nešto više nego lani

Na godišnjoj skupštini dioni?arskog društva HTP-Kor?ula, na kojoj je sudjelovalo 80 posto vlasnika dioni?ara, predsjednik Uprave Jure Vlaši? podnio je izvješ?e o poslovanju društva za prošlu godinu, koje je na kraju skupština prihvatila. Prema njegovim rije?ima, u prošloj godini društvo je ostvarilo 244.584 no?enja, što je u odnosu na ostvarenih 241.428 no?enja u protekloj godini pove?anje za 1,3 posto. U strukturi no?enja prevladali su inozemni gosti s 206.464 no?enja, pretežno Nijemci, dok je zapažen pad Poljaka i ?eha, a zabilježen porast Francuza, Talijana i gostiju iz Velike Britanije.

Kada su u pitanju doma?i gosti, njihov je u?inak od 38.120 no?enja za 8,4 posto ve?i u odnosu na prethodnu godinu.

Kako je dalje u izvješ?u naglasio predsjednik Uprave, HTP je u 2002. godini ostvario ukupan prihod od 51,4 milijuna kuna, što je pove?anje od 13 posto u odnosu na proteklu godinu kada je ostvareno 45,5 milijuna kuna.

– No, kako ukupan rashod u istoj godini iznosi 51,9 milijuna kuna, iskazan je gubitak u poslovanju od 457.tisu?a kuna, što je ipak za 11 puta manje od ostvarenog gubitka u prethodnoj 2000. godini, kada se on popeo na brojku od 5 milijuna kuna – kazao je Vlaši?.

Prema Vlaši?evim rije?ima, od ukupno uloženih 3,5 milijuna kuna, u prošloj su godini najve?a ulaganja realizirana u rekonstrukciju i prenamjenu caffe bara “Bistre” koja je, kao suvremena pizzerija, ve? u prvoj godini napravila promet približan ukupnoj investiciji. Osim pizzerije “Bistre”, kazao je Vlaši?, zna?ajna su ulaganja napravljena u rekonstrukciju javnih sanitarija hotela “Park”, ure?enje sanitarnog ?vora kampa Kalac, te u caffe baru “Arula”, a restoran “Liburna” je zbog razli?itog koncepta oko njegova upravljanja, zajedno s kinodvoranom, vra?en gradu.

– Društvo je u protekloj godini uredno podmirilo sve svoje obveze prema državi, bankama, radnicima i nije bilo blokade ra?una. Tvrtka stabilno posluje, a najve?e dugoro?ne obveze prema kreditima Splitske banke i HBOR-a zadnji dan 2oo2. godine iznosile su 35 milijuna kuna, što je smanjenje za 1,1 posto u odnosu na prethodnu godinu – kazao je Vlaši?, isti?u?i da Fond za privatizaciju kao ve?inski vlasnik društva nije predvidio njegovu prodaju u teku?oj godini, a tvrtka ima velike mogu?nosti za razvoj i prosperitet.

– U takvome vremenu sadašnja uprava nastoji usmjeriti privatizaciju u daljnjem uspješnom poslovanju i zapošljavanju mladih kadrova – kazao je na kraju Vlaši?, dodavši da se u turizmu moraju otvoriti perspektive novoj generaciji oto?nog stanovništva s ciljem zadržavanja mladih na otoku.

Ž. PETKOVI? ikorcula.net37894.9280208333

No?enja nešto više nego lani

Na godišnjoj skupštini dioni?arskog društva HTP-Kor?ula, na kojoj je sudjelovalo 80 posto vlasnika dioni?ara, predsjednik Uprave Jure Vlaši? podnio je izvješ?e o poslovanju društva za prošlu godinu, koje je na kraju skupština prihvatila. Prema njegovim rije?ima, u prošloj godini društvo je ostvarilo 244.584 no?enja, što je u odnosu na ostvarenih 241.428 no?enja u protekloj godini pove?anje za 1,3 posto. U strukturi no?enja prevladali su inozemni gosti s 206.464 no?enja, pretežno Nijemci, dok je zapažen pad Poljaka i ?eha, a zabilježen porast Francuza, Talijana i gostiju iz Velike Britanije.

Kada su u pitanju doma?i gosti, njihov je u?inak od 38.120 no?enja za 8,4 posto ve?i u odnosu na prethodnu godinu.

Kako je dalje u izvješ?u naglasio predsjednik Uprave, HTP je u 2002. godini ostvario ukupan prihod od 51,4 milijuna kuna, što je pove?anje od 13 posto u odnosu na proteklu godinu kada je ostvareno 45,5 milijuna kuna.

– No, kako ukupan rashod u istoj godini iznosi 51,9 milijuna kuna, iskazan je gubitak u poslovanju od 457.tisu?a kuna, što je ipak za 11 puta manje od ostvarenog gubitka u prethodnoj 2000. godini, kada se on popeo na brojku od 5 milijuna kuna – kazao je Vlaši?.

Prema Vlaši?evim rije?ima, od ukupno uloženih 3,5 milijuna kuna, u prošloj su godini najve?a ulaganja realizirana u rekonstrukciju i prenamjenu caffe bara “Bistre” koja je, kao suvremena pizzerija, ve? u prvoj godini napravila promet približan ukupnoj investiciji. Osim pizzerije “Bistre”, kazao je Vlaši?, zna?ajna su ulaganja napravljena u rekonstrukciju javnih sanitarija hotela “Park”, ure?enje sanitarnog ?vora kampa Kalac, te u caffe baru “Arula”, a restoran “Liburna” je zbog razli?itog koncepta oko njegova upravljanja, zajedno s kinodvoranom, vra?en gradu.

– Društvo je u protekloj godini uredno podmirilo sve svoje obveze prema državi, bankama, radnicima i nije bilo blokade ra?una. Tvrtka stabilno posluje, a najve?e dugoro?ne obveze prema kreditima Splitske banke i HBOR-a zadnji dan 2oo2. godine iznosile su 35 milijuna kuna, što je smanjenje za 1,1 posto u odnosu na prethodnu godinu – kazao je Vlaši?, isti?u?i da Fond za privatizaciju kao ve?inski vlasnik društva nije predvidio njegovu prodaju u teku?oj godini, a tvrtka ima velike mogu?nosti za razvoj i prosperitet.

– U takvome vremenu sadašnja uprava nastoji usmjeriti privatizaciju u daljnjem uspješnom poslovanju i zapošljavanju mladih kadrova – kazao je na kraju Vlaši?, dodavši da se u turizmu moraju otvoriti perspektive novoj generaciji oto?nog stanovništva s ciljem zadržavanja mladih na otoku.

Ž. PETKOVI? ikorcula.net37894.9280208333

Pošalji dalje: