66

POMORSKI MUZEJ OREBI?A NE?E U?I U PROGRAM “SME?E SIGNALIZACIJE”

U o?ekivanju boljih vremena

Pomorski muzej u Orebi?u ove godine ne?e u?i u program tzv. sme?e signalizacije, odlu?ili su ?lanovi komisije koju ?ine predstavnici županijskoga TZ-a i Instituta za turizam RH. Sme?a ili turisti?ka signalizacija, naime, poseban je na?in obilježavanja turisti?kih atrakcija kojim se preporu?a posjet i koja takve objekte uvrštava u najvažnije turisti?ke mape i karte svijeta.

Ovaj put prolaznu ocjenu dobio je orebi?ki samostan Gospe od An?ela, koji ?e sme?om signalizacijom biti ozna?en kao samostan i vidikovac, kao i staro kapetansko groblje u njegovoj neposrednoj blizini.

I iako Muzej posjeduje nekoliko vrijednih zbirki, u izvješ?u komisije navedeno je više razloga zbog ?ega ?e pri?ekati drugu prigodu kako bi dobio sme?u signalizaciju. Tako je, primjerice, komisija preporu?ila Muzeju dodatne zahvate na atraktivnim oblicima interpretacije, isticanje vrijednosti i zna?enja pojedinih eksponata, kao i djela istaknutih umjetnika. Tako?er, preporu?eno je korištenje više stranih jezika kod ispisivanja naziva i opisa eksponata te ulaganje u razli?ite oblike prate?ih interpretacijskih sadržaja te drugo.

Prijašnjih godina orebi?ki muzej je posje?ivalo nešto više od 3000 posjetitelja što je više od prosjeka i znatno ve?ih hrvatskih muzeja. Pa ipak, preporu?eni sadržaji i dodaci još ?e pri?ekati neko vrijeme.

Naime, orebi?ki Pomorski muzej, iako službeno otvoren u svibnju ove godine, još uvijek nema dovoljno sredstava kojima bi se u potpunosti završila njegova rekonstrukcija zapo?eta prije tri godine, niti za obnovu cijelokupnog fundusa.

— To što se danas može vidjeti u Muzeju, samo je mali dio fundusa i zapravo je to izložba pomorske povijesti Orebi?a — kaže kustos Muzeja Vesna Suhor dodaju?i kako ostale zbirke ?ekaju sredstva koja bi omogu?ila njihovu restauraciju i vra?anje u stalni muzejski postav.

Do tada ?e se Pomorski muzej posjetiteljima predstavljati samo dijelom svoga fundusa i ?ekati bolja vremena kako bi ušao u program sme?e signalizacije.

Nives PRIMORAC (Slobodna dalmacija)POMORSKI MUZEJ OREBI?A NE?E U?I U PROGRAM “SME?E SIGNALIZACIJE”

U o?ekivanju boljih vremena

Pomorski muzej u Orebi?u ove godine ne?e u?i u program tzv. sme?e signalizacije, odlu?ili su ?lanovi komisije koju ?ine predstavnici županijskoga TZ-a i Instituta za turizam RH. Sme?a ili turisti?ka signalizacija, naime, poseban je na?in obilježavanja turisti?kih atrakcija kojim se preporu?a posjet i koja takve objekte uvrštava u najvažnije turisti?ke mape i karte svijeta.

Ovaj put prolaznu ocjenu dobio je orebi?ki samostan Gospe od An?ela, koji ?e sme?om signalizacijom biti ozna?en kao samostan i vidikovac, kao i staro kapetansko groblje u njegovoj neposrednoj blizini.

I iako Muzej posjeduje nekoliko vrijednih zbirki, u izvješ?u komisije navedeno je više razloga zbog ?ega ?e pri?ekati drugu prigodu kako bi dobio sme?u signalizaciju. Tako je, primjerice, komisija preporu?ila Muzeju dodatne zahvate na atraktivnim oblicima interpretacije, isticanje vrijednosti i zna?enja pojedinih eksponata, kao i djela istaknutih umjetnika. Tako?er, preporu?eno je korištenje više stranih jezika kod ispisivanja naziva i opisa eksponata te ulaganje u razli?ite oblike prate?ih interpretacijskih sadržaja te drugo.

Prijašnjih godina orebi?ki muzej je posje?ivalo nešto više od 3000 posjetitelja što je više od prosjeka i znatno ve?ih hrvatskih muzeja. Pa ipak, preporu?eni sadržaji i dodaci još ?e pri?ekati neko vrijeme.

Naime, orebi?ki Pomorski muzej, iako službeno otvoren u svibnju ove godine, još uvijek nema dovoljno sredstava kojima bi se u potpunosti završila njegova rekonstrukcija zapo?eta prije tri godine, niti za obnovu cijelokupnog fundusa.

— To što se danas može vidjeti u Muzeju, samo je mali dio fundusa i zapravo je to izložba pomorske povijesti Orebi?a — kaže kustos Muzeja Vesna Suhor dodaju?i kako ostale zbirke ?ekaju sredstva koja bi omogu?ila njihovu restauraciju i vra?anje u stalni muzejski postav.

Do tada ?e se Pomorski muzej posjetiteljima predstavljati samo dijelom svoga fundusa i ?ekati bolja vremena kako bi ušao u program sme?e signalizacije.

Nives PRIMORAC (Slobodna dalmacija)

Pošalji dalje: