186

UDOMLJAVANJE RAZBACANE ARHIVSKE GRA?E KOR?ULE, LASTOVA I PELJEŠCAArhivi u žrnovskoj školi i pala?i Arneri

U nekadašnjoj školskoj zgradi u Žrnovu bit ?e smješten sabirni arhivski centar koji ?e udomiti razbacanu gra?u cijelog otoka te Lastova i Pelješca, a u kor?ulanskoj pala?i Arneri oformit ?e se Povijesni arhiv grada

Pripremljena je sva potrebna dokumentacija za projekt formiranja kor?ulanskog arhiva, koji ?e udomiti “razbacanu” arhivsku gra?u cijeloga otoka te Lastova i Pelješca.

Pored toga Grad i crkva kao suvlasnici objekta u Žrnovu, gdje ?e se smjestiti dio arhivske gra?e, potpisali su potrebne dokumente u kojima izražavaju zajedni?ku suglasnost za formiranje sabirnog arhivskog centra u nekadašnjoj školskoj zgradi.

Time su stvorene sve pretpostavke za po?etak realizacije projekta u objektu koji su ve? ranije odgovorni iz Dubrova?kog povijesnog arhiva ocijenili najprimjerenijim prostorom za smještaj bogate kor?ulanske, pelješke i lastovske arhivske gra?e.

Naime, zgrada stare škole u Žrnovu može prihvatiti oko pet kilometara dužnih arhivske dokumentacije i dovoljna je za smještaj 2,5 kilometra dužna sadašnje gra?e, koliko se procjenjuje da ?e je imati kor?ulansko-pelješko-lastovski arhiv. Za njezinu obnovu i ure?enje bit ?e osigurano 6 milijuna kuna ve?im dijelom iz državnoga prora?una, a radovi koji ?e uskoro zapo?eti, prema rije?ima ravnatelja Državnog arhiva u Dubrovniku Iva Oreškovi?a, bit ?e gotovi do kraja 2004. godine.

Do toga roka u pala?i Arneri formirat ?e se i Povijesni arhiv grada koji je danas razmješten na raznim lokalitetima.

Kako je na protekloj sjednici Vije?a kazao gradona?elnik Mirko Duhovi?, ve? su naru?eni regali i potrebne police za povijesnu arhivsku gra?u u pala?i.

Hrvatski državni arhiv osigurao je 400 tisu?a kuna iz državnog prora?una za taj iznimno zna?ajan i gradu potreban kulturni projekt. S tim ?e se sredstvima blokovi C i D na drugom katu pala?e staviti u funkciju Povijesnog arhiva.

Prije dopreme i ugradbe polica, u tim ?e se prostorijama postaviti parket i pripremiti cjelokupna podna konstrukcija.

Napravit ?e se potrebne elektri?ne i ostale instalacije, stolarski radovi, a projekt realizacije arhiva na dvjema lokacijama bit ?e dovršen, kako se o?ekuje do kraja sljede?e godine.

Prikupljanje gra?e

Kor?ulanski povijesni arhiv danas je razmješten po raznim lokalitetima i ve? se dugo govori o njegovu sakupljanju i preseljenju u grad Kor?ulu. Samo se u pala?i Sponza u Dubrovniku nalazi 1 kilometar dužni kor?ulanskog arhivskog gradiva iznimne nacionalne, povijesne i kulturološke vrijednosti. Rije? je o gra?i kotarskih sudova Kor?ule, Blata, Orebi?a, Lastova, te raznim obiteljskim fondovima i zbirkama itd. No, najvrjednije kor?ulansko arhivsko gradivo Kor?ule ?uva se u Državnom arhivu u Zadru. Radi se o 150 metara dužnih arhivske gra?e pod nazivom “Komuna Kor?ula” koja datira od 12. stolje?a do 1797. godine i obuhva?a cijelo razdoblje vremena Mleta?ke Republike. Taj ?e se dio arhiva preseliti u novoobnovljenu pala?u Arneri.

Željan PETKOVI? (Slobodna Dalmacija)UDOMLJAVANJE RAZBACANE ARHIVSKE GRA?E KOR?ULE, LASTOVA I PELJEŠCAArhivi u žrnovskoj školi i pala?i Arneri

U nekadašnjoj školskoj zgradi u Žrnovu bit ?e smješten sabirni arhivski centar koji ?e udomiti razbacanu gra?u cijelog otoka te Lastova i Pelješca, a u kor?ulanskoj pala?i Arneri oformit ?e se Povijesni arhiv grada

Pripremljena je sva potrebna dokumentacija za projekt formiranja kor?ulanskog arhiva, koji ?e udomiti “razbacanu” arhivsku gra?u cijeloga otoka te Lastova i Pelješca.

Pored toga Grad i crkva kao suvlasnici objekta u Žrnovu, gdje ?e se smjestiti dio arhivske gra?e, potpisali su potrebne dokumente u kojima izražavaju zajedni?ku suglasnost za formiranje sabirnog arhivskog centra u nekadašnjoj školskoj zgradi.

Time su stvorene sve pretpostavke za po?etak realizacije projekta u objektu koji su ve? ranije odgovorni iz Dubrova?kog povijesnog arhiva ocijenili najprimjerenijim prostorom za smještaj bogate kor?ulanske, pelješke i lastovske arhivske gra?e.

Naime, zgrada stare škole u Žrnovu može prihvatiti oko pet kilometara dužnih arhivske dokumentacije i dovoljna je za smještaj 2,5 kilometra dužna sadašnje gra?e, koliko se procjenjuje da ?e je imati kor?ulansko-pelješko-lastovski arhiv. Za njezinu obnovu i ure?enje bit ?e osigurano 6 milijuna kuna ve?im dijelom iz državnoga prora?una, a radovi koji ?e uskoro zapo?eti, prema rije?ima ravnatelja Državnog arhiva u Dubrovniku Iva Oreškovi?a, bit ?e gotovi do kraja 2004. godine.

Do toga roka u pala?i Arneri formirat ?e se i Povijesni arhiv grada koji je danas razmješten na raznim lokalitetima.

Kako je na protekloj sjednici Vije?a kazao gradona?elnik Mirko Duhovi?, ve? su naru?eni regali i potrebne police za povijesnu arhivsku gra?u u pala?i.

Hrvatski državni arhiv osigurao je 400 tisu?a kuna iz državnog prora?una za taj iznimno zna?ajan i gradu potreban kulturni projekt. S tim ?e se sredstvima blokovi C i D na drugom katu pala?e staviti u funkciju Povijesnog arhiva.

Prije dopreme i ugradbe polica, u tim ?e se prostorijama postaviti parket i pripremiti cjelokupna podna konstrukcija.

Napravit ?e se potrebne elektri?ne i ostale instalacije, stolarski radovi, a projekt realizacije arhiva na dvjema lokacijama bit ?e dovršen, kako se o?ekuje do kraja sljede?e godine.

Prikupljanje gra?e

Kor?ulanski povijesni arhiv danas je razmješten po raznim lokalitetima i ve? se dugo govori o njegovu sakupljanju i preseljenju u grad Kor?ulu. Samo se u pala?i Sponza u Dubrovniku nalazi 1 kilometar dužni kor?ulanskog arhivskog gradiva iznimne nacionalne, povijesne i kulturološke vrijednosti. Rije? je o gra?i kotarskih sudova Kor?ule, Blata, Orebi?a, Lastova, te raznim obiteljskim fondovima i zbirkama itd. No, najvrjednije kor?ulansko arhivsko gradivo Kor?ule ?uva se u Državnom arhivu u Zadru. Radi se o 150 metara dužnih arhivske gra?e pod nazivom “Komuna Kor?ula” koja datira od 12. stolje?a do 1797. godine i obuhva?a cijelo razdoblje vremena Mleta?ke Republike. Taj ?e se dio arhiva preseliti u novoobnovljenu pala?u Arneri.

Željan PETKOVI? (Slobodna Dalmacija)

Pošalji dalje: