196

Vela Luka, 21.studeni – U Zadružnom domu u Veloj Luci, održana je III. Skupština udruženja obrtnika Kor?ula – Lastovo.

Sjednici bio nazo?an gosp. Peji?, predsjednik Obrtni?ke komore Dubrova?ko-neretvanske županije, te 24 od 34 ?lana skupštine.

Skupština je prihvatila Izvješ?e o radu i Izmjene i dopune Statuta Udruženja obrtnika Kor?ula – Lastovo.

Me?utim, najve?e zanimanje je izazvala Odluka o pove?anju komorskog doprinosa koji se pla?a u paušalnom iznosu za ?lanove Udruženja Kor?ula – Lastovo.

Prijedlogom Odluke je predvi?eno pove?anje komorskog doprinosa sa 57 na 70 Kuna mjese?no, ?ime bi paušalni iznos bio pove?an za 156 Kuna godišnje.

Odluka je predložena zbog financijskih teško?a u kojem se nalazi Udruženje radi slabe realizacije naplate doprinosa.

Na zahtjev Gradskog odbora Kor?ula da se ne prihvati takav prijedlog, nego da se u suradnji sa Poreznom upravom pokuša poboljšati naplata doprinosa, došlo je do duge i teške rasprave, koja je na trenutke dobijala i uvrijedljiv ton.

Ipak, Odluka o pove?anju komorskog doprinosa nije prošla jer je Poslovnikom skupštine predvi?eno da je za donošenje takve odluke potrebna ve?ina svih ?lanova skupštine, a samo 11 ?lanova je glasovalo “za”.

Vela Luka, 21.studeni – U Zadružnom domu u Veloj Luci, održana je III. Skupština udruženja obrtnika Kor?ula – Lastovo.

Sjednici bio nazo?an gosp. Peji?, predsjednik Obrtni?ke komore Dubrova?ko-neretvanske županije, te 24 od 34 ?lana skupštine.

Skupština je prihvatila Izvješ?e o radu i Izmjene i dopune Statuta Udruženja obrtnika Kor?ula – Lastovo.

Me?utim, najve?e zanimanje je izazvala Odluka o pove?anju komorskog doprinosa koji se pla?a u paušalnom iznosu za ?lanove Udruženja Kor?ula – Lastovo.

Prijedlogom Odluke je predvi?eno pove?anje komorskog doprinosa sa 57 na 70 Kuna mjese?no, ?ime bi paušalni iznos bio pove?an za 156 Kuna godišnje.

Odluka je predložena zbog financijskih teško?a u kojem se nalazi Udruženje radi slabe realizacije naplate doprinosa.

Na zahtjev Gradskog odbora Kor?ula da se ne prihvati takav prijedlog, nego da se u suradnji sa Poreznom upravom pokuša poboljšati naplata doprinosa, došlo je do duge i teške rasprave, koja je na trenutke dobijala i uvrijedljiv ton.

Ipak, Odluka o pove?anju komorskog doprinosa nije prošla jer je Poslovnikom skupštine predvi?eno da je za donošenje takve odluke potrebna ve?ina svih ?lanova skupštine, a samo 11 ?lanova je glasovalo “za”.

Pošalji dalje: