217

Gradsko vije?e raspravljalo o kupnji ku?e Marka Pola

Gradsko vije?e je sino? u gradskoj vije?nici na svojoj 22. sjednici raspravljalo o samo jednoj to?ki dnevnog reda – “Realizacija zaklju?ka Gradskog vije?a sa 21. sjednice u svezi ku?e Marka Pola”

Radi se o tome da je u Grad pristigla nova “Ponuda za kupnju nekretnina” od sestara Jasne Biondi? i Erne Ben?ak, ovaj put na 500.000 Eura (na?in pla?anja jednokratno na teku?i ra?un). Prva pismena ponuda je bila 350.000, druga usmena 400.000 Eura.

Koliko dvije poduzetne sestre koriste ovaj kaos kako bi dodatno zaradile – procijenite sami.

Nakon dvosatne rasprave Vije?e je donijelo preporuku Gradskom poglavarstvu da pokuša prodati dvije nekretnine u vlasništvu Grada kako bi moglo kupiti ku?u Marka Pola.

Radi se o ?est. zgr. 447 (bivše zdravstveno osiguranje) i ?est. zgr. 806 (bivše vojno skladište u Luci Uš).

Vije?nici su prijedlog po?etnih cijena za obje zgrade (400.000 i 200.000 Eura) ocijenili previsokim, te su preporu?ili Poglavarstvu da samo ponudi po?etne cijene, te zgrade proda na javnoj licitaciji.

Ukoliko se spomenute prodaje ne realiziraju, Grad više ne?e imati na?ina da kupi ku?u Marka Pola, jer je dodatno zaduživanje Grada nemogu?e (prekora?io bi se Zakonom propisan limit kreditnog zaduženja a samim tim nebi dobila suglasnost Vlade)

Ako Grad uspije do?i do sredstava za kupnju na vrijeme ?ekaju ga dodatne nevolje oko ure?enja i sanacije objekta koji je u katastrofalnom stanju.

Treba napomenuti da su vije?nici jednoglasno donijeli navedene zaklju?ke. U svakom slu?aju, ?ini se da su ovo posljednji pokušaji da Grad kupi ku?u Marka Pola.

Nažalost, greškom Gradskog Poglavarstva, koje je propustilo pokušati kupiti ku?u kada je prvi put ponu?ena, ku?a Marka Pola je u Kor?uli postala “slu?aj” koji su neki koristili za politi?ku promidžbu, neki za pohlepno zara?ivanje a neki za zlo?esto nasla?ivanje.

Malo ih je bilo dobronamjerno. Žalosno.ikorcula.net37960.8382291667

Gradsko vije?e raspravljalo o kupnji ku?e Marka Pola

Gradsko vije?e je sino? u gradskoj vije?nici na svojoj 22. sjednici raspravljalo o samo jednoj to?ki dnevnog reda – “Realizacija zaklju?ka Gradskog vije?a sa 21. sjednice u svezi ku?e Marka Pola”

Radi se o tome da je u Grad pristigla nova “Ponuda za kupnju nekretnina” od sestara Jasne Biondi? i Erne Ben?ak, ovaj put na 500.000 Eura (na?in pla?anja jednokratno na teku?i ra?un). Prva pismena ponuda je bila 350.000, druga usmena 400.000 Eura.

Koliko dvije poduzetne sestre koriste ovaj kaos kako bi dodatno zaradile – procijenite sami.

Nakon dvosatne rasprave Vije?e je donijelo preporuku Gradskom poglavarstvu da pokuša prodati dvije nekretnine u vlasništvu Grada kako bi moglo kupiti ku?u Marka Pola.

Radi se o ?est. zgr. 447 (bivše zdravstveno osiguranje) i ?est. zgr. 806 (bivše vojno skladište u Luci Uš).

Vije?nici su prijedlog po?etnih cijena za obje zgrade (400.000 i 200.000 Eura) ocijenili previsokim, te su preporu?ili Poglavarstvu da samo ponudi po?etne cijene, te zgrade proda na javnoj licitaciji.

Ukoliko se spomenute prodaje ne realiziraju, Grad više ne?e imati na?ina da kupi ku?u Marka Pola, jer je dodatno zaduživanje Grada nemogu?e (prekora?io bi se Zakonom propisan limit kreditnog zaduženja a samim tim nebi dobila suglasnost Vlade)

Ako Grad uspije do?i do sredstava za kupnju na vrijeme ?ekaju ga dodatne nevolje oko ure?enja i sanacije objekta koji je u katastrofalnom stanju.

Treba napomenuti da su vije?nici jednoglasno donijeli navedene zaklju?ke. U svakom slu?aju, ?ini se da su ovo posljednji pokušaji da Grad kupi ku?u Marka Pola.

Nažalost, greškom Gradskog Poglavarstva, koje je propustilo pokušati kupiti ku?u kada je prvi put ponu?ena, ku?a Marka Pola je u Kor?uli postala “slu?aj” koji su neki koristili za politi?ku promidžbu, neki za pohlepno zara?ivanje a neki za zlo?esto nasla?ivanje.

Malo ih je bilo dobronamjerno. Žalosno.ikorcula.net37960.8382291667

Pošalji dalje: