224

Spomeni?ka renta – kašeta brokava?!

Prijedlog odluke o visini spomeni?ke rente koju Grad, po zakonu, namjerava uvesti za obrtnike, poduzetnike i tvrtke koje posluju u prvoj, zašti?enoj, gradskoj zoni, pobudio je u utorak razli?ita mišljenja i tuma?enja ?lanova Poglavarstva.

Kako je istaknuto, visina tog nameta, propisana zakonom, kre?e se od 3 do 7 kuna mjese?no po metru ?etvornom poslovnog, ugostiteljskog prostora i pla?a se jednom godišnje.

U raspravi se pojasnilo da su obveznici rente svi korisnici poslovnih prostora u prvoj zašti?enoj gradskoj jezgri, od šetnice Sveti Nikola ili Donje gradske varoši, uklju?uju?i obzidani Stari grad, do Gornje varoši, završno do gradskog kupališta Banje. Istaknuto je da taj namet, osim ugostiteljskih i ostalih obrta na tome prostoru, obuhva?a i iznajmljiva?e soba i apartmana.

Prema rije?ima poglavara Svemira Vilovi?a, renta koju bi trebali uvesti je “kašeta brokava” jer ?e s pravom izazvati ogor?enje i protest malih obrtnika, iznajmljiva?a soba i prisiliti ih da pozatvaraju svoje obrte, ili da ubudu?e rade “na crno”. S druge, pak, strane, ostali ?lanovi Poglavarstva misle da je “odre?enu minimalnu rentu” potrebno uvesti. Njihov je razlog da Grad s argumentima mora izlaziti pred Vladu sa svojim zahtjevima financijske potpore u revitalizaciji i održavanju spomeni?ke baštine. Stoga je, prema njihovu mišljenju, potrebno uvesti minimalnu rentu. Ona bi, smatraju, bila samo alibi u traženju novca za nastavak obnove kula i zidina koju je Poglavarstvo po?elo sanacijom južne gradske kule Kopnenih vrata, a namjerava nastaviti obnovom ostalih gradskih utvrda – Male i Velike kneževe kule, kule Bokar i drugih.

Kako je na kraju zaklju?eno, Poglavarstvo ?e prije donošenja prijedloga kona?ne odluke izraditi elaborat o broju poslovnih prostora i ukupnome zbroju metara ?etvornih u njima. Nakon što se sagleda o kakvim je brojkama rije?, Poglavarstvo ?e na nekoj od idu?ih sjednica raspraviti treba li ili ne uvesti taj namet.

Ako treba, predložit ?e njegovu visinu, na?in pla?anja i navesti koja se deficitarna zanimanja izuzimaju iz pla?anja novoga poreza.

Tekst i snimka

Željan PETKOVI?

Spomeni?ka renta – kašeta brokava?!

Prijedlog odluke o visini spomeni?ke rente koju Grad, po zakonu, namjerava uvesti za obrtnike, poduzetnike i tvrtke koje posluju u prvoj, zašti?enoj, gradskoj zoni, pobudio je u utorak razli?ita mišljenja i tuma?enja ?lanova Poglavarstva.

Kako je istaknuto, visina tog nameta, propisana zakonom, kre?e se od 3 do 7 kuna mjese?no po metru ?etvornom poslovnog, ugostiteljskog prostora i pla?a se jednom godišnje.

U raspravi se pojasnilo da su obveznici rente svi korisnici poslovnih prostora u prvoj zašti?enoj gradskoj jezgri, od šetnice Sveti Nikola ili Donje gradske varoši, uklju?uju?i obzidani Stari grad, do Gornje varoši, završno do gradskog kupališta Banje. Istaknuto je da taj namet, osim ugostiteljskih i ostalih obrta na tome prostoru, obuhva?a i iznajmljiva?e soba i apartmana.

Prema rije?ima poglavara Svemira Vilovi?a, renta koju bi trebali uvesti je “kašeta brokava” jer ?e s pravom izazvati ogor?enje i protest malih obrtnika, iznajmljiva?a soba i prisiliti ih da pozatvaraju svoje obrte, ili da ubudu?e rade “na crno”. S druge, pak, strane, ostali ?lanovi Poglavarstva misle da je “odre?enu minimalnu rentu” potrebno uvesti. Njihov je razlog da Grad s argumentima mora izlaziti pred Vladu sa svojim zahtjevima financijske potpore u revitalizaciji i održavanju spomeni?ke baštine. Stoga je, prema njihovu mišljenju, potrebno uvesti minimalnu rentu. Ona bi, smatraju, bila samo alibi u traženju novca za nastavak obnove kula i zidina koju je Poglavarstvo po?elo sanacijom južne gradske kule Kopnenih vrata, a namjerava nastaviti obnovom ostalih gradskih utvrda – Male i Velike kneževe kule, kule Bokar i drugih.

Kako je na kraju zaklju?eno, Poglavarstvo ?e prije donošenja prijedloga kona?ne odluke izraditi elaborat o broju poslovnih prostora i ukupnome zbroju metara ?etvornih u njima. Nakon što se sagleda o kakvim je brojkama rije?, Poglavarstvo ?e na nekoj od idu?ih sjednica raspraviti treba li ili ne uvesti taj namet.

Ako treba, predložit ?e njegovu visinu, na?in pla?anja i navesti koja se deficitarna zanimanja izuzimaju iz pla?anja novoga poreza.

Tekst i snimka

Željan PETKOVI?

Pošalji dalje: