234U hotelu Kor?ula održan skup u organizaciji udruge Mravci na temu “Gradski park Hober”

Kor?ula – Kor?ulanska udruga Mravci ju?er je organizirala javnu tribinu “Gradski park Hober” posve?enu Gradskom parku – jednom od najstarijih parkova takve vrste u Hrvatskoj.

Potaknuti zapuštanjem i ubrzanim propadanjem parka – šume «Hober» vrijedna je udruga na skup pozvala uz gra?ane i predstavnike gradske vlasti i Komunalnog poduze?a iz Kor?ule. U nastupnom izlaganju ing. šumarstva Milan Vojinovi?, govorio je o godinama osnutka parka koncem 19 stolje?a, kada je Hober služio kao ures kamenom gradu te svojim smještajem povrh naselja, bio u tadašnje vrijeme uvrštavan u turisti?ku ponudu na prospektima grada Kor?ule. Svojim brojnim stazama ure?enom opremom, Park Hober je Kor?ulanima služio za šetnju i razonodu, daju?i gradu jedan poseban ugo?aj oplemenjenosti i ljepote.

Tako je postojalo društvo za uljepšavanje grada, te se park Hober održava i pošumljava do drugog svjetskog rata, da bi nakon toga prestali svi radovi na ure?enju i održavanju, nakon ?ega je park Hober po?eo postajati sve više šumom, a manje parkom.

Današnje je stanje katastrofalno te prestanak gospodarenja uz devastaciju opreme i nepostojanja protupožarne infrastrukture, park – šuma Hober predstavlja latentnu prijetnju požarom ?itavom gradu, koji za sada nema godišnjeg, niti dugoro?nog plana za ovaj zašti?eni park prirode. Uz ?injenicu kako nikada nije napravljena inventarizacija stanja parka, niti plana zaštite, važno je spomenuti kako niti jedna institucija ne želi preuzeti odgovornost za gospodarenje park – šumom “Hober”

Gradona?elnik Kor?ule ing Mirko Duhovi? naveo je kako Grad podržava ovakve incijative i spreman je pomo?i u reaalizaciji donošenja plana o?uvanja i zaštite parka « Hober « me?utim nedostatan prora?un Grada Kor?ule trenutno ne omogu?ava osiguravanje sredstava za neku zna?ajniju potporu ovoj vrijednoj inicjativi. Istina je – nastavio je Duhovi? kako je linijom ispod vodospremnika u parku “Hober” planirana cesta prema Domu zdravlja, kojom bi se rasteretila Ul. kor?. domobrana, koja u ljetnim mjesecima predstavlja veliki problem u prometovanju prema hotelima, me?utim do realizacije te zaobilaznice još treba ?ekati.

Diskusija gra?ana – živo zainteresiranih za ovaj goru?i gradski problem, odnosila se oko problema pravne naravi, koji upu?uju na pitanje – kako je mogu?e da se na prostoru zašti?enog parka pravi plan asfaltirane ceste, kada je poznato kako brojni ?lanci Zakona o ?uvanju prirodne baštine izri?ito to zabranjuju.

Taj problem je možda mogu?e riješiti na nekom drugom okruklom stolu zakazanom vjerojatno na trgu « Pijaceta « u samom središtu park – šume « Hober «

Smiljan Strihi? ikorcula.net37985.4497569444

U hotelu Kor?ula održan skup u organizaciji udruge Mravci na temu “Gradski park Hober”

Kor?ula – Kor?ulanska udruga Mravci ju?er je organizirala javnu tribinu “Gradski park Hober” posve?enu Gradskom parku – jednom od najstarijih parkova takve vrste u Hrvatskoj.

Potaknuti zapuštanjem i ubrzanim propadanjem parka – šume «Hober» vrijedna je udruga na skup pozvala uz gra?ane i predstavnike gradske vlasti i Komunalnog poduze?a iz Kor?ule. U nastupnom izlaganju ing. šumarstva Milan Vojinovi?, govorio je o godinama osnutka parka koncem 19 stolje?a, kada je Hober služio kao ures kamenom gradu te svojim smještajem povrh naselja, bio u tadašnje vrijeme uvrštavan u turisti?ku ponudu na prospektima grada Kor?ule. Svojim brojnim stazama ure?enom opremom, Park Hober je Kor?ulanima služio za šetnju i razonodu, daju?i gradu jedan poseban ugo?aj oplemenjenosti i ljepote.

Tako je postojalo društvo za uljepšavanje grada, te se park Hober održava i pošumljava do drugog svjetskog rata, da bi nakon toga prestali svi radovi na ure?enju i održavanju, nakon ?ega je park Hober po?eo postajati sve više šumom, a manje parkom.

Današnje je stanje katastrofalno te prestanak gospodarenja uz devastaciju opreme i nepostojanja protupožarne infrastrukture, park – šuma Hober predstavlja latentnu prijetnju požarom ?itavom gradu, koji za sada nema godišnjeg, niti dugoro?nog plana za ovaj zašti?eni park prirode. Uz ?injenicu kako nikada nije napravljena inventarizacija stanja parka, niti plana zaštite, važno je spomenuti kako niti jedna institucija ne želi preuzeti odgovornost za gospodarenje park – šumom “Hober”

Gradona?elnik Kor?ule ing Mirko Duhovi? naveo je kako Grad podržava ovakve incijative i spreman je pomo?i u reaalizaciji donošenja plana o?uvanja i zaštite parka « Hober « me?utim nedostatan prora?un Grada Kor?ule trenutno ne omogu?ava osiguravanje sredstava za neku zna?ajniju potporu ovoj vrijednoj inicjativi. Istina je – nastavio je Duhovi? kako je linijom ispod vodospremnika u parku “Hober” planirana cesta prema Domu zdravlja, kojom bi se rasteretila Ul. kor?. domobrana, koja u ljetnim mjesecima predstavlja veliki problem u prometovanju prema hotelima, me?utim do realizacije te zaobilaznice još treba ?ekati.

Diskusija gra?ana – živo zainteresiranih za ovaj goru?i gradski problem, odnosila se oko problema pravne naravi, koji upu?uju na pitanje – kako je mogu?e da se na prostoru zašti?enog parka pravi plan asfaltirane ceste, kada je poznato kako brojni ?lanci Zakona o ?uvanju prirodne baštine izri?ito to zabranjuju.

Taj problem je možda mogu?e riješiti na nekom drugom okruklom stolu zakazanom vjerojatno na trgu « Pijaceta « u samom središtu park – šume « Hober «

Smiljan Strihi? ikorcula.net37985.4497569444

Pošalji dalje: