295


GRAD KOR?ULA KUPUJE KU?U MARKA POLA !


Prema pisanju Ve?ernjeg lista od 23. sije?nja 2004., u ?lanku potpisanom od strane Nenada Kosovi?a, i današnje Slobodne Dalmacije u ?lanku Željana Petkovi?a, Grad Kor?ula je iskoristio pravo prvokupa i odlu?io kupiti ku?u Marka Pola.


Odlu?ili smo provjeriti te tvrdnje te smo razgovarali sa gradona?elnikom Grada Kor?ule Mirkom Duhovi?em koji nam je rekao:


– Grad Kor?ula je u realizaciji zaklju?ka Gradskog vije?a pokušao prodati nekretnine u vlasništvu grada kako bi osigurao sredstva za kupnju “ku?e Marka Pola”. Kako ova prodaja nije uspjela Grad Kor?ula na druge na?ine pokušava osigurati financijska sredstva za kupnju ovog objekta.


Pored ve? ranije iskazane namjere Turisti?ke zajednice da participira u projektu sa 25% istu namjeru su iskazale poljoprivredne zadruge iz Blata, Smokvice i Potomlja te HTP Kor?ula.


Grad Kor?ula se pored toga obratio Ministarstvu kulture i Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka radi financijske pomo?i u rješavanju ovog problema. Iako još nemamo potvrdu ministarstava sasvim je izvjesno da ?e se u okviru grada Kor?ule prona?i sredstva za realizaciju ovog projekta.


Naša težnja je da grad Kor?ula sa Turisti?kom zajednicom bude vlasnik iznad 50%, a da ostali suvlasni?ki dijelovi budu raspore?eni na gospodarske subjete koji ?e participirati u ovom projektu.


Moramo naglasiti da se participacija gospodarskih subjekata zasniva na ekonomskim kriterijima i da ?e ekonomski kriteriji biti temelj za postizanje sporazuma po realizaciji ovog projekta.


Postoji ideja da se u daljnjoj fazi ovog projekta a koja podrazumijeva rekonstrukciju i potrebnu izgradnju da mogu?nost i svim ostalim gra?anima Kor?ule da se kao dioni?ari pojave u ovom projektu. Me?utim, za realizaciju ove ideje nužno je napraviti detaljnje planove te razraditi model do kraja.


Ovome ?e kor?ulanska javnost biti na vrijeme izvještena.

ikorcula.net38010.5484722222


GRAD KOR?ULA KUPUJE KU?U MARKA POLA !


Prema pisanju Ve?ernjeg lista od 23. sije?nja 2004., u ?lanku potpisanom od strane Nenada Kosovi?a, i današnje Slobodne Dalmacije u ?lanku Željana Petkovi?a, Grad Kor?ula je iskoristio pravo prvokupa i odlu?io kupiti ku?u Marka Pola.


Odlu?ili smo provjeriti te tvrdnje te smo razgovarali sa gradona?elnikom Grada Kor?ule Mirkom Duhovi?em koji nam je rekao:


– Grad Kor?ula je u realizaciji zaklju?ka Gradskog vije?a pokušao prodati nekretnine u vlasništvu grada kako bi osigurao sredstva za kupnju “ku?e Marka Pola”. Kako ova prodaja nije uspjela Grad Kor?ula na druge na?ine pokušava osigurati financijska sredstva za kupnju ovog objekta.


Pored ve? ranije iskazane namjere Turisti?ke zajednice da participira u projektu sa 25% istu namjeru su iskazale poljoprivredne zadruge iz Blata, Smokvice i Potomlja te HTP Kor?ula.


Grad Kor?ula se pored toga obratio Ministarstvu kulture i Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka radi financijske pomo?i u rješavanju ovog problema. Iako još nemamo potvrdu ministarstava sasvim je izvjesno da ?e se u okviru grada Kor?ule prona?i sredstva za realizaciju ovog projekta.


Naša težnja je da grad Kor?ula sa Turisti?kom zajednicom bude vlasnik iznad 50%, a da ostali suvlasni?ki dijelovi budu raspore?eni na gospodarske subjete koji ?e participirati u ovom projektu.


Moramo naglasiti da se participacija gospodarskih subjekata zasniva na ekonomskim kriterijima i da ?e ekonomski kriteriji biti temelj za postizanje sporazuma po realizaciji ovog projekta.


Postoji ideja da se u daljnjoj fazi ovog projekta a koja podrazumijeva rekonstrukciju i potrebnu izgradnju da mogu?nost i svim ostalim gra?anima Kor?ule da se kao dioni?ari pojave u ovom projektu. Me?utim, za realizaciju ove ideje nužno je napraviti detaljnje planove te razraditi model do kraja.


Ovome ?e kor?ulanska javnost biti na vrijeme izvještena.

ikorcula.net38010.5484722222

Pošalji dalje: