314

DUBROVA?KO-NERETVANSKA ŽUPANIJA NAJAVILA
POTPORU GRADU KOR?ULI ZA KUPNJU KU?E MARKA POLAKor?uli pomo?i u stjecanju vlasništva

Županija je odbila ponudu za kupnju ku?e slavnog pomorca zbog nedostatka sredstava, ali je Gradu Kor?uli dala punu podršku u odluci da postane njezinim vlasnikom te obe?ala financijsku pomo? u iznosu od 10 posto prodajne vrijednosti objekta.

Nakon što je Gradu Kor?uli istekao zakonski rok za ostvarivanje prava prvokupa i kupnje 500 tisu?a eura “teške” ku?e Marka Pola, vlasnice Jasna Biondi? i Erna Ben?ak po sili zakona istu su ponudu obznanile Dubrova?ko-neretvanskoj županiji i Vladi RH. Županija je tu ponudu zbog nedostatka sredstava odbila, ali je Gradu dala punu podršku u odluci o kupnji te obe?ala financijsku pomo? u iznosu od 10 posto prodajne vrijednosti objekta. Kada se to zbroji s obe?anom pomo?i Gradske turisti?ke zajednice, koja je spremna sudjelovati u kupnji sa 125 tisu?a eura ili 25 posto prodajne vrijednosti, to tada, bez financijskog sudjelovanja HTP-a Kor?ula, iznosi respektabilnih 175 tisu?a eura. Osim toga, Grad o?ekuje i pomo? hrvatske Vlade, a uz uvjet da uspješno na dražbi proda bar jednu od svoje dvije nekretnine, želja da uz partnere postane njezin vlasnik postaje sasvim izvjesna.

Zbog ?injenice da se Grad našao u žarištu kritika za netransparentnost i nepoduzetnost oko kupnje ku?e, kor?ulanski HSS, stranka koja zajedno sa SDP-om obnaša gradsku vlast, u priop?enju za javnost isti?e da je Poglavarstvo dobilo dvije službene ponude za kupnju ku?e i oba se puta zbog previsoke cijene izjasnilo negativno. Zbog toga se Grad, kažu u priop?enju kor?ulanski “seljaci”, ne odlu?uje koristiti pravom prvokupa smatraju?i da bi privatni kapital kvalitetnije i brže stavio objekt u uporabu. Iako je odluka zbog suprotnog mišljenja ve?eg dijela kor?ulanske javnosti promijenjena, kor?ulanski HSS smatra da ništa lošije za Kor?ulu ne bi bilo da su ku?u kupili i Nizozemci.

A što o svemu misle vlasnice ku?e? Ve? im je dosta svih izjava krivo prenesenih u novinama. Ne žele?i više ništa izjavljivati, jedna od vlasnica, zamolivši da joj ime više ne spominjemo, samo je kazala da se stvari kona?no privode kraju. Dodala je kako ?eka još jedan vlasni?ki list da kompletira cijelo vlasništvo nad nekretninom, nakon ?ega ?e Gradu dati zadnji rok za kupnju. Gradski su ?elnici uvjereni da ?e rok biti realan, u kojem ?e uspjeti prikupiti potreban novac.
Naime, strategija je da Grad s gradskim TZ-om postane vlasnik s više od 50 posto vlasni?kog udjela ku?e, budu?eg muzeja, dok bi ostali manji vlasni?ki paket mogli kupovati svi poduzetnici, obrtnici s podru?ja grada Kor?ule i ostali zainteresirani, o ?emu ?e se precizno utvrditi pravila.


tekst Željan PETKOVI?

DUBROVA?KO-NERETVANSKA ŽUPANIJA NAJAVILA
POTPORU GRADU KOR?ULI ZA KUPNJU KU?E MARKA POLAKor?uli pomo?i u stjecanju vlasništva

Županija je odbila ponudu za kupnju ku?e slavnog pomorca zbog nedostatka sredstava, ali je Gradu Kor?uli dala punu podršku u odluci da postane njezinim vlasnikom te obe?ala financijsku pomo? u iznosu od 10 posto prodajne vrijednosti objekta.

Nakon što je Gradu Kor?uli istekao zakonski rok za ostvarivanje prava prvokupa i kupnje 500 tisu?a eura “teške” ku?e Marka Pola, vlasnice Jasna Biondi? i Erna Ben?ak po sili zakona istu su ponudu obznanile Dubrova?ko-neretvanskoj županiji i Vladi RH. Županija je tu ponudu zbog nedostatka sredstava odbila, ali je Gradu dala punu podršku u odluci o kupnji te obe?ala financijsku pomo? u iznosu od 10 posto prodajne vrijednosti objekta. Kada se to zbroji s obe?anom pomo?i Gradske turisti?ke zajednice, koja je spremna sudjelovati u kupnji sa 125 tisu?a eura ili 25 posto prodajne vrijednosti, to tada, bez financijskog sudjelovanja HTP-a Kor?ula, iznosi respektabilnih 175 tisu?a eura. Osim toga, Grad o?ekuje i pomo? hrvatske Vlade, a uz uvjet da uspješno na dražbi proda bar jednu od svoje dvije nekretnine, želja da uz partnere postane njezin vlasnik postaje sasvim izvjesna.

Zbog ?injenice da se Grad našao u žarištu kritika za netransparentnost i nepoduzetnost oko kupnje ku?e, kor?ulanski HSS, stranka koja zajedno sa SDP-om obnaša gradsku vlast, u priop?enju za javnost isti?e da je Poglavarstvo dobilo dvije službene ponude za kupnju ku?e i oba se puta zbog previsoke cijene izjasnilo negativno. Zbog toga se Grad, kažu u priop?enju kor?ulanski “seljaci”, ne odlu?uje koristiti pravom prvokupa smatraju?i da bi privatni kapital kvalitetnije i brže stavio objekt u uporabu. Iako je odluka zbog suprotnog mišljenja ve?eg dijela kor?ulanske javnosti promijenjena, kor?ulanski HSS smatra da ništa lošije za Kor?ulu ne bi bilo da su ku?u kupili i Nizozemci.

A što o svemu misle vlasnice ku?e? Ve? im je dosta svih izjava krivo prenesenih u novinama. Ne žele?i više ništa izjavljivati, jedna od vlasnica, zamolivši da joj ime više ne spominjemo, samo je kazala da se stvari kona?no privode kraju. Dodala je kako ?eka još jedan vlasni?ki list da kompletira cijelo vlasništvo nad nekretninom, nakon ?ega ?e Gradu dati zadnji rok za kupnju. Gradski su ?elnici uvjereni da ?e rok biti realan, u kojem ?e uspjeti prikupiti potreban novac.
Naime, strategija je da Grad s gradskim TZ-om postane vlasnik s više od 50 posto vlasni?kog udjela ku?e, budu?eg muzeja, dok bi ostali manji vlasni?ki paket mogli kupovati svi poduzetnici, obrtnici s podru?ja grada Kor?ule i ostali zainteresirani, o ?emu ?e se precizno utvrditi pravila.


tekst Željan PETKOVI?

Pošalji dalje: