329

Odgovor Frana Skokandi?a Smiljanu Strihi?u


Osje?am se prozvanim i kao jedan od ?elnika gradskog HSS-a a tako?er i kao predsjednik Gradskog vije?a od gosp. Strihi?a. Njegov tekst, objavljen na stranicama iKorcula.NET-a a vezan za problematiku kupnje ku?e M. Pola te posebno ure?enja Arhivskog sabirnog centra u Gradu temeljen je na neznanju spomenutog gospodina iz ?ega slijedi niz neistina koje ne mogu ostati bez odgovora.


Naime, blate?i na sve mogu?e na?ine gradsku vlast u kojoj uz SDP participira jedino HSS, poznati novinar uklju?uje svoju inteligenciju u petu brzinu u ?udu se pita kakve to veze uop?e sa HSS-om ima.


Po pitanju ku?e M. Pola HSS je želio na veoma otvoren i korektan na?in ista?i da je zastupao mišljenje kako otkup i rekonstrukciju te zna?ajne nekretnine mnogo brže i kvalitetnije može napraviti privatni kapital, te da je komentar HTV-a o namještanju kupnje te nekretnine nekome drugome bezobrazna insinuacija.


Što se ti?e komentara vezanog za sabirni arhivski centar Kor?ula, poznatom bi novinaru najprije želio odgovoriti na jedini suvislo napisani argument o problemu dislokacije dijela sabirnog centra izvan gradskih zidina, time i navodnom problemu korištenja gra?e smještene u Žrnovu. Naime problem korištenja te gra?e u tom smislu uop?e ne postoji iz slijede?ih razloga:
 • Udaljenost Žrnova od Kor?ule potpuno je zanemariva, veze javnog prijevoza su odli?ne, a ista  se može savladati i pješke, što su Žrnovci stolje?ima ?inili a mnogi to ?ine i danas.


 • Posjet arhivu, odnosno korištenje arhivske gra?e « privilegija « je veoma malog broja korisnika te je time ovaj problem još više zanemariv.


 • Po navedenoj logici, korisnicima ostalog dijela otoka i Kor?ule i Lastova prikladniji je i bliži centar u Žrnovu negoli u Kor?uli.


 • Izu?avanje arhivske gra?e zahtjeva apsolutni mir i tišinu te je i s te strane stara škola u Žrnovu daleko prikladnije rješenje.

Dakako da ne odri?em pravo bilo kojeg pojedinca da vezano uz ovu problematiku kontaktira ministre, zamjenike i pomo?nike ministara, da piše peticije i koristi ostale demokratske blagodati, pri tome rabe?i valjane i nadasve istinite argumente.


Mogu?e, u što naprosto sumnjam, da je gosp. Strihi? sve neistine iznesene na ovu temu iznio slu?ajno ili iz neznanja. Za novinara, koji u neku ruku oblikuje i javno mišljenje, takav « gaf « ima i daleko ve?u težinu. Da bi bio konkretan navest ?u najzna?ajnije neistine koje se ve? dulje vrijeme vuku kroz tekstove darovitog novinara: • Hrvatski državni arhiv je kako i sam naziv govori, državna a ne gradska institucija te je prva to?ka peticije ?ista dezinformacija gra?anstva.
 • U gradu Kor?uli trenuta?no ne postoji niti jedan objekt u vlasništvu grada koji bi bio adekvatan za smještaj arhivskog sabirnog centra. Sve objekte na užem i širem prostoru grada pregledali su projektanti i dužnosnici Hrvatskog državnog arhiva iz Dubrovnika i Zagreba i bez i?ijeg utjecaja donijeli takovo mišljenje.
 • Kod donošenja odluke važno je gra?anstvo informirati o kakvim parametrima  struka posebno vodi ra?una, te bih naveo slijede?e:

Ukupna koli?ina gradiva koja ?e biti smještena u Žrnovu iznosi oko 2,5 km (arhivsko gradivo se mjeri u dužnim metrima), za slikovitost te koli?ine isti?em da ?e u pala?i Arneri biti smješteno najvrjednije gradivo kojeg ima tek 250 m a okupiralo je sa svim sadržajima oko 200 m2 površine pala?e.


Doduše, ovo gradivo biti ?e smješteno u fiksnim regalima kod kojih je optere?enje oko 1000 kg/m2, što je na granici dozvoljenog za postoje?e betonske plo?e u pala?i. Za takozvane pomi?ne regale u koje se može smjestiti više gradiva, koji ?e biti ugra?eni u Žrnovu, optere?enje po m2 još je ve?e, te uz ovakve argumente nema niti svrhe govoriti da li takav objekt u gradu postoji i koliki bi bili troškovi adaptacije takvog prostora. Jedan, možda ?ak i najvažniji faktor o kojem se posebno mora voditi ra?una jeste protupožarna zaštita.

Naime, objekt stare škole u Žrnovu nalazi se na osami i protupožarni sustavi koji po propisima moraju biti ugra?eni, biti ?e sigurna zaštita gradivu, dok kod slu?aja kada je gradivo smješteno u gustom i urbanom naselju nema efikasnost, kada ve?ina, da ne re?em nijedna okolna zgrada takove sustave nema, te je takova okolina uvijek potencijalna opasnost za širenje požara.


Smještaj postoje?e gra?e u Žrnovu ostavlja mogu?nost i kapacitet za smještaj daljnjih oko 2,5 km gra?e, što zna?i da je Žrnovo definitivno rješenje za recimo slijede?ih 50 ili više godina. Mišljenje struke koja se bavi zaštitom povijesne i kulturne baštine, koje je tako?er nezaobilazno kod rješavanja ove problematike, jasno se deklariralo u korist lokacije u Žrnovu. • Posebno bi istaknuo neistinu koja se ?esto rabi u posljednje vrijeme a odnosi se na informaciju kako je objekt takozvanog « Arsenala « u postupku povrata gradu Kor?uli, što je ?ista obmana javnosti. Grad Kor?ula nikada nije pokrenuo postupak kojim bi Arsenal došao u vlasništvo grada jer, za sada, nije bilo osnova ni argumenata za to. Smatram važnim napomenuti kako je Grad prije nešto više od godinu dana, odlukom Gradskog vije?a, prodao Medijatoru 7,8% dionica Gradine, a razmatraju?i na?ine pla?anja, ponudio Medijatoru zamjenu upravo Arsenala ili zgradu bivše klaonice u Žrnovskoj banji, na što su odgovorni iz Medijatora odgovorili kako takav prijedlog ne dolazi u obzir, budu?i su to za Medijator dva najvrjednija objekta na ovom podru?ju.

 • Sve ove odluke donesene su na Gradskom poglavarstvu a nekoliko puta bile su tema i Gradskog vije?a, dnevnog tiska i Internet stranica, gradskih i privatnih; te mi nije jasno koga se to nije pitalo, ili koga se trebalo pitati?

 • Gledaju?i sa gospodarskog aspekta, ?ak da su mogu?nosti za smještaj sabirnog arhivskog centra u gradu i postojale, osobno smatram da bi zauzimanje 300-400 m2 površine po cijeni ve? sada ve?oj od 3000E, za ?uvanje stare gra?e ?ija je kulturološka, povijesna i znanstvena vrijednost neupitna ali koja  ipak  ne donosi nikakav profit, bio potpuni promašaj, da ne re?em neodgovorno i nesavjesno gospodarenje gradskom imovinom.

Osobno smatram, da je struka i poglavarstvo donijelo jedinu mogu?u odluku, koja se nažalost svela na krilaticu, ovako ili nikako. Umjesto pohvale gradskoj vlasti što je nakon sedam desetlje?a smogla snage, hrabrosti i znanja vratiti povijesnu gra?u na otok Kor?ulu, dobila je zauzvrat, doduše od neupu?enih i zlonamjernih pojedinaca, nevjerojatne kritike.


Gospodin Strihi? nije do sada u svojim novinskim napisima iznio niti jedan afirmativan stav, na što u demokratskom svijetu ima pravo, no samo ako se takvi tekstovi temelje na istinitim podacima a ne da obmanjuju javnost. Gradska je vlast u protekle tri godine uložila 35 milijuna kuna, što je i fizi?ki vidljivo. Je li zaista mogu?e da je sav taj novac i trud bezvrijedan, kako gosp. Strihi? nevjerojatnom upornoš?u «bilježi»? A zašto je kamera HTV-a otišla iz grada, budu?i da je bila u takvim rukama, rukama osobe koja svoje novinarstvo temelji na dezinformacijama i krajnjem neprofesionalizmu, ?ime gradu nanosi nemjerljivu štetu, neka se upita sam.


Ovime završavam. Nemam razloga duljiti te time gosp. Strihi?u davati više važnosti.


Tek, misli li skupljanje potpisa za svoju peticiju provoditi i u Žrnovu,  koje je sastavni dio Grada Kor?ule?


Frano Skokandi?

ikorcula.net38027.4663194444

Odgovor Frana Skokandi?a Smiljanu Strihi?u


Osje?am se prozvanim i kao jedan od ?elnika gradskog HSS-a a tako?er i kao predsjednik Gradskog vije?a od gosp. Strihi?a. Njegov tekst, objavljen na stranicama iKorcula.NET-a a vezan za problematiku kupnje ku?e M. Pola te posebno ure?enja Arhivskog sabirnog centra u Gradu temeljen je na neznanju spomenutog gospodina iz ?ega slijedi niz neistina koje ne mogu ostati bez odgovora.


Naime, blate?i na sve mogu?e na?ine gradsku vlast u kojoj uz SDP participira jedino HSS, poznati novinar uklju?uje svoju inteligenciju u petu brzinu u ?udu se pita kakve to veze uop?e sa HSS-om ima.


Po pitanju ku?e M. Pola HSS je želio na veoma otvoren i korektan na?in ista?i da je zastupao mišljenje kako otkup i rekonstrukciju te zna?ajne nekretnine mnogo brže i kvalitetnije može napraviti privatni kapital, te da je komentar HTV-a o namještanju kupnje te nekretnine nekome drugome bezobrazna insinuacija.


Što se ti?e komentara vezanog za sabirni arhivski centar Kor?ula, poznatom bi novinaru najprije želio odgovoriti na jedini suvislo napisani argument o problemu dislokacije dijela sabirnog centra izvan gradskih zidina, time i navodnom problemu korištenja gra?e smještene u Žrnovu. Naime problem korištenja te gra?e u tom smislu uop?e ne postoji iz slijede?ih razloga:
 • Udaljenost Žrnova od Kor?ule potpuno je zanemariva, veze javnog prijevoza su odli?ne, a ista  se može savladati i pješke, što su Žrnovci stolje?ima ?inili a mnogi to ?ine i danas.


 • Posjet arhivu, odnosno korištenje arhivske gra?e « privilegija « je veoma malog broja korisnika te je time ovaj problem još više zanemariv.


 • Po navedenoj logici, korisnicima ostalog dijela otoka i Kor?ule i Lastova prikladniji je i bliži centar u Žrnovu negoli u Kor?uli.


 • Izu?avanje arhivske gra?e zahtjeva apsolutni mir i tišinu te je i s te strane stara škola u Žrnovu daleko prikladnije rješenje.

Dakako da ne odri?em pravo bilo kojeg pojedinca da vezano uz ovu problematiku kontaktira ministre, zamjenike i pomo?nike ministara, da piše peticije i koristi ostale demokratske blagodati, pri tome rabe?i valjane i nadasve istinite argumente.


Mogu?e, u što naprosto sumnjam, da je gosp. Strihi? sve neistine iznesene na ovu temu iznio slu?ajno ili iz neznanja. Za novinara, koji u neku ruku oblikuje i javno mišljenje, takav « gaf « ima i daleko ve?u težinu. Da bi bio konkretan navest ?u najzna?ajnije neistine koje se ve? dulje vrijeme vuku kroz tekstove darovitog novinara: • Hrvatski državni arhiv je kako i sam naziv govori, državna a ne gradska institucija te je prva to?ka peticije ?ista dezinformacija gra?anstva.
 • U gradu Kor?uli trenuta?no ne postoji niti jedan objekt u vlasništvu grada koji bi bio adekvatan za smještaj arhivskog sabirnog centra. Sve objekte na užem i širem prostoru grada pregledali su projektanti i dužnosnici Hrvatskog državnog arhiva iz Dubrovnika i Zagreba i bez i?ijeg utjecaja donijeli takovo mišljenje.
 • Kod donošenja odluke važno je gra?anstvo informirati o kakvim parametrima  struka posebno vodi ra?una, te bih naveo slijede?e:

Ukupna koli?ina gradiva koja ?e biti smještena u Žrnovu iznosi oko 2,5 km (arhivsko gradivo se mjeri u dužnim metrima), za slikovitost te koli?ine isti?em da ?e u pala?i Arneri biti smješteno najvrjednije gradivo kojeg ima tek 250 m a okupiralo je sa svim sadržajima oko 200 m2 površine pala?e.


Doduše, ovo gradivo biti ?e smješteno u fiksnim regalima kod kojih je optere?enje oko 1000 kg/m2, što je na granici dozvoljenog za postoje?e betonske plo?e u pala?i. Za takozvane pomi?ne regale u koje se može smjestiti više gradiva, koji ?e biti ugra?eni u Žrnovu, optere?enje po m2 još je ve?e, te uz ovakve argumente nema niti svrhe govoriti da li takav objekt u gradu postoji i koliki bi bili troškovi adaptacije takvog prostora. Jedan, možda ?ak i najvažniji faktor o kojem se posebno mora voditi ra?una jeste protupožarna zaštita.

Naime, objekt stare škole u Žrnovu nalazi se na osami i protupožarni sustavi koji po propisima moraju biti ugra?eni, biti ?e sigurna zaštita gradivu, dok kod slu?aja kada je gradivo smješteno u gustom i urbanom naselju nema efikasnost, kada ve?ina, da ne re?em nijedna okolna zgrada takove sustave nema, te je takova okolina uvijek potencijalna opasnost za širenje požara.


Smještaj postoje?e gra?e u Žrnovu ostavlja mogu?nost i kapacitet za smještaj daljnjih oko 2,5 km gra?e, što zna?i da je Žrnovo definitivno rješenje za recimo slijede?ih 50 ili više godina. Mišljenje struke koja se bavi zaštitom povijesne i kulturne baštine, koje je tako?er nezaobilazno kod rješavanja ove problematike, jasno se deklariralo u korist lokacije u Žrnovu. • Posebno bi istaknuo neistinu koja se ?esto rabi u posljednje vrijeme a odnosi se na informaciju kako je objekt takozvanog « Arsenala « u postupku povrata gradu Kor?uli, što je ?ista obmana javnosti. Grad Kor?ula nikada nije pokrenuo postupak kojim bi Arsenal došao u vlasništvo grada jer, za sada, nije bilo osnova ni argumenata za to. Smatram važnim napomenuti kako je Grad prije nešto više od godinu dana, odlukom Gradskog vije?a, prodao Medijatoru 7,8% dionica Gradine, a razmatraju?i na?ine pla?anja, ponudio Medijatoru zamjenu upravo Arsenala ili zgradu bivše klaonice u Žrnovskoj banji, na što su odgovorni iz Medijatora odgovorili kako takav prijedlog ne dolazi u obzir, budu?i su to za Medijator dva najvrjednija objekta na ovom podru?ju.

 • Sve ove odluke donesene su na Gradskom poglavarstvu a nekoliko puta bile su tema i Gradskog vije?a, dnevnog tiska i Internet stranica, gradskih i privatnih; te mi nije jasno koga se to nije pitalo, ili koga se trebalo pitati?

 • Gledaju?i sa gospodarskog aspekta, ?ak da su mogu?nosti za smještaj sabirnog arhivskog centra u gradu i postojale, osobno smatram da bi zauzimanje 300-400 m2 površine po cijeni ve? sada ve?oj od 3000E, za ?uvanje stare gra?e ?ija je kulturološka, povijesna i znanstvena vrijednost neupitna ali koja  ipak  ne donosi nikakav profit, bio potpuni promašaj, da ne re?em neodgovorno i nesavjesno gospodarenje gradskom imovinom.

Osobno smatram, da je struka i poglavarstvo donijelo jedinu mogu?u odluku, koja se nažalost svela na krilaticu, ovako ili nikako. Umjesto pohvale gradskoj vlasti što je nakon sedam desetlje?a smogla snage, hrabrosti i znanja vratiti povijesnu gra?u na otok Kor?ulu, dobila je zauzvrat, doduše od neupu?enih i zlonamjernih pojedinaca, nevjerojatne kritike.


Gospodin Strihi? nije do sada u svojim novinskim napisima iznio niti jedan afirmativan stav, na što u demokratskom svijetu ima pravo, no samo ako se takvi tekstovi temelje na istinitim podacima a ne da obmanjuju javnost. Gradska je vlast u protekle tri godine uložila 35 milijuna kuna, što je i fizi?ki vidljivo. Je li zaista mogu?e da je sav taj novac i trud bezvrijedan, kako gosp. Strihi? nevjerojatnom upornoš?u «bilježi»? A zašto je kamera HTV-a otišla iz grada, budu?i da je bila u takvim rukama, rukama osobe koja svoje novinarstvo temelji na dezinformacijama i krajnjem neprofesionalizmu, ?ime gradu nanosi nemjerljivu štetu, neka se upita sam.


Ovime završavam. Nemam razloga duljiti te time gosp. Strihi?u davati više važnosti.


Tek, misli li skupljanje potpisa za svoju peticiju provoditi i u Žrnovu,  koje je sastavni dio Grada Kor?ule?


Frano Skokandi?

ikorcula.net38027.4663194444

Pošalji dalje: