331Strihi?ev odgovor Skokandi?u

Kako ne bi rastezali ovu trakavicu oko ku?e Marka Pola biti ?u kratak i re?i da kao dopisnik ne moram otkriti izvor informacija, ali smijem otkriti izvor ju?erašnjega smijeha. To je svakako ova poslanica gospodina Skokandi?a.


Pa nije mogu?e da gospodin Skokandi? kao jedan od ?elnika HSS nije poput mene znao za namjerno prepuštanje ku?e M. Pola nizozemskom kupcu. Tko zna, možda sam ja u HSS, ili možda i tamo nekome treba zaprijetiti da mi ne dojavljuje velike tajne. Gledaju?i na problem od dana kada je završio okrugli stol i kada se odlu?ilo po?i u prodaju nekretnina za kupnju Polove ku?e, javnost mora znati da je i tu nastavljena farsa, jer tko to kupuje ku?u, ako prethodno ne traži i provjeri valjanost uknjižbe i dokumentacije za istu. Ako sam mogao ja potrošiti vrijeme u zemljišnom uredu, onda ste to mogli gospodo i vi koji – kako  ste rekli nedavno u Ve?ernjem listu – kupujete tu ku?u.

Zapravo vi samo kupujete vrijeme, a da je to istina svjedo?i i nedavni ?lanak u SD, gdje su sestre prvi puta – u cijeloj sapunici bahato – rekle kako još imaju srediti neke papire. Ali vi veliki ?elnici Grada nemate vremena jer prodajete nekretnine za kupnju Polove ku?e. Gospodo, ali zaista više nisam siguran znate li što kupujete i što prodajete, niti tko kupuje, tko prodaje ? Upecali ste se na jeftinu  «ješku» i sad lamentirate i nasmijavate gra?ane, koji tek vide koga su birali.

Samo vas molim nemojte prodati ove dvije nekretnine, jer to zaista nema potrebe.
U svezi  arhiva mogu samo re?i kako je žalosno što vi nikako ne možete razumjeti neke jednostavne i obi?ne stvari. Moram se pitati, da li vaša stranka kani sudjelovati u smještanju Kor?ulanskog arhiva u selo Žrnovo, ili se meni ?ini da sanjam ludi san po?etkom 21 stolje?a.
Ako vi to napravite, to ?e uz me?imursku  Štrigovu biti jedini promašaj takve vrste u Hrvatskoj. 


Ali u cilju što kvalitetnije i zrelije polemike vas molim ne spominjite mir, tišinu, pješa?enje, dužne kilometre i kilometre nevažnih detalja koji uz ovaj civilizacijski i kulturološki problem zvu?e neozbiljno. Dakle problem je u vama ?elnicima Grada, ma koje stranke bili, jer znajte ve?ina gra?ana to razumije kao vaš predizborni zadatak. Imamo Gradsko poglavarstvo koje funkcionira po na?elu politbiroa, a ve?inu odluka donosi jedan ili dva ?ovjeka. Suo?eni smo sa njihovim pre?estim pojavljivanjem na radio postaji gdje oni govore o svemu i sva?emu, a nerijetko se napadaju dopisnici i novinari kao tobožnji neprijatelji velikih spasitelja zapuštene Kor?ule. • Zašto ste krenuli sa projektom Arhiva u Žrnovu, kada je daleko važniji prije zapo?eti projekt obnove i rekonstrukcije pala?e Gabrielis, ili Gradskog muzeja.
 • Zašto se hvalite kako niste zapo?eli postupak revizije uknjižbe na Gradski arsenal, kada je to od vas pismeno tražio Gradski kotar Stari grad. Nije li vrijeme da osim nevažnih projekata jednom pokrenete i kapitalni –  premještanje disko kluba iz povijesne jezgre grada Kor?ule.
 • Ono što je prošla vlast u gradu pogriješila, vi možete ispraviti i povratiti gradu, ako je mogu?e hotel Kor?ulu, igralište kod hotela Park i zgradu Arsenala u koju morate priznati bez obzira na moju ideju, moraju biti za budu?e generacije smješteni knjižnica Ivan Vidali i kompletan arhiv.
 • Kako to za ku?u M. Pola organizirate tribinu i sjednicu GV, a za smještanje Arhiva  i promjenu namjene pala?e Arneri ne.
 • Zašto hitno prije betonizacije i propadanja naro?ito pete fasade u povijesnom središtu grada ne otvorite odjel konzervatorskog zavoda sa ispostavom u Kor?uli.
 • Kažite kako možete dopustiti da Grad Kor?ula nema Gradsku galeriju. Nije li to sramota i zašto nju uz ostalo po projektu ne organizirate u pala?i Arneri.
 • Kako smijete spominjati komercijalne projekte za grad, kada ste u gradski park, koji to nije glatko potrošili 2 000 000 kuna.
 • Predo?ite kona?no gra?anima koliko godina Mediteranska plovidba pla?a gradu najam za prostorije u vlasništvu Grada i koliko je tijekom godina platilo HTP za korištenje Centra Liburna i Arule, jer su i ti prostori vlasništvo grada

Budu?i ste kao stranka i koalicija bez vlastitog programa kulturnog razvitka Grada, ovi navodi vam mogu pomo?i u razmišljanju mimo vlastitih interesa, probitaka ili stjecanja vlastite koristi putem politi?kog položaja kojeg obnašate. Zaista vi koji u kulturi ovoga grada niste osobito  sudjelovali ili se njome bavili i ne djelujete naro?ito uvjerljivo kada se gotovo iz vedra neba po?injete zauzimati za nju, smještaju?i Arhiv u selo, koje mi se ?ini na neki na?in i omalovažavate. Žrnovo kao jedno o najljepših mjesta na otoku, s bogatom tradicijskom baštinom treba druk?iju valorizaciju kroz obnovu tradicijske gradnje u svrhu turisti?kog razvoja svih oblika seoskog turizma, gdje bilježi odli?ne rezultate, a ne jednu ustanovu kulture koja mu ni po ?emu trenutno u njemu ne može pripadati.


Ina?e što se ti?e pohvale i zasluga ovoj vlasti, mogu je izre?i na ra?un vašeg smisla za humor, kojim odlaze?i svaki tjedan u posjetu vašoj rodbini na radio postaju uveseljavate ove ve? pomalo tužne gra?ane zahva?ene vašom nesposobnoš?u i bahatoš?u. A za kameru se ne sekirajte, jer ona je kod mene doma, mada ne sumnjam da bi mi je vaš koalicijski suradnik V. Beni? bio rado oduzeo.

Vjerujem kako ?e Kor?ula uskoro dobiti TV dopisništvo i svakodnevnu brzobrodsku liniju do Splita, ali isto moram re?i na kraju – volio bi da vi Žrnovu napravite toliko koristi, koliko sam ja Kor?uli štete i pamtit ?u – lijepo je bilo živjeti sa vama.


Smiljan Strihi?

ikorcula.net38029.1128935185Strihi?ev odgovor Skokandi?u

Kako ne bi rastezali ovu trakavicu oko ku?e Marka Pola biti ?u kratak i re?i da kao dopisnik ne moram otkriti izvor informacija, ali smijem otkriti izvor ju?erašnjega smijeha. To je svakako ova poslanica gospodina Skokandi?a.


Pa nije mogu?e da gospodin Skokandi? kao jedan od ?elnika HSS nije poput mene znao za namjerno prepuštanje ku?e M. Pola nizozemskom kupcu. Tko zna, možda sam ja u HSS, ili možda i tamo nekome treba zaprijetiti da mi ne dojavljuje velike tajne. Gledaju?i na problem od dana kada je završio okrugli stol i kada se odlu?ilo po?i u prodaju nekretnina za kupnju Polove ku?e, javnost mora znati da je i tu nastavljena farsa, jer tko to kupuje ku?u, ako prethodno ne traži i provjeri valjanost uknjižbe i dokumentacije za istu. Ako sam mogao ja potrošiti vrijeme u zemljišnom uredu, onda ste to mogli gospodo i vi koji – kako  ste rekli nedavno u Ve?ernjem listu – kupujete tu ku?u.

Zapravo vi samo kupujete vrijeme, a da je to istina svjedo?i i nedavni ?lanak u SD, gdje su sestre prvi puta – u cijeloj sapunici bahato – rekle kako još imaju srediti neke papire. Ali vi veliki ?elnici Grada nemate vremena jer prodajete nekretnine za kupnju Polove ku?e. Gospodo, ali zaista više nisam siguran znate li što kupujete i što prodajete, niti tko kupuje, tko prodaje ? Upecali ste se na jeftinu  «ješku» i sad lamentirate i nasmijavate gra?ane, koji tek vide koga su birali.

Samo vas molim nemojte prodati ove dvije nekretnine, jer to zaista nema potrebe.
U svezi  arhiva mogu samo re?i kako je žalosno što vi nikako ne možete razumjeti neke jednostavne i obi?ne stvari. Moram se pitati, da li vaša stranka kani sudjelovati u smještanju Kor?ulanskog arhiva u selo Žrnovo, ili se meni ?ini da sanjam ludi san po?etkom 21 stolje?a.
Ako vi to napravite, to ?e uz me?imursku  Štrigovu biti jedini promašaj takve vrste u Hrvatskoj. 


Ali u cilju što kvalitetnije i zrelije polemike vas molim ne spominjite mir, tišinu, pješa?enje, dužne kilometre i kilometre nevažnih detalja koji uz ovaj civilizacijski i kulturološki problem zvu?e neozbiljno. Dakle problem je u vama ?elnicima Grada, ma koje stranke bili, jer znajte ve?ina gra?ana to razumije kao vaš predizborni zadatak. Imamo Gradsko poglavarstvo koje funkcionira po na?elu politbiroa, a ve?inu odluka donosi jedan ili dva ?ovjeka. Suo?eni smo sa njihovim pre?estim pojavljivanjem na radio postaji gdje oni govore o svemu i sva?emu, a nerijetko se napadaju dopisnici i novinari kao tobožnji neprijatelji velikih spasitelja zapuštene Kor?ule. • Zašto ste krenuli sa projektom Arhiva u Žrnovu, kada je daleko važniji prije zapo?eti projekt obnove i rekonstrukcije pala?e Gabrielis, ili Gradskog muzeja.
 • Zašto se hvalite kako niste zapo?eli postupak revizije uknjižbe na Gradski arsenal, kada je to od vas pismeno tražio Gradski kotar Stari grad. Nije li vrijeme da osim nevažnih projekata jednom pokrenete i kapitalni –  premještanje disko kluba iz povijesne jezgre grada Kor?ule.
 • Ono što je prošla vlast u gradu pogriješila, vi možete ispraviti i povratiti gradu, ako je mogu?e hotel Kor?ulu, igralište kod hotela Park i zgradu Arsenala u koju morate priznati bez obzira na moju ideju, moraju biti za budu?e generacije smješteni knjižnica Ivan Vidali i kompletan arhiv.
 • Kako to za ku?u M. Pola organizirate tribinu i sjednicu GV, a za smještanje Arhiva  i promjenu namjene pala?e Arneri ne.
 • Zašto hitno prije betonizacije i propadanja naro?ito pete fasade u povijesnom središtu grada ne otvorite odjel konzervatorskog zavoda sa ispostavom u Kor?uli.
 • Kažite kako možete dopustiti da Grad Kor?ula nema Gradsku galeriju. Nije li to sramota i zašto nju uz ostalo po projektu ne organizirate u pala?i Arneri.
 • Kako smijete spominjati komercijalne projekte za grad, kada ste u gradski park, koji to nije glatko potrošili 2 000 000 kuna.
 • Predo?ite kona?no gra?anima koliko godina Mediteranska plovidba pla?a gradu najam za prostorije u vlasništvu Grada i koliko je tijekom godina platilo HTP za korištenje Centra Liburna i Arule, jer su i ti prostori vlasništvo grada

Budu?i ste kao stranka i koalicija bez vlastitog programa kulturnog razvitka Grada, ovi navodi vam mogu pomo?i u razmišljanju mimo vlastitih interesa, probitaka ili stjecanja vlastite koristi putem politi?kog položaja kojeg obnašate. Zaista vi koji u kulturi ovoga grada niste osobito  sudjelovali ili se njome bavili i ne djelujete naro?ito uvjerljivo kada se gotovo iz vedra neba po?injete zauzimati za nju, smještaju?i Arhiv u selo, koje mi se ?ini na neki na?in i omalovažavate. Žrnovo kao jedno o najljepših mjesta na otoku, s bogatom tradicijskom baštinom treba druk?iju valorizaciju kroz obnovu tradicijske gradnje u svrhu turisti?kog razvoja svih oblika seoskog turizma, gdje bilježi odli?ne rezultate, a ne jednu ustanovu kulture koja mu ni po ?emu trenutno u njemu ne može pripadati.


Ina?e što se ti?e pohvale i zasluga ovoj vlasti, mogu je izre?i na ra?un vašeg smisla za humor, kojim odlaze?i svaki tjedan u posjetu vašoj rodbini na radio postaju uveseljavate ove ve? pomalo tužne gra?ane zahva?ene vašom nesposobnoš?u i bahatoš?u. A za kameru se ne sekirajte, jer ona je kod mene doma, mada ne sumnjam da bi mi je vaš koalicijski suradnik V. Beni? bio rado oduzeo.

Vjerujem kako ?e Kor?ula uskoro dobiti TV dopisništvo i svakodnevnu brzobrodsku liniju do Splita, ali isto moram re?i na kraju – volio bi da vi Žrnovu napravite toliko koristi, koliko sam ja Kor?uli štete i pamtit ?u – lijepo je bilo živjeti sa vama.


Smiljan Strihi?

ikorcula.net38029.1128935185

Pošalji dalje: