361Obnova derutnog krovišta “Liburne”


Po?etkom ožujka zapo?et ?e sanacija krovišta bivšega Doma kulture, sada važnoga turisti?ko-ugostiteljsko-kulturnog objekta Kor?ule ?iji je ugostiteljski dio Grad dao u zakup talijanskome poslovnome ?ovjeku.

Po?etkom ožujka zapo?et ?e radovi na sanaciji krovišta bivšeg Doma kulture, sada važnoga turisti?ko-ugostiteljsko-kulturnog objekta Kor?ule ?iji je ugostiteljski dio Grad dao u zakup talijanskome poslovnome ?ovjeku. Rije? je o nužnim radovima izmjene derutnog krovnog pokriva?a, što je preduvjet po?etku sanacije dotrajale kinodvorane i pripadaju?e pozornice u kulturnom dijelu objekta, prostoru koji Grad, zajedno s atrijem, nije dao u najam. Radove na sanaciji krovišta, bez kojih ne može zapo?eti sanacija interijera, izvodit ?e gra?evinska tvrtka Vektor Adria d. o. o. iz Splita, izabrana na javnome natje?aju. Poslove koje financira Grad na ime najma ugostiteljskog dijela objekta stajat ?e 700 tisu?a kuna i trebaju završiti u roku od 60 radnih dana. Tako bi, prema potpisanome ugovoru Grada i gra?evinske tvrtke iz Splita, krovište Liburne trebalo biti gotovo do po?etka svibnja mjeseca.

U me?uvremenu Grad poduzima radnje za po?etak sanacije stare devastirane kinodvorane koja ?e se obnoviti u moderni višenamjenski prostor za održavanje kinopredstava, kazališnih predstava, igrokaza, raznih seminara, znanstvenih simpozija itd. Me?u nekoliko ponu?enih idejnih rješenja izabran je projekt splitskog arhitekta Dražena Kolnaga.

On uklju?uje i dogradnju prostora za potrebe kulturnih udruga, gradske knjižnice, kulturne institucije Festival Kor?ula i drugo.Prema rije?ima ?elnika grada, nakon izabranog idejnog projekta slijedi prikupljanje ostale tehni?ke dokumentacije koja uklju?uje izvedbeni projekt i isho?enje gra?evinske dozvole.

Ako se na vrijeme prikupi sva potrebna dokumentacija i zatvori financijska konstrukcija, preure?enje interijera kulturnog dijela objekta moglo bi po?eti još ove godine.


Željan PETKOVI?Obnova derutnog krovišta “Liburne”


Po?etkom ožujka zapo?et ?e sanacija krovišta bivšega Doma kulture, sada važnoga turisti?ko-ugostiteljsko-kulturnog objekta Kor?ule ?iji je ugostiteljski dio Grad dao u zakup talijanskome poslovnome ?ovjeku.

Po?etkom ožujka zapo?et ?e radovi na sanaciji krovišta bivšeg Doma kulture, sada važnoga turisti?ko-ugostiteljsko-kulturnog objekta Kor?ule ?iji je ugostiteljski dio Grad dao u zakup talijanskome poslovnome ?ovjeku. Rije? je o nužnim radovima izmjene derutnog krovnog pokriva?a, što je preduvjet po?etku sanacije dotrajale kinodvorane i pripadaju?e pozornice u kulturnom dijelu objekta, prostoru koji Grad, zajedno s atrijem, nije dao u najam. Radove na sanaciji krovišta, bez kojih ne može zapo?eti sanacija interijera, izvodit ?e gra?evinska tvrtka Vektor Adria d. o. o. iz Splita, izabrana na javnome natje?aju. Poslove koje financira Grad na ime najma ugostiteljskog dijela objekta stajat ?e 700 tisu?a kuna i trebaju završiti u roku od 60 radnih dana. Tako bi, prema potpisanome ugovoru Grada i gra?evinske tvrtke iz Splita, krovište Liburne trebalo biti gotovo do po?etka svibnja mjeseca.

U me?uvremenu Grad poduzima radnje za po?etak sanacije stare devastirane kinodvorane koja ?e se obnoviti u moderni višenamjenski prostor za održavanje kinopredstava, kazališnih predstava, igrokaza, raznih seminara, znanstvenih simpozija itd. Me?u nekoliko ponu?enih idejnih rješenja izabran je projekt splitskog arhitekta Dražena Kolnaga.

On uklju?uje i dogradnju prostora za potrebe kulturnih udruga, gradske knjižnice, kulturne institucije Festival Kor?ula i drugo.Prema rije?ima ?elnika grada, nakon izabranog idejnog projekta slijedi prikupljanje ostale tehni?ke dokumentacije koja uklju?uje izvedbeni projekt i isho?enje gra?evinske dozvole.

Ako se na vrijeme prikupi sva potrebna dokumentacija i zatvori financijska konstrukcija, preure?enje interijera kulturnog dijela objekta moglo bi po?eti još ove godine.


Željan PETKOVI?

Pošalji dalje: