386


Ure?enje parka Hober, komentar Smiljana Strihi?a

Svaka i najmanja akcija ure?ivanja Gradskog parka Hober u Kor?uli vrijedna je pohvale. To se naro?ito odnosi na isto?ni i najstariji dio parka iznad uvale Školjki. Prate?i sredinom prosinca prošle godine izlaganje ing. Milana Vojinovi?a ?iji je diplomski rad i vezan za park Hober moramo se prisjetiti rije?i gradona?elnika M. Duhovi?a na toj tribini u organizaciji udruge Mravci.


Naime tada je gradona?elnik jasno dao do znanja kako je u planu probijanje druge kor?ulanske zaobilaznice predvi?eno upravo kroz zašti?enu park – šumu Hober i to kroz njen najstariji dio iznad Uvale školjki. Ta bi cesta vodila od gradskog groblja i podno vodospremnika povrh Gospe Lurdske do Doma zdravlja u Kor?uli.


Tada je na skupu došlo do neugodne situacije koja se završila poznatom kor?ulanskom šutnjom. Stoga bi sada u fazi uredivanja dijela Hobera na potezu do Kalca gradski ?elnici trebali otvoreno informirati gra?ane o kakvom se planu radi i da li se odustalo od najavljene devastacije parka Hober u cilju možda i nepotrebne zaobilaznice, ili ?e u ovom slu?aju, kao u nekima do sada, Poglavarstvo postupiti kao Danajci 


Dopisnik D. vjesnika
Smiljan Strihi?
 


Ure?enje parka Hober, komentar Smiljana Strihi?a

Svaka i najmanja akcija ure?ivanja Gradskog parka Hober u Kor?uli vrijedna je pohvale. To se naro?ito odnosi na isto?ni i najstariji dio parka iznad uvale Školjki. Prate?i sredinom prosinca prošle godine izlaganje ing. Milana Vojinovi?a ?iji je diplomski rad i vezan za park Hober moramo se prisjetiti rije?i gradona?elnika M. Duhovi?a na toj tribini u organizaciji udruge Mravci.


Naime tada je gradona?elnik jasno dao do znanja kako je u planu probijanje druge kor?ulanske zaobilaznice predvi?eno upravo kroz zašti?enu park – šumu Hober i to kroz njen najstariji dio iznad Uvale školjki. Ta bi cesta vodila od gradskog groblja i podno vodospremnika povrh Gospe Lurdske do Doma zdravlja u Kor?uli.


Tada je na skupu došlo do neugodne situacije koja se završila poznatom kor?ulanskom šutnjom. Stoga bi sada u fazi uredivanja dijela Hobera na potezu do Kalca gradski ?elnici trebali otvoreno informirati gra?ane o kakvom se planu radi i da li se odustalo od najavljene devastacije parka Hober u cilju možda i nepotrebne zaobilaznice, ili ?e u ovom slu?aju, kao u nekima do sada, Poglavarstvo postupiti kao Danajci 


Dopisnik D. vjesnika
Smiljan Strihi?
 

Pošalji dalje: