413

Grad može prodati i jednu nekretninu te postati (su)vlasnikom ku?e ako je ne može kupiti u cijelostiGradsko vije?e prihvatilo nove zaklju?ke vezane za kupnju ku?e Marka Pola


Gradsko je vije?e na sjednici u srijedu usvojilo novi prijedlog odluke Gradskoga poglavarstva vezan za kupnju ku?e Marka Pola. Po njemu vije?e daje preporuku  poglavarstvu da radi iznalaženja sredstava za  kupnju ku?e  ponovo krene u prodaju svojih dviju nekretnina, ex vojarne u Luci Uš i zgrade bivšeg socijalnog u Ulici Hrvatske bratske zajednice. Novina je u tome da u slu?aju nemogu?nosti istovremene prodaje obje nekretnine Grad  sada može prodati samo jednu, a ostali suvlasni?ki dio u ku?i razriješiti na njemu prihvatljiv na?in.


Novi je zaklju?ak vije?a, prema obrazloženju gradona?elnika Mirka Duhovi?a, bio potreban kako bi Grad u slu?aju uspjele prodaje samo jedne svoje nekretnine tako?er mogao postati (su)vlasnik najpoznatije kor?ulanske ku?e. Naime, kako je vije?nike informirao Duhovi?, postoji siguran kupac za kupnju ex vojarne u Luci Uš po cijeni od 150 tisu?a eura. Rije? je o ameri?kom gra?aninu, podrijetlom Hrvatu, pripadniku SFOR-a u BIH-u koji je u pismu namjere dao i bankovna jamstva. No, još je uvijek problem prodaje  trokatnice, u Ulici Hrvatske bratske zajednice, ?ija je po?etna cijena u prvoj neuspjeloj javnoj dražbi iznosila 300 tisu?a eura a, pored dvoje zainteresiranih, nema ni sada jamstva da ?e se u drugom javnom natje?aju uspjeti prodati.


Ako ponovo u paketu ne uspijemo prodati obje nekretnine opet ostajemo bez cjelokupnog iznosa za kupnju ku?e. Zbog toga smo se odlu?ili na rezervnu varijantu. To zna?i da u slu?aju nemogu?nosti stopostotnog vlasništva imamo (su)vlasništvo, ovisno o sredstvima koje  uspijemo sakupiti – kazao je gradona?elnik Duhovi?, istaknuvši da ?e turisti?ka zajednica grada sudjelovati u kupnji sa 125 tisu?a eura iz kredita, županija kroz pomo? Gradu sa 40 tisu?a eura, dok su interes iskazali i HTP-Kor?ula te neke oto?ke PZ-e koji su voljni participirati u kupnji i obnovi ku?e na ekonomskim uvjetima.


Vije?nici su u raspravi iskazali bojazan zbog opasnosti da se nekretnine Grada prodaju a zbog pravnih zavrzlama ipak ne kupi ku?a. Njihova je bojazan, naime pokrepljena ?injenicom da odvjetnik vlasnica ku?e smatra kako je Grad ve? iskoristio svoje pravo prvokupa te nema zapreke potpisa kupoprodajnog ugovora sa prvobitnim kupcem iz Nizozemske koji je ranije iskazao želju postati vlasnikom ku?e i sa 500 tisu?a eura to pravo može ostvariti odmah.


Ako do tog scenarija do?e Grad ?e, kazao je gradona?elnik, uložiti žalbu, obustaviti postupak kupoprodaje, te u roku od 8 dana iskoristiti zakonsko pravo prvokupa.


Moramo se pripremiti i za taj scenarij te prakti?ki ne postoji bojazan da prodamo nekretnine a ostanemo bez ku?e – kazao je na kraju Duhovi? istaknuvši da Grad više nema vremena te u najkra?em roku mora skupiti novce za kupnju ku?e, ili kao stopostotni vlasnik, ili kao suvlasnik sa ostalim partnerima.


Tekst: Ž. Petkovi?, Snimak: T. Andriji?

Grad može prodati i jednu nekretninu te postati (su)vlasnikom ku?e ako je ne može kupiti u cijelostiGradsko vije?e prihvatilo nove zaklju?ke vezane za kupnju ku?e Marka Pola


Gradsko je vije?e na sjednici u srijedu usvojilo novi prijedlog odluke Gradskoga poglavarstva vezan za kupnju ku?e Marka Pola. Po njemu vije?e daje preporuku  poglavarstvu da radi iznalaženja sredstava za  kupnju ku?e  ponovo krene u prodaju svojih dviju nekretnina, ex vojarne u Luci Uš i zgrade bivšeg socijalnog u Ulici Hrvatske bratske zajednice. Novina je u tome da u slu?aju nemogu?nosti istovremene prodaje obje nekretnine Grad  sada može prodati samo jednu, a ostali suvlasni?ki dio u ku?i razriješiti na njemu prihvatljiv na?in.


Novi je zaklju?ak vije?a, prema obrazloženju gradona?elnika Mirka Duhovi?a, bio potreban kako bi Grad u slu?aju uspjele prodaje samo jedne svoje nekretnine tako?er mogao postati (su)vlasnik najpoznatije kor?ulanske ku?e. Naime, kako je vije?nike informirao Duhovi?, postoji siguran kupac za kupnju ex vojarne u Luci Uš po cijeni od 150 tisu?a eura. Rije? je o ameri?kom gra?aninu, podrijetlom Hrvatu, pripadniku SFOR-a u BIH-u koji je u pismu namjere dao i bankovna jamstva. No, još je uvijek problem prodaje  trokatnice, u Ulici Hrvatske bratske zajednice, ?ija je po?etna cijena u prvoj neuspjeloj javnoj dražbi iznosila 300 tisu?a eura a, pored dvoje zainteresiranih, nema ni sada jamstva da ?e se u drugom javnom natje?aju uspjeti prodati.


Ako ponovo u paketu ne uspijemo prodati obje nekretnine opet ostajemo bez cjelokupnog iznosa za kupnju ku?e. Zbog toga smo se odlu?ili na rezervnu varijantu. To zna?i da u slu?aju nemogu?nosti stopostotnog vlasništva imamo (su)vlasništvo, ovisno o sredstvima koje  uspijemo sakupiti – kazao je gradona?elnik Duhovi?, istaknuvši da ?e turisti?ka zajednica grada sudjelovati u kupnji sa 125 tisu?a eura iz kredita, županija kroz pomo? Gradu sa 40 tisu?a eura, dok su interes iskazali i HTP-Kor?ula te neke oto?ke PZ-e koji su voljni participirati u kupnji i obnovi ku?e na ekonomskim uvjetima.


Vije?nici su u raspravi iskazali bojazan zbog opasnosti da se nekretnine Grada prodaju a zbog pravnih zavrzlama ipak ne kupi ku?a. Njihova je bojazan, naime pokrepljena ?injenicom da odvjetnik vlasnica ku?e smatra kako je Grad ve? iskoristio svoje pravo prvokupa te nema zapreke potpisa kupoprodajnog ugovora sa prvobitnim kupcem iz Nizozemske koji je ranije iskazao želju postati vlasnikom ku?e i sa 500 tisu?a eura to pravo može ostvariti odmah.


Ako do tog scenarija do?e Grad ?e, kazao je gradona?elnik, uložiti žalbu, obustaviti postupak kupoprodaje, te u roku od 8 dana iskoristiti zakonsko pravo prvokupa.


Moramo se pripremiti i za taj scenarij te prakti?ki ne postoji bojazan da prodamo nekretnine a ostanemo bez ku?e – kazao je na kraju Duhovi? istaknuvši da Grad više nema vremena te u najkra?em roku mora skupiti novce za kupnju ku?e, ili kao stopostotni vlasnik, ili kao suvlasnik sa ostalim partnerima.


Tekst: Ž. Petkovi?, Snimak: T. Andriji?

Pošalji dalje: