430


Kerum ?e graditi parkiralište i opskrbni centar u Potoku


Gradsko je poglavarstvo ocijenivši ponudu jedine tvrtke koja se javila na javni natje?aj valjanom, izabralo Keruma d.o.o. iz Splita  za strateškog partnera u gradnji centralnog gradskog parkirališta u Potoku. Rije? je o zajedni?kom ulaganju u projekt poslovnog prostora i centralnog gradskog parkirališta sa garažom, za što je Grad nedavno raspisao javni natje?aj, traže?i poslovnog partnera.


?lanovi su Gradskog poglavarstva istaknuli da se na natje?aju javila samo jedna tvrtka koja je uplatila jam?evinu, a njena je ponuda ocjenjena prihvatljivom. Naime, Kerum je u svojoj ponudi naveo rok od 90 radnih  dana za dovršetak kompletnog objekta poslovno- trgova?kog centra sa parkiralištem i garažama, supermarketom, sa preko 30 tisu?a artikala, i ostalim prostorima trgova?ke i uslužne djelatnosti, ugostiteljskim sadržajima, agencijama i sli?no. U poslovno trgova?kom centru Kerum zaposlio bi se 50 radnika iz Kor?ule, a u ponudi je splitski trgova?ki lanac procijenio investiciju na 4 milijuna eura.


Kako je na sjednici istaknuto, tek ?e uslijediti pregovori u kojima ?e se dogovoriti svi odnosi i relacije me?u partnerima, do najsitnijih detalja. Nakon sklapanja ugovora o ortakluku, i?i ?e se u projektiranje i realizaciju projekta. U raspravi je istaknuta potreba organiziranja hitnog radnog sastanka s Kerumom radi dogovora oko dinamike plana realizacije projekta. U poglavarstvu drže da je realni plan  otvaranja novog poslovnog i parking prostora u Potoku po?etak sljede?e turisti?ke sezone.


Prema idejnom projektu, na lokaciji Potok ukupne površine 12 tisu?a metara ?etvornih sagradio bi  se na 6 tisu?a metara ?etvornih parking sa 250 do 300 parkirališnih mjesta  za osobne automobile i 15-ak   mjesta za turisti?ke autobuse koji sa turistima više ne bi ulazili u užu gradsku jezgru. Pored  velikog trgova?kog centra, u objektu bi se osigurali prostori za manje prodajne prostore, ?ime bi se centar grada rasteretio od opskrbe ,ulazaka kamiona, kombija i ostalih dostavnih vozila.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

ikorcula.net38079.0362615741


Kerum ?e graditi parkiralište i opskrbni centar u Potoku


Gradsko je poglavarstvo ocijenivši ponudu jedine tvrtke koja se javila na javni natje?aj valjanom, izabralo Keruma d.o.o. iz Splita  za strateškog partnera u gradnji centralnog gradskog parkirališta u Potoku. Rije? je o zajedni?kom ulaganju u projekt poslovnog prostora i centralnog gradskog parkirališta sa garažom, za što je Grad nedavno raspisao javni natje?aj, traže?i poslovnog partnera.


?lanovi su Gradskog poglavarstva istaknuli da se na natje?aju javila samo jedna tvrtka koja je uplatila jam?evinu, a njena je ponuda ocjenjena prihvatljivom. Naime, Kerum je u svojoj ponudi naveo rok od 90 radnih  dana za dovršetak kompletnog objekta poslovno- trgova?kog centra sa parkiralištem i garažama, supermarketom, sa preko 30 tisu?a artikala, i ostalim prostorima trgova?ke i uslužne djelatnosti, ugostiteljskim sadržajima, agencijama i sli?no. U poslovno trgova?kom centru Kerum zaposlio bi se 50 radnika iz Kor?ule, a u ponudi je splitski trgova?ki lanac procijenio investiciju na 4 milijuna eura.


Kako je na sjednici istaknuto, tek ?e uslijediti pregovori u kojima ?e se dogovoriti svi odnosi i relacije me?u partnerima, do najsitnijih detalja. Nakon sklapanja ugovora o ortakluku, i?i ?e se u projektiranje i realizaciju projekta. U raspravi je istaknuta potreba organiziranja hitnog radnog sastanka s Kerumom radi dogovora oko dinamike plana realizacije projekta. U poglavarstvu drže da je realni plan  otvaranja novog poslovnog i parking prostora u Potoku po?etak sljede?e turisti?ke sezone.


Prema idejnom projektu, na lokaciji Potok ukupne površine 12 tisu?a metara ?etvornih sagradio bi  se na 6 tisu?a metara ?etvornih parking sa 250 do 300 parkirališnih mjesta  za osobne automobile i 15-ak   mjesta za turisti?ke autobuse koji sa turistima više ne bi ulazili u užu gradsku jezgru. Pored  velikog trgova?kog centra, u objektu bi se osigurali prostori za manje prodajne prostore, ?ime bi se centar grada rasteretio od opskrbe ,ulazaka kamiona, kombija i ostalih dostavnih vozila.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

ikorcula.net38079.0362615741

Pošalji dalje: