449


Otvoreno pismo Franka Oreba Svemiru Vilovi?u


Gospodine Svemiru Vilovi?u,


u mojem odgovoru na protestno pismo Vaših moreškanata upu?eno na nekoliko kor?ulanskih adresa, u kojem se pogrdnim i uvrijedljivim rije?ima osvr?u na proslavu 120. obljetnice HGD “Sveta Cecilija”, spominju?i i moje ime, na?i ?ete i ve?i dio odgovora na Vaša pretenciozna nastojanja objavljana na internet stranicama, da se KUD “Moreška” smatra sljedbenikom HGD “Sveta Cecilija”.


U tom nastojanju ste u gradskom muzeju i postavili panoe s javnih nastupa KUD-a “Moreška” u vrijeme njezina djelovanja u drugoj Jugoslaviji.


Gospodine Vilovi?u, posve je jasno, i to ne treba dokazivati, da se je u Gradu nastavilo zborno pjevati i poslije II. svjetskog rata u novoosnovanom RKUD “Moreška”, i da ?e se nastaviti pjevati, kako pjesnik zbori:


DOKLE BUDE KOR?ULE OTOKA,
I NA NJEMU KOR?ULE BIELE!


Proslava se nije odnosila na tradiciju zbornog pjevanja u Gradu u ovih posljednjih 120 godine, tj. od osnutka prvog svjetnovnog društva u Dalmaciji (“Svete Cecilije”). Jer gospodine Vilovi?u, trebali biste znati, da se tradicija zbornog pjevanja u Dalmaciji, pa tako i u gradu Kor?uli, gajila stolje?ima prije od pojave svjetovnih pjeva?kih društava. Ona seže u daleku prošlost, od naših popova “glagoljaša”, preko manjih komornih pjeva?kih zborova pri katedralnim crkvama (katedralne kapele) naših biskupija (a Kor?ula je bila sjedište biskupije još tamo od po?etka XIV. stolje?a, 1300. godine), do bratimskog pu?kog pjevanja u kor?ulanskim bratovštinama.


To su poznate povijesne istine, koje pozna cijela tadašnja duhovna Europa. O toj tradiciji zbornog pjevanja i u samoj Kor?uli, mogli bismo naširoko i utemeljeno pisati i zboriti.


Gospodine Vilovi?u, Kor?ule je prošle godine obilježavala obljetnicu HGD “Sveta Cecilija”, pjeva?kog glazbenog društva utemeljenog u jednom prijelomnom vremenu u povijesti hrvatskog naroda, s naglašenim nacionalnim i rodoljubnim djelovanjem u svom pjeva?kom i glazbenom repertoaru, kao i kroz druge vidove svoga amaterskog djelovanja (priredbe, kazališne predstave).


Potom se ugasilo u svjetskom ratnom vihoru i ponovno uskrslo u slobodnoj državi Hrvatskoj, nastavljaju?i rodoljubno djelovanje svojih predšasnika. U tom kontekstu je bio koncipiran kako feljton u “Slobodnoj Dalmaciji”, tako i moje predavanje.


Vaše pak KUD “Moreška”, je osnovano poslije II. svjetskog rata, djeluju?i kroz ?itavo vrijeme življenja u zajedni?koj državi, pa i u samostalnoj hrvatskoj državi, u posve druga?ijem duhovnom i kulturnom ozra?ju i svjetonazoru, što se o?itovalo, kako u ciljevima i zadacima Društva, tako i u njegovom pjeva?kom i glazbenom repertoaru. Dakle, to su dva posve razli?ita društva, i u duhovnom smislu KUD “Moreška” ne može biti sljedbenik HGD “Sveta Cecilija”.


I na kraju, da budem malo sarkasti?an zbog Vašeg upornog nastojanja na kontinuitetu, predlažem Vam, da sljedbeništvo KUD-a “Moreška”, protegnete ne samo na ovih posljednjih 120 godina, nego i na nekoliko stolje?a ranije, barem tamo u XV. stolje?e, od kada datira i najstarija pjesmarica na hrvatskom jeziku (?akavštini), koja je pripadala bratovštini “Svih Svetih” u gradu Kor?uli.


S ovim odgovorom, odnosno obrazloženjem, završavam svoje o?itovanje spram Vašem pisamju, te na eventualne daljnje pisanje, ne?u odgovarati.


Budite pozdravljeni!


dr. Franko Oreb


U Splitu, 10. travnja 2004.


Otvoreno pismo Franka Oreba Svemiru Vilovi?u


Gospodine Svemiru Vilovi?u,


u mojem odgovoru na protestno pismo Vaših moreškanata upu?eno na nekoliko kor?ulanskih adresa, u kojem se pogrdnim i uvrijedljivim rije?ima osvr?u na proslavu 120. obljetnice HGD “Sveta Cecilija”, spominju?i i moje ime, na?i ?ete i ve?i dio odgovora na Vaša pretenciozna nastojanja objavljana na internet stranicama, da se KUD “Moreška” smatra sljedbenikom HGD “Sveta Cecilija”.


U tom nastojanju ste u gradskom muzeju i postavili panoe s javnih nastupa KUD-a “Moreška” u vrijeme njezina djelovanja u drugoj Jugoslaviji.


Gospodine Vilovi?u, posve je jasno, i to ne treba dokazivati, da se je u Gradu nastavilo zborno pjevati i poslije II. svjetskog rata u novoosnovanom RKUD “Moreška”, i da ?e se nastaviti pjevati, kako pjesnik zbori:


DOKLE BUDE KOR?ULE OTOKA,
I NA NJEMU KOR?ULE BIELE!


Proslava se nije odnosila na tradiciju zbornog pjevanja u Gradu u ovih posljednjih 120 godine, tj. od osnutka prvog svjetnovnog društva u Dalmaciji (“Svete Cecilije”). Jer gospodine Vilovi?u, trebali biste znati, da se tradicija zbornog pjevanja u Dalmaciji, pa tako i u gradu Kor?uli, gajila stolje?ima prije od pojave svjetovnih pjeva?kih društava. Ona seže u daleku prošlost, od naših popova “glagoljaša”, preko manjih komornih pjeva?kih zborova pri katedralnim crkvama (katedralne kapele) naših biskupija (a Kor?ula je bila sjedište biskupije još tamo od po?etka XIV. stolje?a, 1300. godine), do bratimskog pu?kog pjevanja u kor?ulanskim bratovštinama.


To su poznate povijesne istine, koje pozna cijela tadašnja duhovna Europa. O toj tradiciji zbornog pjevanja i u samoj Kor?uli, mogli bismo naširoko i utemeljeno pisati i zboriti.


Gospodine Vilovi?u, Kor?ule je prošle godine obilježavala obljetnicu HGD “Sveta Cecilija”, pjeva?kog glazbenog društva utemeljenog u jednom prijelomnom vremenu u povijesti hrvatskog naroda, s naglašenim nacionalnim i rodoljubnim djelovanjem u svom pjeva?kom i glazbenom repertoaru, kao i kroz druge vidove svoga amaterskog djelovanja (priredbe, kazališne predstave).


Potom se ugasilo u svjetskom ratnom vihoru i ponovno uskrslo u slobodnoj državi Hrvatskoj, nastavljaju?i rodoljubno djelovanje svojih predšasnika. U tom kontekstu je bio koncipiran kako feljton u “Slobodnoj Dalmaciji”, tako i moje predavanje.


Vaše pak KUD “Moreška”, je osnovano poslije II. svjetskog rata, djeluju?i kroz ?itavo vrijeme življenja u zajedni?koj državi, pa i u samostalnoj hrvatskoj državi, u posve druga?ijem duhovnom i kulturnom ozra?ju i svjetonazoru, što se o?itovalo, kako u ciljevima i zadacima Društva, tako i u njegovom pjeva?kom i glazbenom repertoaru. Dakle, to su dva posve razli?ita društva, i u duhovnom smislu KUD “Moreška” ne može biti sljedbenik HGD “Sveta Cecilija”.


I na kraju, da budem malo sarkasti?an zbog Vašeg upornog nastojanja na kontinuitetu, predlažem Vam, da sljedbeništvo KUD-a “Moreška”, protegnete ne samo na ovih posljednjih 120 godina, nego i na nekoliko stolje?a ranije, barem tamo u XV. stolje?e, od kada datira i najstarija pjesmarica na hrvatskom jeziku (?akavštini), koja je pripadala bratovštini “Svih Svetih” u gradu Kor?uli.


S ovim odgovorom, odnosno obrazloženjem, završavam svoje o?itovanje spram Vašem pisamju, te na eventualne daljnje pisanje, ne?u odgovarati.


Budite pozdravljeni!


dr. Franko Oreb


U Splitu, 10. travnja 2004.

Pošalji dalje: