452


Željko Kerum posjetio Potok gdje ?e graditi opskrbni centar sa pripadaju?im gradskim parkiralištem


U maloj vije?nici primio je gradona?elnik Mirko Duhovi? sa suradnicima Markom Skokandi?em, zamjenikom gradona?elnika i Franom Skokandi?em, predsjednikom vije?a poduzetnika Željka Keruma koji je u Kor?ulu stigao dogovoriti sve pojedinosti oko po?etka gradnje trgova?kog centra i centralnog gradskog parkirališta sa garažama na lokaciji Potok. ?elnici su grada sa vlasnikom jedinog trgova?kog lanca koji se javio na raspisani javni natje?aj za partnerstvo u gradnji opskrbnog centra i parkirališta razgovarali o svim detaljima budu?eg Ugovora o ortakluku.


Na?elno je dogovoreno da donji kat zgrade na pripadaju?em centralnom gradskom parkiralištu pripadne Gradu, dok bi ostali prostor velike zgrade opskrbnog centra na nekoliko katova pripao investitoru projekta Kerumu. On bi se, tako?er, prema ugovoru, obvezao u svome centru zaposliti 50 radnika sa podru?ja Kor?ule. Razgovaraju?i o rokovima za po?etak realizacije projekta, dogovoreno je da se do 1.srpnja ove godine mora ishoditi sva potrebna dokumentacija, a zacrtani krajnji rok za dobivanje gra?evinske dozvole je 1.rujna. Radovi bi pak trebali zapo?eti najkasnije mjesec dana poslije i završeni do 31.travnja sljede?e 2005 godina.


U tome bi se roku, prema sadašnjem idejnome projektu, na lokaciji Potok, ukupne površine 12 tisu?a metara ?etvornih, na polovici tog prostora, sagradio parking sa 250 do 300 parkirališnih mjesta za osobne automobile i 15-ak mjesta za turisti?ke autobuse. Pored velikog trgova?kog centra, u objektu bi se osigurali prostori za manje prodajne prostore, a uvjete za njihov zakup Kerum ?e, prema dogovoru, ponuditi zainteresiranim doma?im malim obrtnicima.


Kako je dalje dogovoreno u petak ?e se u Splitu kona?no definirati smjernice idejnog projekta, prema kojemu ?e se zapo?eti prikupljati projektna dokumentacija.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?


Željko Kerum posjetio Potok gdje ?e graditi opskrbni centar sa pripadaju?im gradskim parkiralištem


U maloj vije?nici primio je gradona?elnik Mirko Duhovi? sa suradnicima Markom Skokandi?em, zamjenikom gradona?elnika i Franom Skokandi?em, predsjednikom vije?a poduzetnika Željka Keruma koji je u Kor?ulu stigao dogovoriti sve pojedinosti oko po?etka gradnje trgova?kog centra i centralnog gradskog parkirališta sa garažama na lokaciji Potok. ?elnici su grada sa vlasnikom jedinog trgova?kog lanca koji se javio na raspisani javni natje?aj za partnerstvo u gradnji opskrbnog centra i parkirališta razgovarali o svim detaljima budu?eg Ugovora o ortakluku.


Na?elno je dogovoreno da donji kat zgrade na pripadaju?em centralnom gradskom parkiralištu pripadne Gradu, dok bi ostali prostor velike zgrade opskrbnog centra na nekoliko katova pripao investitoru projekta Kerumu. On bi se, tako?er, prema ugovoru, obvezao u svome centru zaposliti 50 radnika sa podru?ja Kor?ule. Razgovaraju?i o rokovima za po?etak realizacije projekta, dogovoreno je da se do 1.srpnja ove godine mora ishoditi sva potrebna dokumentacija, a zacrtani krajnji rok za dobivanje gra?evinske dozvole je 1.rujna. Radovi bi pak trebali zapo?eti najkasnije mjesec dana poslije i završeni do 31.travnja sljede?e 2005 godina.


U tome bi se roku, prema sadašnjem idejnome projektu, na lokaciji Potok, ukupne površine 12 tisu?a metara ?etvornih, na polovici tog prostora, sagradio parking sa 250 do 300 parkirališnih mjesta za osobne automobile i 15-ak mjesta za turisti?ke autobuse. Pored velikog trgova?kog centra, u objektu bi se osigurali prostori za manje prodajne prostore, a uvjete za njihov zakup Kerum ?e, prema dogovoru, ponuditi zainteresiranim doma?im malim obrtnicima.


Kako je dalje dogovoreno u petak ?e se u Splitu kona?no definirati smjernice idejnog projekta, prema kojemu ?e se zapo?eti prikupljati projektna dokumentacija.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: