475


U ZADNJIH MJESEC DANA UGINUO I ŠESTI DUPIN


PLO?E – Doga?a li se nešto ?udno u vodama južnoga Jadrana, pitanje je koje se sve ?eš?e ?uje u Plo?ama i drugim obalnim gradovima na jugu Hrvatske. Sumnju i znatiželju izaziva posada ekobroda, u vlasništvu Pomorskog servisa Luke Plo?e, koja gotovo svakodnevno u plo?ansku luku doprema lešine raznih sisavaca i gmazova. Samo u posljednjih desetak dana pronašli su uginulu ženku dupina, jednu tonu teškog i šest metara duga?kog uginulog zubatog kita i sada, nakon dojave dr.vet.med. Sergija Vilovi?a s Kor?ule, još jednog uginulog dupina i morsku kornja?u (Caretta caretta).


Uginuli sisavac i gmaz prona?eni su na plaži kampa Perna, izme?u Vignja i Orebi?a, gdje ih je izbacilo more. Dupin je težak oko 150 kilograma, a s obzirom na stupanj raspadnutosti, pretpostavlja se da je smrt nastupila prije više od mjesec dana. Kornja?a je prona?ena u sli?nom stanju raspadnutosti i bez utrobe, koju su vjerojatno pojeli ?aglji i psi.


Vladimir Onorfi, stru?ni suradnik dubrova?koga Instituta za oceanografiju i ribarstvo, tvrdi da je ovo ve? šesti uginuli dupin koji je u zadnjih mjesec dana prona?en na podru?ju od Dubrovnika do Kor?ule. Kako nedavno prona?ena ženka uginuloga dupina pripada vrsti tzv. prugastih dupina, Onorfi podsje?a da ti sisavci žive u zajednicama od preko 50 ?lanova i pretpostavlja da je smrt ženke nastupila na otvorenome moru, nakon ?ega je njenu lešinu jako jugo izbacilo na obalu.


Razloge smrti pokušali smo doznati na zagreba?kome Veterinarskom fakultetu, gdje su preba?ene sve lešine. Istaknuti ?lan ove ustanove prof.dr. Hrvoje Gomer?i? izjavio je da je u slu?aju zubatoga kita bila rije? o odraslom, zrelom mužjaku, ?iji se razlog smrti, zbog visokog stupnja raspadnutosti, ne može utvrditi. Kod ženke dupina primije?ena su dva bitna detalja, koja se mogu povezati s njenim uginu?em. Rije? je o odre?enim promjenama na plu?ima, koje upu?uju na mogu?u upalu, a Gomer?i? tvrdi da je nesretna ženka 15-ak dana prije uginu?a pobacila mladun?e.


Me?utim, zagreba?ki profesor ne misli da se na ovome dijelu Jadrana doga?a nešto izvaredno, jer je, tvrdi on, uobi?ajeno da se godišnje u vodama Jadrana prona?e 20-ak uginulih dupina, koji dijelom ugibaju od starosti, a dijelom zbog utjecaja ?ovjeka. Zna?ajno pove?an broj prona?enih uginulih sisavaca u relativno kratkom vremenskom razdoblju za sada objašnjava ve?om odgovornoš?u i ažurnoš?u ljudi angažiranih na ovim poslovima.

A. ŠUNJI? (S.D.)

U ZADNJIH MJESEC DANA UGINUO I ŠESTI DUPIN


PLO?E – Doga?a li se nešto ?udno u vodama južnoga Jadrana, pitanje je koje se sve ?eš?e ?uje u Plo?ama i drugim obalnim gradovima na jugu Hrvatske. Sumnju i znatiželju izaziva posada ekobroda, u vlasništvu Pomorskog servisa Luke Plo?e, koja gotovo svakodnevno u plo?ansku luku doprema lešine raznih sisavaca i gmazova. Samo u posljednjih desetak dana pronašli su uginulu ženku dupina, jednu tonu teškog i šest metara duga?kog uginulog zubatog kita i sada, nakon dojave dr.vet.med. Sergija Vilovi?a s Kor?ule, još jednog uginulog dupina i morsku kornja?u (Caretta caretta).


Uginuli sisavac i gmaz prona?eni su na plaži kampa Perna, izme?u Vignja i Orebi?a, gdje ih je izbacilo more. Dupin je težak oko 150 kilograma, a s obzirom na stupanj raspadnutosti, pretpostavlja se da je smrt nastupila prije više od mjesec dana. Kornja?a je prona?ena u sli?nom stanju raspadnutosti i bez utrobe, koju su vjerojatno pojeli ?aglji i psi.


Vladimir Onorfi, stru?ni suradnik dubrova?koga Instituta za oceanografiju i ribarstvo, tvrdi da je ovo ve? šesti uginuli dupin koji je u zadnjih mjesec dana prona?en na podru?ju od Dubrovnika do Kor?ule. Kako nedavno prona?ena ženka uginuloga dupina pripada vrsti tzv. prugastih dupina, Onorfi podsje?a da ti sisavci žive u zajednicama od preko 50 ?lanova i pretpostavlja da je smrt ženke nastupila na otvorenome moru, nakon ?ega je njenu lešinu jako jugo izbacilo na obalu.


Razloge smrti pokušali smo doznati na zagreba?kome Veterinarskom fakultetu, gdje su preba?ene sve lešine. Istaknuti ?lan ove ustanove prof.dr. Hrvoje Gomer?i? izjavio je da je u slu?aju zubatoga kita bila rije? o odraslom, zrelom mužjaku, ?iji se razlog smrti, zbog visokog stupnja raspadnutosti, ne može utvrditi. Kod ženke dupina primije?ena su dva bitna detalja, koja se mogu povezati s njenim uginu?em. Rije? je o odre?enim promjenama na plu?ima, koje upu?uju na mogu?u upalu, a Gomer?i? tvrdi da je nesretna ženka 15-ak dana prije uginu?a pobacila mladun?e.


Me?utim, zagreba?ki profesor ne misli da se na ovome dijelu Jadrana doga?a nešto izvaredno, jer je, tvrdi on, uobi?ajeno da se godišnje u vodama Jadrana prona?e 20-ak uginulih dupina, koji dijelom ugibaju od starosti, a dijelom zbog utjecaja ?ovjeka. Zna?ajno pove?an broj prona?enih uginulih sisavaca u relativno kratkom vremenskom razdoblju za sada objašnjava ve?om odgovornoš?u i ažurnoš?u ljudi angažiranih na ovim poslovima.

A. ŠUNJI? (S.D.)

Pošalji dalje: