482


Restauracija Antifonara iz Opatske riznice sv. Marka u Kor?uli

U radionici Hrvatskog restauratorskog zavoda u Dubrovniku, na odjelu za papir, u tijeku je restauracija Antifonara iz Opatske riznice sv. Marka. Restauracija se obavlja kao dio redovitog programa Zavoda, financiranog od Ministarstva kulture. Antifonar je datiran u XII. st. i spada me?u rijetke, sa?uvane zapise koralnih neuma i liturgijskih tekstova iz tog perioda na cijeloj našoj obali. Prema rije?ima voditelja projekta, Samira Serhatli?a , višeg restauratora-konzervatora sa?uvano je ukupno osam listova koji su nekad bili dio ve?e cjeline. O nekadašnjem kožnom uvezu, danas svjedo?e tek ostaci. Ina?e, radi se o pergameni, materijalu koji je korišten kao nosioc prije upotrebe papira. Najkvalitetnije i najfinije pergamene su izra?ivane od kože još neojagnjenih janjaca. Ošte?enja su karakteristi?na za taj specifi?an materijal; listovi su deformirani, s brojnim pregibima i neravninama, pergamena je izgubila elasti?nost, prisutna su ošte?enja uslijed djelovanja insekata te ošte?enja uslijed nestru?nih intervencija. Sam restauratorski zahvat je dugotrajan proces ?iš?enja ne?isto?e, uklanjanja starih zapuna i ostataka ljepila, raznim otapalima i skalpelom. Pergamena zahtijeva dugotrajno vlaženje da listovi omekšaju i povrate elasti?nost, sušenje sa zategama a potom prešanje, u protivnom, ako se preša vlažan list, pergamena postaje transparentna. Izrada zapuna za nedostaju?e dijelove je minuciozan posao koji traži strpljenje i preciznost. Po završetku restauracije Antifonar ?e biti izložen u Riznici na podlošku izra?enom od kartona arhivske kvalitete da bi se izbjegle daljnje deformacije i propadanje materijala. U protekle dvije godine su profesionalni i bra?ni par Sanja i Samir Serhatli? , jedini restauratori papira na podru?ju županije, restaurirali ukupno devet crteža iz Opatske riznice u Kor?uli ?ime su zaustavili nepovratno propadanje tih umjetnina; svjedoka naše prisutnosti na ovim prostorima.


N. Lu?i? 

Kliknite na fotografiju za uve?anje

Restauracija Antifonara iz Opatske riznice sv. Marka u Kor?uli

U radionici Hrvatskog restauratorskog zavoda u Dubrovniku, na odjelu za papir, u tijeku je restauracija Antifonara iz Opatske riznice sv. Marka. Restauracija se obavlja kao dio redovitog programa Zavoda, financiranog od Ministarstva kulture. Antifonar je datiran u XII. st. i spada me?u rijetke, sa?uvane zapise koralnih neuma i liturgijskih tekstova iz tog perioda na cijeloj našoj obali. Prema rije?ima voditelja projekta, Samira Serhatli?a , višeg restauratora-konzervatora sa?uvano je ukupno osam listova koji su nekad bili dio ve?e cjeline. O nekadašnjem kožnom uvezu, danas svjedo?e tek ostaci. Ina?e, radi se o pergameni, materijalu koji je korišten kao nosioc prije upotrebe papira. Najkvalitetnije i najfinije pergamene su izra?ivane od kože još neojagnjenih janjaca. Ošte?enja su karakteristi?na za taj specifi?an materijal; listovi su deformirani, s brojnim pregibima i neravninama, pergamena je izgubila elasti?nost, prisutna su ošte?enja uslijed djelovanja insekata te ošte?enja uslijed nestru?nih intervencija. Sam restauratorski zahvat je dugotrajan proces ?iš?enja ne?isto?e, uklanjanja starih zapuna i ostataka ljepila, raznim otapalima i skalpelom. Pergamena zahtijeva dugotrajno vlaženje da listovi omekšaju i povrate elasti?nost, sušenje sa zategama a potom prešanje, u protivnom, ako se preša vlažan list, pergamena postaje transparentna. Izrada zapuna za nedostaju?e dijelove je minuciozan posao koji traži strpljenje i preciznost. Po završetku restauracije Antifonar ?e biti izložen u Riznici na podlošku izra?enom od kartona arhivske kvalitete da bi se izbjegle daljnje deformacije i propadanje materijala. U protekle dvije godine su profesionalni i bra?ni par Sanja i Samir Serhatli? , jedini restauratori papira na podru?ju županije, restaurirali ukupno devet crteža iz Opatske riznice u Kor?uli ?ime su zaustavili nepovratno propadanje tih umjetnina; svjedoka naše prisutnosti na ovim prostorima.


N. Lu?i? 

Kliknite na fotografiju za uve?anje

Pošalji dalje: