508

Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Kor?ulaPlan mjera zaštite od požara


KOR?ULA – Prijedlog plana operativnih mjera i zada?a na zaštiti šuma od požara na podru?ju Grada našao se na sjednici Gradskoga poglavarstva kao jedna od aktualnijih tema pred turisti?ku sezonu. Prema rije?ima gradona?elnika Mirka Duhovi?a, plan, kao i svake godine, obuhva?a cjelovito rješenje protupožarne zaštite u Gradu Kor?uli tijekom najrizi?nijeg ljetnog perioda. Nositelj osnovnih aktivnosti na zaštiti kor?ulanskih šuma od požara je DVD-Kor?ula.


Ovo ?e društvo, istaknuto je na sjednici, formirati postrojbu od 10 vatrogasaca koji ?e imati aktivno dežurstvo non-stop 24 sata. Pored toga organizirati ?e se protupožarno motrenje i dojava, protupožarna ophodnja, a velika ?e se pozornost obratiti na nadzor deponije za kruti otpad Kokojevica, najrizi?nije lokacije za opasnost od mogu?eg požara. Protupožarna ljetna aktivnost otpo?eti ?e 15.lipnja i trajati do 1.listopada, a za cjelokupnu protupožarnu zaštitu Grad ?e u ovoj godini izdvojiti 402 tisu?e kuna.


Pored toga, istaknuto je na sjednici, poglavarstvo je organiziralo aktivnosti na protupožarnom ?iš?enju park-šume Hober iznad grada.Za tu je namjenu iz prora?una osigurano 70 tisu?a kuna. U tijeku je skidanje sasušenih stabala, širenje i obnova staza za bolju prohodnost kroz park-šumu. U funkciju ?e se dovesti kompletna hidrantna mreža i na rubovima šume, uz cestu, postavit ?e se manji bazeni sa vodom za hitne intervencije. O?iš?ena je i cisterna na Naplovu, ali i protupožarni put koji je sada prohodan za pristup vatrogasnih vozila u slu?aju protupožarnih intervencija.


Ove ?e godine, istaknuto je na sjednici, na najmnogoljudnijem dalmatinskom otoku biti stacionirana stalna vatrogasna postrojba koja ?e se prema potrebi uklju?ivati u protupožarnim intervencijama zajedno sa doma?im vatrogascima. Rije? je, kazao je gradona?elnik Duhovi?, o pilot projektu Vlade R. H. za stalno rješavanje protupožarne zaštite na hrvatskim otocima.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

Dobrovoljno Vatrogasno Društvo Kor?ulaPlan mjera zaštite od požara


KOR?ULA – Prijedlog plana operativnih mjera i zada?a na zaštiti šuma od požara na podru?ju Grada našao se na sjednici Gradskoga poglavarstva kao jedna od aktualnijih tema pred turisti?ku sezonu. Prema rije?ima gradona?elnika Mirka Duhovi?a, plan, kao i svake godine, obuhva?a cjelovito rješenje protupožarne zaštite u Gradu Kor?uli tijekom najrizi?nijeg ljetnog perioda. Nositelj osnovnih aktivnosti na zaštiti kor?ulanskih šuma od požara je DVD-Kor?ula.


Ovo ?e društvo, istaknuto je na sjednici, formirati postrojbu od 10 vatrogasaca koji ?e imati aktivno dežurstvo non-stop 24 sata. Pored toga organizirati ?e se protupožarno motrenje i dojava, protupožarna ophodnja, a velika ?e se pozornost obratiti na nadzor deponije za kruti otpad Kokojevica, najrizi?nije lokacije za opasnost od mogu?eg požara. Protupožarna ljetna aktivnost otpo?eti ?e 15.lipnja i trajati do 1.listopada, a za cjelokupnu protupožarnu zaštitu Grad ?e u ovoj godini izdvojiti 402 tisu?e kuna.


Pored toga, istaknuto je na sjednici, poglavarstvo je organiziralo aktivnosti na protupožarnom ?iš?enju park-šume Hober iznad grada.Za tu je namjenu iz prora?una osigurano 70 tisu?a kuna. U tijeku je skidanje sasušenih stabala, širenje i obnova staza za bolju prohodnost kroz park-šumu. U funkciju ?e se dovesti kompletna hidrantna mreža i na rubovima šume, uz cestu, postavit ?e se manji bazeni sa vodom za hitne intervencije. O?iš?ena je i cisterna na Naplovu, ali i protupožarni put koji je sada prohodan za pristup vatrogasnih vozila u slu?aju protupožarnih intervencija.


Ove ?e godine, istaknuto je na sjednici, na najmnogoljudnijem dalmatinskom otoku biti stacionirana stalna vatrogasna postrojba koja ?e se prema potrebi uklju?ivati u protupožarnim intervencijama zajedno sa doma?im vatrogascima. Rije? je, kazao je gradona?elnik Duhovi?, o pilot projektu Vlade R. H. za stalno rješavanje protupožarne zaštite na hrvatskim otocima.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: