533


Kor?uli nagrada za najbolju pripremu sezone

KOR?ULA – Kor?ula Vijest da je Grad Kor?ula ovogodišnji šampion najboljeg pripremljenog turisti?kog mjesta u predsezoni obradovala je Kor?ulane, posebice ovdašnje turisti?ke djelatnike koji su se u proteklim godinama trudili da grad Marka Pola dobije prepoznatljivi izgled lijepo ure?enog turisti?kog mjesta u kojemu ?e gost rado provesti vrijeme odmora.

Prema rije?ima Mihajla Grgi?a, predsjednika GTZ, nagradi je prethodila posjeta povjerenstva HTZ-e ?iji su ?lanovi, krajem svibnja, obišli grad sa svim otvorenim hotelima, popunjenima turistima sa 41 posto više nego u isto vrijeme prošle godine. Povjerenstvo je, kaže Grgi?, impresionirala ?injenica što su zatekli ure?eno mjesto u cjelini, sa sre?enim parkovima, ure?enim zelenim površinama, postavljenim info-panoima, dobro organiziranim izletni?kim programima, a posebice su bili zate?eni dobro organiziranim “Danima Marka Pola” i glavnim spektaklom “Povratak u doba Marka Pola”.

To je za Kor?ulu velika stvar – kaže Aljoša Milat, predsjednik ŽTZ, istaknuvši da su se u akciji, pored ure?enosti turisti?kog mjesta i pripremljenosti programa boravka turista u predsezoni, ocjenjivali i otvorenost i radno vrijeme turisti?ko-ugostiteljskih, trgovinskih i drugih lokala uslužne djelatnosti, ali i posebni programi poput osnivanja Povijesne gradske straže itd. Milat je dodao da je u provedenoj akciji najjužnija hrvatska županija, pored Kor?ule, kandidirala još dva mjesta, Cavtat i Mlini koja su u?inila iskorak u pripremi ovogodišnje turisti?ke sezone.


Zapravo smo nagra?eni za sve ono što smo napravili najviše tijekom prošle godine -kaže gradona?elnik Kor?ule Mirko Duhovi?, komentiraju?i dobivenu nagradu koju ?e mu u Zagrebu 30.lipnja, na Hrvatskom turisti?kom saboru, uru?iti predsjednik Hrvatske turisti?ke zajednice i Ministar mora i turizma Božidar Kalmeta.


Obnovili smo dio naših povijesnih kula i zidina. Preure?eni ranije zapušteni središnji gradski park dobio je novo ruho. Uredili smo i osvijetlili Nove pute, uveli sme?u turisti?ku signalizaciju, u suradnji sa turisti?kim djelatnicima organizirali i pomogli ure?enje 10 km pješa?kih staza, a u suradnji sa privatnim turisti?kim agencijama i iznajmljiva?ima, uvedene su mnoge poboljšice u privatnome sektoru ?iji su rezultat, me?u ostalim, ure?ena mnoga seoska doma?instva, sve popularnija u ukupnoj turisti?koj ponudi Grada – kaže na kraju gradona?elnik Duhovi?.


Komentiraju?i nagradu dodao je da ?e Grad, sa svim ostalim projektima koje namjerava uskoro realizirati, kao što su gradnja centralnog gradskog parkirališta sa garažama i opskrbnim centrom, nastojati u narednim godinama uzeti i šampionsku tutulu najure?enijeg i najboljeg turisti?kog mjesta u Hrvatskoj.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?


Kor?uli nagrada za najbolju pripremu sezone

KOR?ULA – Kor?ula Vijest da je Grad Kor?ula ovogodišnji šampion najboljeg pripremljenog turisti?kog mjesta u predsezoni obradovala je Kor?ulane, posebice ovdašnje turisti?ke djelatnike koji su se u proteklim godinama trudili da grad Marka Pola dobije prepoznatljivi izgled lijepo ure?enog turisti?kog mjesta u kojemu ?e gost rado provesti vrijeme odmora.

Prema rije?ima Mihajla Grgi?a, predsjednika GTZ, nagradi je prethodila posjeta povjerenstva HTZ-e ?iji su ?lanovi, krajem svibnja, obišli grad sa svim otvorenim hotelima, popunjenima turistima sa 41 posto više nego u isto vrijeme prošle godine. Povjerenstvo je, kaže Grgi?, impresionirala ?injenica što su zatekli ure?eno mjesto u cjelini, sa sre?enim parkovima, ure?enim zelenim površinama, postavljenim info-panoima, dobro organiziranim izletni?kim programima, a posebice su bili zate?eni dobro organiziranim “Danima Marka Pola” i glavnim spektaklom “Povratak u doba Marka Pola”.

To je za Kor?ulu velika stvar – kaže Aljoša Milat, predsjednik ŽTZ, istaknuvši da su se u akciji, pored ure?enosti turisti?kog mjesta i pripremljenosti programa boravka turista u predsezoni, ocjenjivali i otvorenost i radno vrijeme turisti?ko-ugostiteljskih, trgovinskih i drugih lokala uslužne djelatnosti, ali i posebni programi poput osnivanja Povijesne gradske straže itd. Milat je dodao da je u provedenoj akciji najjužnija hrvatska županija, pored Kor?ule, kandidirala još dva mjesta, Cavtat i Mlini koja su u?inila iskorak u pripremi ovogodišnje turisti?ke sezone.


Zapravo smo nagra?eni za sve ono što smo napravili najviše tijekom prošle godine -kaže gradona?elnik Kor?ule Mirko Duhovi?, komentiraju?i dobivenu nagradu koju ?e mu u Zagrebu 30.lipnja, na Hrvatskom turisti?kom saboru, uru?iti predsjednik Hrvatske turisti?ke zajednice i Ministar mora i turizma Božidar Kalmeta.


Obnovili smo dio naših povijesnih kula i zidina. Preure?eni ranije zapušteni središnji gradski park dobio je novo ruho. Uredili smo i osvijetlili Nove pute, uveli sme?u turisti?ku signalizaciju, u suradnji sa turisti?kim djelatnicima organizirali i pomogli ure?enje 10 km pješa?kih staza, a u suradnji sa privatnim turisti?kim agencijama i iznajmljiva?ima, uvedene su mnoge poboljšice u privatnome sektoru ?iji su rezultat, me?u ostalim, ure?ena mnoga seoska doma?instva, sve popularnija u ukupnoj turisti?koj ponudi Grada – kaže na kraju gradona?elnik Duhovi?.


Komentiraju?i nagradu dodao je da ?e Grad, sa svim ostalim projektima koje namjerava uskoro realizirati, kao što su gradnja centralnog gradskog parkirališta sa garažama i opskrbnim centrom, nastojati u narednim godinama uzeti i šampionsku tutulu najure?enijeg i najboljeg turisti?kog mjesta u Hrvatskoj.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: