545


Grom spržio ku?anske aparate u Smokvici, Brni, ?ari i Zavalatici

SMOKVICA, ?ARA – Uslijed udara groma u oto?ki dalekovod koji elektri?nom energijom napaja Smokvicu, ?aru, Brnu i Zavalaticu, skoro u svakome ku?anstvu spomenutih mjesta stradao je poneki ku?anski aparat, od frižidera, klime, video rekordera, televizora, resivera, ra?unala itd., a šteta se broji na desetke tisu?a kuna. Prema tuma?enju mještana Smokvice i Brne koji su preko odvjetnika HEP-u u Dubrovniku najavili odštetni zahtjev, do tako velike štete došlo je jer spomenuti dalekovod nema kompezator prekomjernog napona koji štiti aparate od povremenog ulaska prevelikog napona u mjesnu mrežu.


Stoga je, kažu mještani Smokvice, grom “presko?io” iz dalekovoda na mjesnu mrežu, podignuvši u njoj napon koji je “spržio” sve ku?anske aparate priklju?ene na 220 volti. Iako nema preciznih podataka o visini štete, ona se, prema prvim procjenama, zbraja na nekoliko desetaka tisu?a kuna. Mnogim je obiteljima u Smokvici i Brni u ku?i izgorjelo po nekoliko televizora, resivera, klimi itd. Na nekim je aparatima šteta totalna, pa su više neupotrebljivi, a negdje je manja.


U svakome slu?aju mnogi su takvi aparati prethodnih dana zatrpali oto?ke servise. U jednom od njih, servisu elektronskih ure?aja “Pikolo” u Veloj Luci, kazali su da je na popravak stiglo najviše televizora, satelitskih resivera i telefona sa pregorenim sklopovima za napajanje. Prema njihovom stru?nom mišljenju, oni su “otišli” zbog prevelikog napona kojeg je u mrežu povukao udar groma.

A što kažu u op?ini? Na?elnik Lenko Sale?i? isti?e da je op?ina pozvala mještane za prijavak nastale štete. Za po?etak ?e u svojstvu predstavnika gra?ana razgovarati sa Elektro jugom u Dubrovniku oko podmirenja štete. Ako do sporazuma ne do?e, op?ina ?e pomo?i mještanima da svoju štetu naplate sudskim putem.


Na vije?u ?emo poduprijeti ljude u njihovim opravdanim zahtjevima za podmirenjem štete i u tom ?emo pravcu donijeti potreban zaklju?ak – kazao je na?elnik isti?u?i da mještani doista nisu krivi što su, poslije udara groma, ostali bez svojih ku?anskih aparata. – Netko za to mora odgovarati – kategori?an je na?elnik Sale?i?.

Tekst: Ž. Petkovi?


Grom spržio ku?anske aparate u Smokvici, Brni, ?ari i Zavalatici

SMOKVICA, ?ARA – Uslijed udara groma u oto?ki dalekovod koji elektri?nom energijom napaja Smokvicu, ?aru, Brnu i Zavalaticu, skoro u svakome ku?anstvu spomenutih mjesta stradao je poneki ku?anski aparat, od frižidera, klime, video rekordera, televizora, resivera, ra?unala itd., a šteta se broji na desetke tisu?a kuna. Prema tuma?enju mještana Smokvice i Brne koji su preko odvjetnika HEP-u u Dubrovniku najavili odštetni zahtjev, do tako velike štete došlo je jer spomenuti dalekovod nema kompezator prekomjernog napona koji štiti aparate od povremenog ulaska prevelikog napona u mjesnu mrežu.


Stoga je, kažu mještani Smokvice, grom “presko?io” iz dalekovoda na mjesnu mrežu, podignuvši u njoj napon koji je “spržio” sve ku?anske aparate priklju?ene na 220 volti. Iako nema preciznih podataka o visini štete, ona se, prema prvim procjenama, zbraja na nekoliko desetaka tisu?a kuna. Mnogim je obiteljima u Smokvici i Brni u ku?i izgorjelo po nekoliko televizora, resivera, klimi itd. Na nekim je aparatima šteta totalna, pa su više neupotrebljivi, a negdje je manja.


U svakome slu?aju mnogi su takvi aparati prethodnih dana zatrpali oto?ke servise. U jednom od njih, servisu elektronskih ure?aja “Pikolo” u Veloj Luci, kazali su da je na popravak stiglo najviše televizora, satelitskih resivera i telefona sa pregorenim sklopovima za napajanje. Prema njihovom stru?nom mišljenju, oni su “otišli” zbog prevelikog napona kojeg je u mrežu povukao udar groma.

A što kažu u op?ini? Na?elnik Lenko Sale?i? isti?e da je op?ina pozvala mještane za prijavak nastale štete. Za po?etak ?e u svojstvu predstavnika gra?ana razgovarati sa Elektro jugom u Dubrovniku oko podmirenja štete. Ako do sporazuma ne do?e, op?ina ?e pomo?i mještanima da svoju štetu naplate sudskim putem.


Na vije?u ?emo poduprijeti ljude u njihovim opravdanim zahtjevima za podmirenjem štete i u tom ?emo pravcu donijeti potreban zaklju?ak – kazao je na?elnik isti?u?i da mještani doista nisu krivi što su, poslije udara groma, ostali bez svojih ku?anskih aparata. – Netko za to mora odgovarati – kategori?an je na?elnik Sale?i?.

Tekst: Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: