558


Grad Kor?ula uvodi spomeni?ku rentu !


KOR?ULA – Trgovci, ugostitelji i svi ostali koji gospodarsku djelatnost obavljaju u nepokretnom kulturnom dobru, ili na podru?ju kulturno-povijesne cjeline pla?at ?e spomeni?ku rentu!


Rješenjem Ministarstva kulture u “kulturno-povijesnu cjelinu” spada dio grada Kor?ule ome?en linijom zapadno od Sv. Nikole, preko Novih puta na Fortecu, južno od groblja, južno od Foreti?eva vrta i cestom do gradskog kupališta Banje (uklju?uju?i upravnu zgradu HTP-a Kor?ula) i otok Vrnik, te par objekata u ?ari i Žrnovu.


Maksimalna Zakonom definirana visina spomeni?ke rente je u rasponu od 3,00 do 10,00 Kn/m2. Prema prijedlogu poglavarstva u Kor?uli ?e se pla?ati:


3,00 Kn/m2 korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnim kulturnim dobrima koji se nalaze izvan naselja K.O. Kor?ula.
4,00 Kn/m2 korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnim kulturnim dobrima koji se nalaze izvan naselja K.O. Kor?ula, a uz priobalje.
Za prostore koji se nalaze u kulturno-povijesnoj cjelini pla?a se:
5,00 Kn/m2 – djelatnosti: turisti?ko-ugostiteljska, financijsko posredovanje, trgovina, poslovanje nekretninama, medicinska praksa, osiguranje, ra?unalne djelatnosti, ra?unovodstvo, arhitektonske djelatnosti itd.
3,00 Kn/m2 za obrtni?ko-uslužne djelatnosti (kemijske ?istionice, postolarske radnje, urarske radnje, radnje za popravak ku?anskih aparata, bravarske radnje, tapetarske radnje i fotografske radnje)


Prijedlog Gradskog poglavarstva za uvo?enje spomeni?ke rente mora prihvatiti Gradsko vije?e koje ?e se održati 23. lipnja.


Obaveza pla?anja spomeni?ke rente fizi?kim i pravnim osobama koje su obveznici pla?anja poreza na dohodak ili poreza na dobit donešena je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i o?uvanju kulturnih dobara (NN. br 151/03).


Prihod od spomeni?ke rente može se koristiti isklju?ivo za zaštitu i o?uvanje kulturnih dobara, a upla?uje se 60% u korist grada ili op?ine na podru?ju koje je renta ubrana, a 40% u korist državnog prora?una.


Nakon niza udara na obrtnike i privatnike u Kor?uli (posljednje je poskupljenje korištenja javne površine za 30%) ovo ?e biti samo još jedna obi?na “šaka u glavu” koja ?e prosje?nog kor?ulanskog obrtnika sa 30 m2 poslovnim prostorom koštati cca 1.800,00 Kn godišnje.


Stvarna potreba za ulaganjem u održavanje naše kulturne i spomeni?ke baštine pasti ?e na le?a onih koji sve što se platiti mora uvijek i pla?aju, i koji su jedini ostali što mogu više nešto pla?ati.


Pitanje je samo, do kada ?e mnogi izdržati?


(T.A.)


Grad Kor?ula uvodi spomeni?ku rentu !


KOR?ULA – Trgovci, ugostitelji i svi ostali koji gospodarsku djelatnost obavljaju u nepokretnom kulturnom dobru, ili na podru?ju kulturno-povijesne cjeline pla?at ?e spomeni?ku rentu!


Rješenjem Ministarstva kulture u “kulturno-povijesnu cjelinu” spada dio grada Kor?ule ome?en linijom zapadno od Sv. Nikole, preko Novih puta na Fortecu, južno od groblja, južno od Foreti?eva vrta i cestom do gradskog kupališta Banje (uklju?uju?i upravnu zgradu HTP-a Kor?ula) i otok Vrnik, te par objekata u ?ari i Žrnovu.


Maksimalna Zakonom definirana visina spomeni?ke rente je u rasponu od 3,00 do 10,00 Kn/m2. Prema prijedlogu poglavarstva u Kor?uli ?e se pla?ati:


3,00 Kn/m2 korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnim kulturnim dobrima koji se nalaze izvan naselja K.O. Kor?ula.
4,00 Kn/m2 korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnim kulturnim dobrima koji se nalaze izvan naselja K.O. Kor?ula, a uz priobalje.
Za prostore koji se nalaze u kulturno-povijesnoj cjelini pla?a se:
5,00 Kn/m2 – djelatnosti: turisti?ko-ugostiteljska, financijsko posredovanje, trgovina, poslovanje nekretninama, medicinska praksa, osiguranje, ra?unalne djelatnosti, ra?unovodstvo, arhitektonske djelatnosti itd.
3,00 Kn/m2 za obrtni?ko-uslužne djelatnosti (kemijske ?istionice, postolarske radnje, urarske radnje, radnje za popravak ku?anskih aparata, bravarske radnje, tapetarske radnje i fotografske radnje)


Prijedlog Gradskog poglavarstva za uvo?enje spomeni?ke rente mora prihvatiti Gradsko vije?e koje ?e se održati 23. lipnja.


Obaveza pla?anja spomeni?ke rente fizi?kim i pravnim osobama koje su obveznici pla?anja poreza na dohodak ili poreza na dobit donešena je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i o?uvanju kulturnih dobara (NN. br 151/03).


Prihod od spomeni?ke rente može se koristiti isklju?ivo za zaštitu i o?uvanje kulturnih dobara, a upla?uje se 60% u korist grada ili op?ine na podru?ju koje je renta ubrana, a 40% u korist državnog prora?una.


Nakon niza udara na obrtnike i privatnike u Kor?uli (posljednje je poskupljenje korištenja javne površine za 30%) ovo ?e biti samo još jedna obi?na “šaka u glavu” koja ?e prosje?nog kor?ulanskog obrtnika sa 30 m2 poslovnim prostorom koštati cca 1.800,00 Kn godišnje.


Stvarna potreba za ulaganjem u održavanje naše kulturne i spomeni?ke baštine pasti ?e na le?a onih koji sve što se platiti mora uvijek i pla?aju, i koji su jedini ostali što mogu više nešto pla?ati.


Pitanje je samo, do kada ?e mnogi izdržati?


(T.A.)

Pošalji dalje: