Pravila iKorcula.NET-a

Pravila iKorcula.NET-a

iKorcula.NET forum i web stranica uspostavljeni su radi otvorene javne rasprave o svim pitanjima, posebno onima u vezi s Korèulom i okolicom.

Kako bi rasprava bila svrhovita, od svih sudionika oèekujemo da u svojim javljanjima poštuju ova Pravila, opæa pravila pristojnosti te zakone i pravne propise Republike Hrvatske, ukljuèujuæi i ova Pravila (ali ne i ogranièavajuæi se na njih):

Nije dopušteno objavljivati vulgarne, nepristojne, nedoliène i sliène izraze ili tekstove, podcjenjivati ili vrijeðati; nije dopušteno poticati na diskriminaciju ili neprijateljstvo prema pojedincima ili skupinama zbog njihova podrijetla, boje kože, politièkog uvjerenja, svjetonazora, zdravstvenog stanja, spola, seksualnih ili drugih odredenja ili osobina. Od sudionika se oèekuje tolerancija i poštivanje prava na drukèije mišljenje. Nije dopuštena niti registracija uvredljivih nadimaka ili nadimaka koji mogu druge korisnike dovesti u zabunu..

Pri objavi sadržaja na Forumu ili komentara na objavljenu vijest osobito treba voditi raèuna o ispravnosti informacije, poštivanju autorskih prava, izbjegavanju zadiranja u privatnost i sliènom.

Na stranici nije dopušteno komercijalno oglašavanje. Nisu dopuštena ni lanèana pisma ni bilo kakav drugi oblik ometanja rasprave, sudionika i osoblja foruma ili stranice, ukljuèivši i spam, chat i flame.

Pri slanju poruke ili komentara dobro je voditi raèuna o pridržavanju teme foruma ili teme objavljene vijesti na koju se odgovara i/ili da pripada temi rubrike u koju se šalje. Smatrate li da su nekom porukom na ovoj internet stranici prekršena ova Pravila, molimo da o tome privatnom porukom izvijestitite moderatora ili administratora. Iako æe oni uvijek nastojati da njihove intervencije budu razumljive, ako zapaze da neka poruka ne odgovara ovim Pravilima moderatori i administratori imaju je ovlasti prebaciti u drugu rubriku, urediti je ili izbrisati bez dodatnog objašnjenja. Smatra li da je moguæe saèuvati poruke, ali da više ne smije dopustiti raspravu ili daljnje komentiranje neke teme ili vijesti, moderator ili administrator temu može zakljuèati. U sluèaju uèestalog i/ili osobitog kršenja ovih Pravila, zadržavamo pravo pojedinom sudioniku uskratiti pristup Forumu ili web stranici.

Unatoè tome što æe moderatori i administratori nastojati pripaziti poštuju li se ova Pravila, svaki sudionik sam odgovara ono za što na njemu objavljuje i slaže se da æe i ošteæenoj strani nadoknaditi štetu u sluèaju tužbe temeljene na objavljenoj poruci. U takvom sluèaju Administrator zadržava pravo poslužiti se svim podacima koje ima o pošiljatelju poruke i otkriti ih ovlaštenim službama koje provode pravni postupak.

Zahvaljujemo vam što æete se tijekom sudjelovanja i komentiranja na stranici iKorcula.NET pridržavati ovih Pravila. Uspostavljena su upravo radi sigurnog, neometanog svrsishodnog i ugodnog korištenja ove stranice. 

Pošalji dalje: