Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća 3. svibnja

Predstojnik Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji Baldo Pušić sazvao je Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule za 3. svibnja 2011. u 11 sati.

Sjednicu će do konstituiranja, odnosno do izbora predsjednika Gradskog vijeća voditi najstariji vijećnik, što je u ovom sazivu Ivan Farac.

Nakon prijevremenih izbora za Gradsko vijeće koji su održani 3. travnja 2011. u Gradskom vijeću sjediti će: Lovro Krstulović, Nika Silić, Zoran Čumbelić, Fani Šegedin, Robert Lučić, Julio Marelić, Andrija Fabris, Joško Cebalo, Alen Krajančić, Tino Andrijić, Ivan Farac, Vicko Ivančević, Marinko Pažin, Vjeran Filippi i Nena Seretinek.

Prema listama sastav izgleda ovako:

– SDP-HNS-HSU 6 vijećnika, HDZ-HSS 5 vijećnika, Korčulanska liga 2 vijećnika, HSP 1 vijećnik i HSLS 1 vijećnik.

U odnosu na stari saziv umjesto Franice Matić-Šain ušla je Nika Silić, umjesto Ivana AndrijićaNena Seretinek i umjesto Vedrana Lelekovića i Gordane Curać-DepoloAlen Krajančić i Ivan Farac.

Što se kandidacijskih lista tiče, sve su zadržale isti broj vijećnika pa je jasno da će o izboru novog predsjednika Gradskog vijeća po drugi put u svojoj dvogodišnjoj povijesti odlučivati Korčulanska liga.

Kandidat može biti bilo koji vijećnik koji osigura pet potpisa potpore za kandidaturu a izabran može biti samo onaj koji dobije većinu glasova svih vijećnika.

Prema Poslovniku Gradskog vijeća (članak 26.) Predsjednik Vijeća:

–  predstavlja Vijeće,
–  saziva i predsjeda sjednicama Vijeća te održava red na sjednici,
–  upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
–  predlaže dnevni red sjednice Vijeća,
–  skrbi se o postupku donošenja općih akata Vijeća,
–  koordinira postupkom donošenja općeg akta,
–  usklađuje rad Vijeća i njegovih radnih tijela,
–  objavljuje rezultate glasovanja na sjednici,
–  potpisuje akte Vijeća,
–  skrbi se o suradnji Vijeća i Gradonačelnika,
–  skrbi se o radu Vijeća i radnih tijela Vijeća,
–  skrbi se o popunjenosti radnih tijela Vijeća s propisanim brojem članova,
–  skrbi se o provođenju načela javnosti rada Vijeća,
–  skrbi se o zaštiti prava i o ispunjavanju dužnosti vijećnika,
–  skrbi o primjeni Poslovnika,
–  skrbi se o suradnji Vijeća s predstavničkim tijelima drugih jedinica lokalne samouprave,
–  određuje predstavnike Vijeća u protokolarnim i drugim prilikama,
–  obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, Poslovnikom i aktima Vijeća.

a prema Statutu Grada Korčule (članak 49.) ovlasti Gradskog vijeća su:

1.   donosi Statut, odnosno njegove izmjene i/ili dopune,
2.   donosi opće akte kojima uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada sukladno zakonu,
3.   donosi odluku o Gradskim porezima,
4.   donosi Proračun Grada, odnosno njegove izmjene i/ili dopune,
5.   donosi odluku o privremenom financiranju,
6.   donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada,
7.   donosi odluku o izvršenju Proračuna Grada,
8.   odlučuje o kreditnom zaduživanju Grada,
9.   osniva, bira, odnosno razrješava članove radnih tijela Gradskog vijeća,
10.  osniva, bira, odnosno razrješava članove posebnih tijela prema posebnim propisima kad je to stavljeno u nadležnost predstavničkom tijelu,
11.   uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada,
12.   osniva ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima sukladno zakonu,
13.  imenuje i razrješava ravnatelje ustanova kojima je Grad (su)vlasnik kad je zakonom, propisom donesenim na temelju zakona ili statutom ustanove propisano da  ih imenuje ili razrješava predstavničko tijelo, tj. Gradsko vijeće,
14.   imenuje određeni broj članova upravnih vijeća ustanova kojima je Grad (su)vlasnik, gdje su upravna vijeća  ustrojena sukladno zakonu, na prijedlog Gradonačelnika,
16.  razrješava određeni broj članova upravnih vijeća ustanova kojima je Grad (su)vlasnik, gdje su upravna vijeća ustrojena sukladno zakonu,
17.  daje suglasnost na statut, odnosno izmjene i/ili dopune statuta ustanova i drugih pravnih osoba kojima je Grad (su)vlasnik, ako je to zakonom ili njihovim statutima propisano, kao i na njihove druge važnije opće akte ako je u njihovim statutima predviđeno da se i za njih traži suglasnost predstavničkog tijela, tj. Gradskog vijeća,
17.   raspisuje referendum,
18.   donosi odluku o plaćama i drugim primanjima dužnosnika Grada,
19.   odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela u trgovačkim društvima,
20.  odlučuje o promjeni temeljenog kapitala u trgovačkim društvima kojima je Grad (su)vlasnik sukladno zakonu,
21.   odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava sukladno zakonu,
22.   odlučuje o davanju koncesije sukladno zakonu,
23.   odlučuje o pokroviteljstvu,
24.   donosi dokumente prostornog uređenja Grada,
25.   donosi smjernice razvoja Grada,
26.  odlučuje i o drugim pitanjima, odnosno obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, propisom donesenim na temelju zakona, ovim Statutom ili drugim općim aktima stavljeni u djelokrug.

Tino Andrijić

Pošalji dalje: