Otvoreno pismo gradskim vijećnicima

Pred Vama je velika odgovornost donošenja plana koji će biti osnova za razvoj Grada slijedećih 10 godina (tom su se učestalošću do sada Korčuli donosili prostorni planovi).  Kako smo upoznati, materijal za sjednicu dobili ste u petak, a isti ne sadrži nikakve informacije koje bi vi kao vijećnici trebali imati prije glasovanja za ili protiv tako važne odluke. Prema Zakonu o uređenju okoliša, prostornom planiranji u gradnji (u daljnjem tekstu: ZPUG) (čl. 78-101) vi bi kao predstavničko tijelo prije sjednice, trebali dobiti konačni prijedlog izmjena plana sa svim detaljima (grafički i tekstualno) , te dokument Izvješće s javne rasprave koji je trebao biti podloga konačnom prijedlogu PPUG.

Osnovne informacije odnose se na razloge i rezultate izrade novog PPUG koji bi trebali biti u skladu s Odlukom o pokretanju postupka izmjena i dopuna  PPUG (u daljnjem tekstu: Odluka) koja predstavlja zadnji akt koji je predstavničko tijelo (Gradsko vijeće) donijelo 28.11.2008 (objavljeno u službenom glasniku br.6: Prilogu 2), te detalje o unesenim  izmjenama koje su trebale biti implementirane  sukladno odluci vijeća.

Način na koji se saziva ova sjednica (žurnost) i manjkav materijal koji ste dobili, ima za cilj samo jednu stvar, izglasavanje plana tako da radnje ureda Gradonačelnika na procesu izrade plana koje obiluju zakonskim propustima, nepotizmom i elementima kaznenih djela, a koje su rezultirale ovim prijedlogom plana, vi amenujete, bez“ suvišnih“ pitanja.  Poticaj ovako hitno sazvanoj sjednici je Suglasnost na konačni prijedlog plana od strane Ministarstva. Napominjemo da Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje, u procesu izglasavanja suglasnosti provjerava potpunost zahtjeva i usklađenost sa uredbom o Zaštitnom obalnom pojasu. Radnje koje su rezultirale ovakovim prijedlogom plana, a koje imaju za poslijedicu povrede imovinsko pravnih odnosa, ne spadaju u domenu ovog, već nekih drugih Ministarstava i institucija. Naime, ovaj prijedlog ID PPUG sadrži elemente kaznenih djela od strane odgovornih osoba i kao takav u svjetlu nacionalne strategije borbe protiv kaznenih djela u državnoj i lokalnoj upravi sigurno može postati predmet istrage državnih institucija.

Pretvaranje gradskog zemljišta iz građevno u negrađevno čime se gradska imovina oštećuje za nekoliko miljuna kuna i zamjena zemljišta fizičkih osoba iz građevnog u negrađevno, da bi se mogli namiriti prijatelji dizanjem vrijednost njihovog zemljišta nekoliko puta bez izraženog javnog interesa, svakako spada u tu domenu. Kao što se ni Zakon ne donosi samo za jednu skupinu građana jer treba biti jednak za sve,
tako se ni Urbanistički plan ne donosi samo da bi pogodovao određenoj podobnoj skupini.

Istina Plan rješava neka važna pitanja za Grad, ali nije ispunio svoju svrhu što je mogao, a to je da zadovolji opći interes Grada i njegovih građana.

Grupa građana

CIJELI TEKST – Otvoreno pismo gradskim vijećnicima – PDF

Prilozi otvorenom pismu – PDF 12 MB!

Pošalji dalje: