U utorak 6. sjednica Gradskog vijeća

grvijece

Za 1. rujna (utorak) u 18.00 sati, sazvana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule. Kao važnija točka ističe se usvajanje novog Statuta Grada Korčule koji je drugi put na dnevnom redu u samo mjesec dana. Naime, na 4. sjednici održanoj 22. srpnja vijećnici su podnijeli veliki broj amandmana i prijedloga te se pokazala potreba za „drugim čitanjem“. Kao ključan problem pokazala se razlika u „stavovima“ među vijećnicima između odredbi Statuta koje određuju tko bi trebao potvrđivati ravnatelje gradskih ustanova i upravnih vijeća tih ustanova (npr. Centra za kulturu)  – Gradonačelnik ili Gradsko vijeće. U dosadašnjoj praksi, takve je ovlasti imalo Gradsko vijeće.

Novi Statut preciznije od starog regulira i pitanja oko raspisivanja referenduma, sazivanja „zborova građana“, dodjele javnih priznanja, građanskih inicijativa, predstavki i pritužbi građana i mjesne samouprave. Također omogućava Gradonačelniku osnivanje posebnih radnih tijela (tzv. savjetnici).

Naravno, nakon što su prema novom Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi Gradska poglavarstva prestala postojati a sve ovlasti preuzeli Gradonačelnici, novi Statut Grada Korčule usklađen je i sa tim odredbama Zakona.

Na dnevnom redu nalaze se i prijedlozi o osnivanju tri Odbora Gradskog vijeća (Odbor za gospodarstvo i turizam, Odbor za prostorno uređenje i promet i Odbor za materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu). Član odbora može biti svaki građanin i Gradsko bi vijeće osnivanjem ovih odbora, čiji bi članovi bili birani po stručnom kriteriju, pojedina pitanja i probleme moglo bolje sagledavati i usvajati kvalitetnije odluke. Nije ne važno spomenuti da je članstvo u ovakvim odborima volontersko i bez ikakve naknade.

Ali ono što nije bez naknade a što će zasigurno pokrenuti polemike na sjednici i u javnosti je Gradonačelnikov prijedlog „Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Korčule“.

Radi se Gradonačelnikovom prijedlogu novog ustrojstva Gradske uprave kojim je predviđeno osnivanje pet Upravnih odjela u Gradskoj upravi (Upravni odjel za opće poslove, Upravni odjel za proračun i financije, Upravni odjel za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam, Upravni odjel za prostorno uređenje… i Upravni odjel za društvene djelatnosti).

Svaki od Upravnih odjela vodio bi Pročelnik izabran na javnom natječaju. Dakle, otvorilo bi se pet novih radnih mjesta u Gradskoj upravi.

Naravno, prije toga Gradonačelnikov prijedlog treba dobiti većinsku potporu u Gradskom vijeću.

Pošalji dalje: