U utorak Gradsko vijeće

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 4. listopada (utorak) 2011. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli sa dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća
2. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća
3. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća
4. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. siječnja do 31. srpnja 2011. godine
5. Konačni prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2011. godinu
6. Konačni prijedlog Odluke o vrijednosti jediničnih iznosa za položajne zone
7. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Korčule (Plan gospodarenja utpadom Grada Korčule, 2011.)
8. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara (revizija) za Grad Korčulu (Procjene ugroženosti od požara (revizija) za Grad Korčulu)
9. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara (revizija) za Grad Korčulu(Plan zaštite od požara (revizija) za Grad Korčulu; Grafički prilozi: Grad Korčula; Hober; Hoteli; Hoteli-kampovi; Brodogradilište; Šumski putovi )
10. Konačni prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Korčule u 2011. godini
11. Konačni prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Korčule u 2011. godini
12. Konačni prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
13. Konačni prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
14. Prijedlog Zaključka o ispravci tehničke greške u Odluci o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Korčule
15. Prijedlog Zaključka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2011. godini
16. Prijedlog Rješenja o izboru članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih  nepogoda

Pošalji dalje: